Skip to main content

Elhorst Vloedbelt

Elhorst / Vloedbelt

Stand van zaken augustus 2020

Mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt via een PIP-procedure met de daarbij behorende omgevingsvergunning

Even in het kort ter verduidelijking; de Provincie heeft de gem. Borne buiten spel gezet door zelf een Provinciaal Inpassingsplan op te stellen (PIP), een alternatief voor een gemeentelijk bestemmingsplan.

De reeds eerder, vanwege de Stikstofcrisis, uitgestelde hoorzitting naar 16 April 2020 werd opnieuw uitgesteld vanwege het Corona-virus. De Raad van State had besloten om vanaf 17 Maart 2020 t/m 28 April geen hoorzittingen plaats te laten vinden. Uiteindelijk heeft zij besloten om de fysieke hoorzitting te laten plaats vinden
op 21 Juli 2020 zij het met beperkingen.

De zitting begon om 10.30 uur. Dit betekende vroeg op, de trein van 07.00 nemen en daarna naar de Raad van State.
Als gevolg van de Corona-crisis was de zittingzaal lang niet zo vol als op
18-10-2017 bij het hoger beroep van de Omgevingsvergunning behorende bij het Bestemmingsplan Elhorst/Vloedbelt waarbij de Raad van State ons in het gelijk stelde.

Het bleek een lange zitting te worden, van ’s morgens 10.30 uur tot ca.
16.00 uur. De 3 Staatsraden hadden zich goed in de materie verdiept wat ook bleek uit de vele vragen die beantwoord moesten worden.

Over een groot aantal door ons aangevoerde beroepsgronden werden door de 3 Staatsraden nadere informatie gevraagd.
Deze nadere toelichtingen hadden o.a. betrekking op de navolgende argumenten:
De verkeersmaatregelen die Twence wilde nemen om het verkeer door de Hoofdstraat te weren vielen niet in goede aarde bij de R.v.S.

 • De officiële bekendmakingen van de procedures die niet op de juiste wijze hadden plaatsgevonden.
 • De keuze van Twence om enkel en alleen varkensmest te gaan verwerken met alle gevolgen van dien.
 • Het door ons aangevoerde grootste varkensmestproductiegebied in Overijssel nl. de gemeente Hof van Twente.
 • De alternatieve locatie ’t Rikkerink in de gemeente Hof van Twente.
 • Een nieuwe afstemming met de Natuurbeschermingswet als gevolg van het uitsluitend en alleen verwerken van varkensmest.
 • De reeds in Mei 2017 toegekende SDE+ subsidie van 21 miljoen waarvan de vereiste ingebruiksnemingdatum van de installatie in Mei 2021 niet gehaald zal worden.
 • Het feit dat zonder deze SDE+subsidie volgens Twence de mestverwerkingsinstallatie niet rendabel te exploiteren is.
 • De verplichting aan de boeren om voor 80% mestcontracten af te sluiten voor de lange termijn om de financiering rond te krijgen welk percentage naar verwachting bij lange na niet gehaald zal worden.
 • Geen voldoende alternatieve locaties aangevoerd voor de MER-procedure o.a. het Rikkerink in de gem. Hof van Twente.
 • Een uitgebreide verwijzing naar het WOB-verzoek waarin vele gegevens waren zwartgelakt.
 • De veel te lage hoogte van de geplande schoorsteen.
 • Er is sprake van belangenverstrengeling bij de Omgevingsdienst Twente (ODT) als adviseur en besluitvorming inzake de ingediende milieuneutrale aanpassing.
 • De in 2004 aangelegde tijdelijke geluidswal zorgt bij verwijdering voor onjuiste geluidscontouren.
 • De financieel-economische haalbaarheid van de exploitatie van de installatie.
 • De exploitatieduur van de locatie E/V. (2084) etc. etc.

Ook werd ons de vraag gesteld waarom wij geen contra-onderzoeken hadden aangevoerd om o.a. de geur-geluids-verkeersrapporten te weerleggen. Ons antwoord was dat wij als burgers niet beschikten over het kapitaal dat hiervoor benodigd was. Het betreft hier honderdduizenden euro’s die Twence wel beschikbaar had.
De burger is dus altijd op dit gebied in het nadeel. De grootste kostenpost voor de Stichting zijn de griffierechten bij de Raad van State. Voor een hoger beroep dient b.v. aan griffierecht € 532,00 betaald te worden.

Het probleem in ons rechtssysteem vooral bij het Bestuursrecht is echter het feit dat veel aangevoerde argumenten, ook al worden ze gegrond verklaard, afgedaan worden als “verschoonbaar” omdat naar hun mening onze belangen niet geschaad worden.

Voor wat betreft het storten van afval op de stortlocatie E/V het volgende:
In deze procedure is tevens aangevraagd de verlaging van de hoeveelheid te storten afval van 190.000 ton/j naar 95.000 ton/j. Dit betekent bij acceptatie dat de stortvergunning voor afval voor onbepaalde tijd blijft bestaan ook al is er geen afval meer voorhanden.
Ter informatie, de stortlocatie E/V is geopend in 1994 en vanaf 2000 is er zo goed als niet meer gestort. Bij de opening van de stortlocatie werd toen al door de toen verantwoordelijke portefeuillehouders van Twence aangegeven dat in feite de stortlocatie overbodig was.

Dit is de laatste fase van de mestverwerkingsprocedures op de locatie Elhorst/Vloedbelt die al vanaf 2014 in gang is gezet tenzij de R.v.S. met aanpassingen zou komen waarbij eventueel nog weer bezwaar- en beroepsmogelijkheden kunnen worden aangevoerd. Rest ons dus niet anders dan de uitspraak af te wachten die normaliter binnen 6 weken na de hoorzitting moet plaatsvinden. Echter de mogelijkheid is niet uitgesloten dat deze uitspraak met nog eens 6 weken verlengd kan worden.

Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt,
E.J.A. Mossel