Dorpsraad

Verslag jaarlijks overleg met College van B en W

Op donderdag 17 januari jl. was er in Sindron het jaarlijks overleg van onze dorpsraad met het College van B en W. Interim-voorzitter Jan Kruidenier zat deze bijeenkomst voor de eerste keer voor en merkte op, dat het in het kader van de leefbaarheid van Borne en de kerkdorpen toch echt een hele goede zaak is om elkaar eens in het jaar te ontmoeten. Dat er veel te bespreken was, dat bleek. Voor het gesprek was 2 uur uitgetrokken, maar er was zo veel te bespreken, dat noodzakelijkerwijs niet de volledige agenda kon worden afgewerkt.

Wat passeerde zoal de revue?

DAP ZenderenInterim-voorzitter Jan Kruidenier gaf middels een PowerPoint Presentatie een uitleg over de gang van zaken in het project Dorpsplan++. Door de subsidie-aanvrage bij de Provincie is het plan omgedoopt tot Dorps Ambitie Plan (DAP). Een onderdeel daarvan is ook een vernieuwde dorpsraad: een dorpsraad, die d.m.v. projecten/werkgroepen zich verzekerd weet van draagvlak en betrokkenheid van de inwoners van Zenderen. Wethouder Kotteman toonde zich ingenomen met deze aanpak. “Een langere termijnvisie werkt altijd goed”, zo zei hij.

Verkeer Zenderen2Veel aandacht werd vervolgens besteed aan de verkeersproblematiek Zenderen. Marinus Tijken (lid van de dorpsraad en tevens lid van de raadswerkgroep verkeersproblematiek Zenderen) verwoordde het standpunt van de dorpsraad: Als men begint met de verbindingsweg, moet er een concreet plan klaar zijn om Zenderen te ontlasten van het verkeer. Henk Hoek (kartrekker van de werkgroep “Verkeer en Veiligheid”) bracht vervolgens in, dat er vanuit zijn werkgroep middels de VOX is geïnventariseerd, waar in Zenderen de gevaarlijke en onveilige verkeerssituaties zijn. En dat de problemen met de drukke Hoofdstraat de gemeenschap bezighouden. Burgemeester Welten reageert n.a.v. het punt ‘handhaven’: bewoners moeten ook bereid zijn om elkaar daarover aan te spreken. De gemeente zal de resultaten van de werkgroep ook ontvangen. Wethouder Velten geeft aan, dat hij eraan twijfelt of de verkeersproblematiek Zenderen wel op de lijst van de MIRT staat. MIRT betekent: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport: het overzicht van alle ruimtelijke projecten en programma’s van Rijk, provincies en gemeentes. Wethouder Mulder zegt vervolgens, dat er een stuurgroep is gevormd, waar hij zelf als wethouder van Borne ook deel van uitmaakt. In die stuurgroep zitten verder: de gedeputeerde dhr. Boerman, directeur Directie Wegen en Verkeersveiligheid en regionale vertegenwoordigers mobiliteit: de wethouders uit de regio (inclusief Borne). Deze stuurgroep probeert de a/b/c-varianten van de wegenstructuur in beeld te brengen. Voor de goede orde: a en b heetten eerder 5a en 5b (de ene opwaardering Bornerbroeksestraat, de andere parallel aan A35, via het Fleer), de c-variant is de oostelijke variant, eerder ook wel genoemd de “Ter Keurs-variant”. Als dorpsraad zijn we voor de 5a en 5b varianten, als ze het snelst Zenderen verlossen van al het verkeer. Wethouder Velten betwijfelt of alle drie de varianten in de MIRT zijn opgenomen. Volgens hem moet de stuurgroep flink aan de weg timmeren om ze erin te krijgen. Wethouder Mulder belooft, dat hij flink zijn best zal doen.

BORNEBOEIT11 09 2018Vervolgens komt de mestverwerking op Elhorst/Vloedbelt aan de orde. Ed Mossel verwoordt, dat er een hernieuwde terinzagelegging t/m 20-12-2018 is geweest van de plannen van Twence. Hij spreekt zijn verbazing uit over het feit, dat plotseling Twence bekend maakte, dat ze alleen maar varkensmest gaan verwerken. Verbazing, terwijl de gemeente Borne de minste varkensmestproductie van Oost-Nederland heeft. Martijn Jansen (lid van de dorpsraad) vraagt zich af, waarom de dorpsraad geen plan B heeft. Daar bedoelt hij mee: als de mestverwerking er toch komt, wat kan Zenderen er dan nog uithalen ten gunste van het dorp. Het is en blijft een discussiepunt voor de dorpsraad. Wethouder Kotteman zegt, dat de gemeente ook een zienswijze heeft ingediend: in februari wordt er een reactie verwacht. Burgemeester Welten laat blijken, dat hij bij dit soort processen liever breder kijkt naar de samenleving in Zenderen: de verschillende probleemvelden van Zenderen worden door de provincie niet gecoördineerd aangepakt.

WoningbouwVervolgens komt het agendapunt Voortgang woningbouw in Zenderen aan de orde. Martijn Wijnstra, lid van de dorpsraad en ook kartrekker van de werkgroep “Wonen in Zenderen”, meldt de resultaten van de recente enquête: wat jongeren betreft zijn er in Zenderen te weinig mogelijkheden voor starters en wat ouderen betreft, is er behoefte aan appartementen. De werkgroep probeert met hulp van Welbions en de gemeente te komen tot een structuurvisie voor Zenderen. Van ‘inbreiding” hoeven we niet zo veel meer te verwachten. De laatste kavels in het plan Oosterveld zijn vergeven of in optie. Als nieuwe, meest logische bouwlocatie voor Zenderen kan men denken aan de grond tussen Erve Escher/Erve Timmerman en de Zeilkerweg.

OVZ Ondernemers Vereninging Zenderen Logo PNGMartijn Jansen (lid van de dorpsraad en kartrekker van de werkgroep Ondernemers van Zenderen) vertelt over de succesvolle oprichting van de Ondernemersvereniging Zenderen. Er zijn reeds meer dan 40 leden en er is al een bestuur gevormd. Wethouder Kotteman geeft te kennen, dat hij heel blij is met dit initiatief.

Sindron en Buurtsuper AveleijnVervolgens komt het agendapunt Sindron aan de orde. Jan Kruidenier spreekt zijn zorgen uit omtrent het voortbestaan van deze accommodatie. Het zou echt jammer zijn, dat het niet in stand gehouden kan worden. Wethouder Velten laat duidelijk blijken, dat Aveleijn echt de laatste en enige partij is, die Sindron overeind kan houden. En zoals hij reeds eerder ook zei: “Als het Zenderen wat waard is, dan moet men dat als inwoners laten zien”! Als elk gezin wekelijks voor € 20,- inkoopt bij Sindron, kan het eruit.

Tenslotte wordt bij de rondvraag het verzoek van de Werkgroep Kloosterpad tot verharding van het laatste stuk van het fiets/wandelpad aan de Baken aan de orde gesteld. Wethouder Mulder neemt contact op met de desbetreffende ambtenaar (Arend-Jan Compagner) en zal zijn bevindingen terugkoppelen aan de Werkgroep Kloosterpad (Vincent Kuipers).

Het was een goede vergadering met een goede opkomst en veel (positieve) inbreng. Burgemeester Welten benadrukte dat het goed is om elkaar, met respect en waardering, op de hoogte te houden.
Als u vragen of suggesties heeft, neem dan contact op met :
Jan Kruidenier,
tel: 074-8528929 of 06-11269271
of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.