Dorpsraad

Overzicht “HIGH-LIGHTS” 2016

Januari:
Op woensdag 6 januari komt Twence naar Sindron met een nieuw voorstel: het zgn. inwisselplan: “Als wij als dorpsraad akkoord gaan met de plannen tot mestverwerking, zal Twence eventueel kunnen zorgen voor 5 ha. retentiegebied aan de Elhorst/Vloedbeltkant van de spoorlijn met mogelijkheden voor recreatie. Dit voorstel lijkt ons te mooi om waar te zijn! Ze introduceren ook een nieuwe term: niet meer mestverwerking, maar mestverwaarding! In Borne opent de nieuwe Lidl!

Op donderdag 7 januari houdt de dorpsraad haar nieuwjaarsbijeenkomst. Hoofdonderwerp: de mestverwerking! Ook kwam bij de rondvraag weer aan de orde, dat de afwatering in het speeltuintje bij Erve Escher te wensen over laat.

Op dinsdag 12 januari gaat de vlag uit bij het Karmelkooster: Pater Constant Dölle wordt 100 jaar! Nieuwe bezwaarmakers trekken ten strijde tegen het plan van de Christelijke Gemeente Nederland (CGN) om een religieus centrum te bouwen op Elhorsterveld bij Zenderen. Op vrijdag 15 januari komt het d.b. van de dorpsraad bij elkaar en spreekt af, dat alle communicatie over de Elhorst/Vloedbelt en de mestverwerking via Ed Mossel zal verlopen! Op dinsdag 19 januari komt het onderwerp Elhorst/Vloedbelt en de mestinstallatie ook aan de orde in het “Politiek Beraad” van de gemeente Borne. De provincie vraagt nl. advies van de gemeente, maar deze laatste stelt dat nog even uit: op de plankaart van het desbetreffende bestemmingsplan is niet aangeduid de bestemming “stort”en de bestemming “afvalverwerking” (een plankaart beschrijft o.a. precies waar het sorteren en be- en verwerken van afvalstoffen is toegestaan). De TC/Tubantia kopt: ”Mestvergisting Zenderen: afvalput wordt nu beerput”. Op zaterdag 23 januari wordt ook Zenderen weer opgeschrikt door een vreselijk ongeluk bij het viaduct A35 Bornerbroeksestraat in Bornerbroek. Eind januari komt burgemeester Welten in het nieuws met zijn voorstel voor een ‘politieke dienstplicht’. En in Zenderen veroorzaakt een plakkaat aan de oranje afvalcontainer wat onrust: “Deze container wordt binnenkort verwijderd”, staat erop! Maar …het bleek een foutje van Twente Milieu! Men dacht, dat Zenderen bij gemeente Almelo hoorde! Het wordt spannend voor de Cogas en de actie “Glasvezel in het buitengebied”: Haalt men voor 15 februari de 50% in het buitengebied van Borne?

Februari:
Op 2 februari verschijnt er een ingezonden stukje in de TC/Tubantia in de rubriek “Lezers schrijven” van onze plaatsgenoot Elly Jansen. Ze reageert op een opmerking van een woordvoerder van de tegenstanders mestfabriek”Wie wil er nou wonen naast een mestfabriek?” Dat vindt ze een dolksteek voor iedereen met dieren op zijn of haar erf. Ondergetekende voelt zich geroepen te reageren (9/2/’16).Van 7 t/m 9 februari wordt er weer volop carnaval gevierd in het dorp. In het weekend daarvoor zijn de gala-avonden. In de tweede week van februari begint het Waterschap Vechtstromen met het natuurlijker maken van de Oude Bornschebeek. Op 11 februari maakt de gemeente een WhatsApp nr. bekend voor het melden van losse trottoirtegels, vragen , klachten enz. Ook op 11 februari is er in Sindron een informatieavond van de Leendert Vrielstichting Hengelo/Borne. Er zijn ongeveer 15 belangstellenden. Op 12 februari wordt het groen licht gegeven voor de uitbreiding van het AZC in Azelo: ca. 35 extra asielzoekers welkom. Op 16 februari gaat het Borne Panel van start. En dan wordt ook bekend, dat de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Borne en Dinkelland doorgaat. Op 22 februari is er weer een bijeenkomst van een delegatie van de dorpsraad met Martin Verbeek en Irma te Kiefte over de plannen Azelerbeek. Op woensdag 24 februari is er een inloopavond in Sindron, waarin de provincie uitleg geeft over het werk aan de Albergerweg (7 maart t/m 4 mei is de Albergerweg dan afgesloten). Eind februari doet de dorpsraad in de VOX een oproep aan de inwoners van Zenderen om mee te doen aan de “Landelijke Opschoondag” 19 maart a.s. En eind februari wordt bekend, dat de gemeente toch weer geld wil vrijmaken voor onderhoud van speelplekken in de wijken.

Maart:
Op 1 maart vergadert het d.b. van de dorpsraad weer. Op 2 maart verneemt Ed Mossel, dat de omgevingsvergunning voor Twence en de mestfabriek vanaf vrijdag 4 maart ter inzage komt te liggen. Hij toont ons “het pak papier”, wel ca. 850 pagina’s! De dorpsraad besluit bezwaren in te gaan dienen, ondanks het feit, dat het niet unaniem is! Weer verdedigen we als dorpsraad onze stelling: We zijn niet tegen mestverwerking, wel tegen mestverwerking op deze locatie! We zijn er in het belang van burgers en boeren! De TC/Tubantia meldt op 3 maart, dat het knelpunt Zenderen voor de ondernemers uit de gemeente Tubbergen een doorn in het oog is: het CDA Tubbergen en het CDA Borne willen samen een vuist maken richting provincie. Vanaf 7 maart gaat de Albergerweg dicht vanwege werkzaamheden aan het onderhoud van de weg. Het kruispunt Albergerweg/Prinsenweg/Hoge Maat krijgt geel asfalt. Op 7 maart vergadert de AED-werkgroep weer. Op dinsdag 15 maart vergadert het a.b. van de dorpsraad. Belangrijk onderwerp is uiteraard de mestinstallatie, maar ook de plannen Azelerbeek komen aan de orde….mooie plannen, maar er zijn nog wel wat kritische kanttekeningen, het water is niet altijd schoon. Op 19 maart wordt de zwerfvuilactie “Borne ( en Zenderen) schoon” gehouden. Op woensdag 23 maart is er een informatieavond ( inloop) van Twence in ’t Sindron. Op dinsdag 29 maart gaan Ed Mossel, Gerard Platenkamp en ondergetekende naar de raadszaal van Borne: de Bornse raad wordt bijgepraat over de kwestie Elhorst/Vloedbelt. Op 31 maart gaat ondergetekende met Ed Mossel en Gerard Platenkamp naar de Raad van State (Natuurbeschermingswet). Eind maart zijn de voorbereidingen voor de Zuidelijke Randweg in volle gang.

April:
Vanaf 1 april is het plaatselijke cafetaria bij voormalig Theodorus (Jack Burgers en Ribs) gesloten. Op dinsdag 5 april vergadert het d.b. van de dorpsraad weer. Jan Verheijen (webmaster van www.zenderen.nl ) is te gast. Ondernemers van Borne roeren zich in verband met de plannen sluiting spoorwegovergang in de Oonksweg (i.v.m. de plannen tunnel en verbindingsweg). Op dinsdag 12 april wordt bekend, dat de raad van Borne ook een zienswijze gaat indienen bij de provincie tegen de omgevingsvergunning van Twence. Op donderdag 14 april kopt de TC/Tubantia: “Boze boeren liggen op ramkoers”. Borne wil niet op korte termijn een mestvergistingsfabriek op Elhorst/Vloedbelt. LTO luidt de noodklok! In de weekendcolumn “Geloof, Hoop en Liefde” van de TC/Tubantia komt Ed Mossel uitgebreid aan het woord omtrent zijn inspiratie in zijn strijd tegen het onrecht! “Vechten voor je gelijk”! Op maandag 18 april is het officieel begin van de aanleg van de Zuidelijke Randweg. Op dinsdag 19 april gaan Ed Mossel, Gerard Platenkamp en ondergetekende weer naar de Bornse raad om het bijpraten bij te wonen over het bestemmingsplan buitengebied. Het Kulturhus en de Stichting “Borne Duurzaam”schrijven een wedstrijd uit: “Het Groenste idee van Borne”. Arjan Bonthuis wint de Publieksprijs met de mestvergister op Elhorst/Vloedbelt….”hoe belangen verschillend kunnen zijn”! Ook op dinsdag 19 april is er weer halfjaarlijks groenoverleg met de gemeente. Jos Wolbers en Lies Maathuis zijn daarbij afgevaardigd namens de dorpsraad. Op 28 april geeft de Provincie de vergunning voor de mestverwerkings- en vergistingsinstallatie op de locatie Elhorst/Vloedbelt voor Twence af.

Mei:
Op 4 mei is bij de oorlogsmonumenten Elhorst/Vloedbelt weer de traditionele dodenherdenking, waarbij dit keer vanuit Borne burgemeester Welten aanwezig is. Op 11 mei is er weer een a.b. vergadering van de dorpsraad. De GGD is op bezoek en inventariseert de gevoelens, die er heersen bij de dorpsraad inzake de plannen mestvergisting door Twence op de Elhorst/Vloedbelt. In opdracht van Twence voeren zij een ‘second opinion’ onderzoek uit omtrent gevaren inzake gezondheid enz. door de mestfabriek. Op het eind van onze vergadering van 11 mei wordt gemeld, dat ’t Rigtershoes vanaf 1 mei ’16 weer in gebruik is: het parochiebestuur heeft het gebouw verhuurd aan Tom Hilderink (eigenaar van Drankenhandel De Barrique in Borne). Op zondag 15 mei is er de Familie(sportdag) van ZV. “BorneBoeit’ kopt: “Familie Zenderen trotseert het weer”. Op dinsdag 17 mei hebben Jos Wolbers en ondergetekende een overleg met Twente Milieu over het onderhoud van “Het Hulscher”. In de nacht van 18 mei overlijdt heel plotseling Rob van der Veen, actief lid van de werkgroep AED. Ook op 18 mei wordt bekend, dat Railinfra Solutions de nieuwe Gemeentelijke Verbindingsweg langs de westrand van Borne ( en tunnel) gaat ontwerpen. In de week na Pinksteren ontvangt de dorpsraad een brief van Bas Kuiphuis namens de bewoners Hoge Maat/Stegehuis waarin men zijn zorgen uit over de aangebrachte veranderingen op het kruispunt Albergerweg/Prinsenweg. Op maandag 23 mei meldt de TC/Tubantia: “ZV wil de stap naar de vierde klasse maken, maar mist daarvoor nog de ervaring. Op 24 mei gaan we weer naar de raadsvergadering van Borne: het bestemmingsplan buitengebied. Ed Mossel gaat naar de raadsvergadering van Almelo: de “Noorse Broeders” en het bestemmingsplan daarvoor komen aan de orde. De wens van de IJsclub Zenderen om de bestemming ‘sport’ uit te breiden naar ‘maatschappelijk’ gaat niet door, het blijft bestemming ‘sport’. Op dinsdag 31 mei is er Politiek Beraad over de Elhorst/Vloedbelt. Insprekers zijn Paul Horsthuis (Twence) en Arjan Bonthuis (LTO). Er vindt een discussie plaats of raad en college samen één zienswijze gaan indienen.

Juni:
De gemeente Borne geeft begin juni te kennen, dat het uitbesteden van gemeentelijke taken niet mag leiden tot slechtere dienstverlening. Borne wil immers van een uitvoerende organisatie naar een regiegemeente, die meer en meer werkt met ‘uitvoeringsdiensten en maatschappelijke partners’. Op 6 juni is er weer een vergadering van de AED-werkgroep. In het Politiek Beraad van dinsdag 7 juni wordt duidelijk, dat raad en college van de gemeente Borne gezamenlijk ook naar de rechter gaan inzake de mestverwerkings- en vergistingsinstallatie op Elhorst/Vloedbelt. Op 8 juni kopt de TC/Tubantia: “Gemeente werft weer personeel”. De vacaturestop bij de gemeente kan worden opgeheven. Ook op 8 juni wordt de uitspraak van de Raad van State inzake de Natuurbeschermingswet bekend: de vergunning die de provincie verleende is geoorloofd! Jammer, maar daar hielden we al een beetje rekening mee. En…op 8 juni is weer een stukje F35 klaar: van het station Borne tot aan de F35 op Westermaat! In het weekend van 11 juni moet er door het bestuur van de dorpsraad een volmacht getekend worden. Mevr. Betsy Paus neemt het penningmeesterschap van de werkgroep Kloosterpad over van Jan ter Keurs. Op vrijdag 17 juni heeft ondergetekende weer eens gebeld met Waterschap Vechtstromen: de Azelerbeek is weer schoon gemaakt, maar de drab ligt er naast, dus zijn de paden moeilijk toegankelijk. Op donderdag 23 juni is er een samenkomst in het Theehuis de Karmeliet, waar alle belanghebbenden zijn uitgenodigd. We dienen als dorpsraad met de hulp van Gees Kuit een plan in om in aanmerking te komen voor een deel van de Cogas gelden ( elke aandeelhoudende gemeente kreeg b.g.v. het 40-jarig jubileum van Cogas € 10.000,-). Eind juni worden gemeenteraad en wethouder Kotteman het maar niet eens over besparing op de gescheiden afvalinzameling. Wethouder Kotteman neemt een voorstel voor nog meer scheiding en dus kostenbesparing voorlopig terug. Op dinsdag 28 juni hebben Jos Wolbers en ondergetekende een onderhoud op het gemeentehuis over de drukke verkeerssituatie in Zenderen (dit n.a.v. de brief van de bewoners Hoge Maat/Stegehuis na de veranderingen Albergerweg). Inwoners van Borne praten mee over veiligheid: het spoor blijft een zorgenkindje. Eind juni ’16 kopt de TC/Tubantia: “Toch oranje container aan huis”. De raad ging toch akkoord met het voorstel van wethouder Kotteman tot verdere afvalscheiding.

Juli:
Op donderdag 7 juli is er ’s avonds weer een a.b. vergadering. Twee mensen van het platform G1000 Borne (Arjan Bijker en Meliha Kesek) geven uitleg. In deze vergadering komt bij de rondvraag ook aan de orde de gevaarlijke situatie, dat het stoplicht aan de Almelosestraat bij Twence steeds op rood staat en bij nadering snel op groen springt. De provincie heeft uiteindelijk de zaak na veel onnodige ophef weer genormaliseerd. Diezelfde dag had ondergetekende een afspraak met de TC/Tubantia in Theehuis De Karmeliet over sortimentstuin De Kloostergaarde. We hadden als dorpsraad een plan ingediend om in aanmerking te komen voor (een deel van) de Cogasgelden. De dag erna, op vrijdag 8 juli, is er overleg met de Stichting Invulling Stad en Landschap (SISL). Op vrijdag 15 juli gaan Jos Wolbers en ondergetekende naar de uitslag en de uitreiking van de Cogasprijzen. Helaas, we vallen niet in de prijzen! (zesde plek). Op dinsdag 12 juli verschijnt er een mooi artikel over sortimentstuin De Kloostergaarde in de TC/Tubantia. In het weekend van 15 en 16 juli zijn er de Volksfeesten Zenderen. TC/Tubantia meldt: “Volksfeesten Zenderen: eerst een stap achteruit, dan twee vooruit”! Dat belooft wat voor volgend jaar! Dankzij de werkgroep “Nije Noaberschap” krijgen dertig woningen in Oud Borne en Zenderen zogenaamde gekoppelde rookmelders. Op dinsdag 19 juli is er weer overleg van een delegatie van de dorpsraad met Martin Verbeek en Irma te Kiefte over de plannen Azelerbeek. En eind juli (“komkommetijd” voor de journalistiek) komt onze stickeractie 30 km. volop in “the picture”. Verder vakantie…..lekker weer en volop in de zon, hier of elders!

Aaugustus:
Nog steeds vakantie….maar de krant blijft elke dag komen! Bewoners van de Bornsche Maten zijn er niet in geslaagd bij de Raad van State een knip te forceren in de N 743 (Rondweg), die langs hun wijk loopt. En …er wordt met man en macht doorgewerkt aan de aansluiting van de nieuwe Zuidelijke Randweg met de snelweg en het kruispunt met de Azelosestraat. En verder……genieten….vakantie ….daar, ver weg of hier! Nog steeds erg koud hier…. Pas in september zou het echt langer zonnig weer worden hier!

September:
Burgemeester Welten lokt veel reactie uit met zijn pleidooi “Dienstplicht slaat bruggen” (herinvoering van de dienstplicht). Op zondag 4 september is er “Ride for the Roses”, een wielertocht, waarbij de opbrengst bestemd is voor de bestrijding van kanker. Ook de gemeente Borne is ruim vertegenwoordigd en doet van zich spreken!!! Op maandag 5 september vergadert de AED-werkgroep weer. Op dinsdag 13 september is er weer een d.b. vergadering van de dorpsraad. We maken bij Jos Wolbers thuis kennis met Rudi Theunissen van het communicatiebureau Eunes, door de gemeente ingehuurd om de communicatie te verzorgen inzake de plannen spoorse onderdoorgang en Verbindingsweg. Op donderdag 22 september is er weer een periodiek overleg van dorpsraad met het bestuur van Sindron. Helaas, de berichten zijn niet al te florissant. Op vrijdag 23 september bezoeken Bert Schoon en ondergetekende de feestelijke receptie in Luttenberg b.g.v. het 40-jarig jubileum van de OVKK (Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen). En op vrijdag 30 september bezoeken meerdere leden van de dorpsraad de feestelijke happening “Vier de Doorbraak” bij boerderij Peeze in Bornerbroek! En eind september wordt duidelijk dat de bak met oranje deksel voor plastic afval er ook in Borne wel komt.

Oktober:
Op zondag 2 oktober viert koor MIX haar 20-jarig bestaan. Mooi en sfeervol concert in onze kerk. Op maandag 3 oktober is er een informatieavond in het Kulturhus te Borne over het project “Spoorse onderdoorgang en Verbindingsweg”. Een dag later, op dinsdag 4 oktober, is er in de raadszaal te Borne een avond voor Bornse burgers over Veiligheid. Op donderdag 6 oktober vergadert het a.b. van de dorpsraad weer. Bij de rondvraag komt het onderwerp ‘bestuursmutaties’ aan de orde. Dit onderwerp is tot de dag van vandaag niet afgerond. Op woensdag 12 oktober neemt een delegatie van de dorpsraad deel aan de meedenkavond over “Spoorse onderdoorgang en de Verbindingsweg” bij Erve Hondeborg. Er waren helaas weinig raadsleden. Op donderdag 13 oktober ontvangt onze plaatsgenoot Hans Koelen een “Borns Bijtje”! Ook op 13 oktober meldt de TC/Tubantia, dat Borne weer geld heeft om nieuw beleid vorm te geven. (er is 25.000 euro opgenomen voor een speelnota om verouderde toestellen op te knappen enz.). De bouw van een zorghotel bij de Zwanenhof stagneert: buren vechten de bouw daarvan aan bij de Raad van State. En op 21 oktober meldt de TC/Tubantia, dat Borne een spelverbod voetballen op kunstgras voor de jeugd instelt (na een recente uitzending van Zembla). Op donderdagavond 27 oktober is er in ’t Rigtershoes een gezellige avond voor vrijwilligers van de kerk.

November:
Op dinsdag 1 november is er weer d.b. vergadering van de dorpsraad. Op donderdag 3 november geven Henk Veurman uit Hertme en Marijke Adams van ’t Kulturhus Borne een presentatie hier in Sindron over de Dorpsvisie Hertme. Een boekwerkje, dat in het kader van “Mijn Borne 2030” een blik geeft op de toekomst van het kerkdorp Hertme. Op vrijdag 4 november is er weer een zeer geslaagde Slingerbeurs. De ijsbaan in Zenderen maakte daar een bijzondere match: de organisatie gaat samenwerken met de SESAM academie om fondsen te werven. (SESAM staat voor: Senioren en Samenleving). Ook op vrijdag 4 november meldt TC/Tubantia, dat de samenwerking RTV Borne en Borne Boeit is mislukt. En even later kunnen we lezen, dat er meer verzet ontstaat tegen het plan van de Noorse Broeders ( door de negatieve publiciteit). Ook kopt de krant: “Borne krijgt afvalbak met oranje deksel, maar niet elke partij is blij”. Op zondag 6 november is er weer een Kloosterpad/herfstwandeling. Op dinsdag 8 november is er weer halfjaarlijks groenoverleg met de gemeente ( namens de dorpsraad nemen Jos Wolbers en Lies Maathuis deel). Op vrijdag 11 november ’s middags is er ook in Sindron het jaarlijks overleg van dorpsraad met het college van B en W. Even later (wethouder Mulder moest wat eerder weg!)op deze dag wordt de nieuwe Zuidelijke Randweg geopend. Op vrijdag 18 november gaan Ed Mossel en omwonenden naar de Raad van State inzake het plan Bavinkel: Noorse Broeders. Op dinsdag 22 november hebben we als d.b. overleg met Rudi Theunissen bij Jos Wolbers thuis over de voorbereiding van de meedenkavond op 30 november in het kader van het project “Spoorse onderdoorgang en Verbindingsweg”. Als laatste “deelgebied” is op 30 november Zenderen aan de beurt. In het Bornse onderwijsland ontstaat onrust: de locaties De Esch en ’t Oldhof moeten op termijn opgeheven worden. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Op zondag 27 november wordt Herman Koopman in de kerk in het zonnetje gezet voor het feit, dat we als parochiegemeenschap al 50 jaar een beroep op hem kunnen doen als vrijwilliger! (o.a. al 50 jaar collectant!). Op 30 november poseren Jos Wolbers en ondergetekende in de kou voor de krant. De krant heeft er een mooi verhaal van gemaakt met de titel: “Zenderen gruwelt van de geplande verbindingsweg”. En dat klopt: de opkomst op 30 november was boven verwachting!!

December:
In de krant koppen als: “De weg komt er, vraag is of er geld overblijft” en “Maak het eerst in Zenderen voor elkaar, en daarna in Borne”. Op zondag 4 december wordt door de Prior Provinciaal van de Karmel in onze kerk bekend gemaakt, dat pater Nico Hofstede ingaande 1 januari 2017 zal stoppen als pastoor van onze parochie. Op maandag 5 december is er weer een bijeenkomst in Sindron over de toekomst van sortimentstuin De Kloostergaarde. Riky Steenhagen, Greet Oude Aarninkhof en ondergetekende zijn van de dorpsraad aanwezig. In de periode van 7 t/m 15 december plaatsen we met de voortreffelijke hulp van Gerard Monnink en Jan Lubbers weer drie kerstbomen in het dorp. Goede leer voor de volgende keer: te grote bomen komen niet in aanmerking!! Op woensdag 7 december is er een informatie/inloopavond in de kantine van de ijsbaan over een nieuwe brug over de Azelerbeek. In het voorjaar van 2017 begint men daarmee. Op donderdag 15 december vergadert het a.b. van de dorpsraad voor de laatste keer in het jaar 2016. We verwelkomen een nieuw lid: Martijn Wijnstra. Op 16 december staat er weer een tent aan de Lidwinaweg: “Piepersbal” (Jongerencarnaval) en de inwoners van Zenderen treffen de dag erna een aardappel met de afbeeldingen van Jonkheer Brian en Jonkvrouw Loes aan hun voordeur! Op zaterdag 17 december zijn we als dorpsraad uitgenodigd bij de feestelijke receptie b.g.v. het 25-jarig bestaan van de “wijkraad ‘t Oldhof”. Ook neemt Henk Adams na 24 jaar lidmaatschap van het bestuur ( waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter ) afscheid. Jos Wolbers en ondergetekende geven acte de présence. Op woensdag 21 december is er in Theehuis De Karmeliet weer een bijeenkomst over het toekomstige plan sortimentstuin De Kloostergaarde, waarbij ook wethouder Herman Mulder en de eigenaar van ’t Seminar dhr. Saïd aanwezig zijn . Half december wordt bekend, dat Bas te Velthuis ons als beheerder van ’t Sindron gaat verlaten. Jammer, we danken hem voor zijn inzet en zijn enthousiasme. Op 28 december kan eenieder op informele wijze van hem afscheid nemen en hem de hand schudden. In de kerk was het afgelopen jaar 2016 het jaar van de Barmhartigheid. In de samenleving zijn ons dit jaar veel beroemdheden ontvallen. Als dorpsraad zien we, ondanks alle nare gebeurtenissen in de wereld weer terug op een goed jaar….er is weer goed samengewerkt met de (regisserende) gemeente Borne en al haar/onze sociale partners! We hopen op een continuering in het nieuwe jaar 2017! En …..we zijn blij, dat we als dorpsraad dit jaar weer een steentje hebben kunnen bijdragen aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en het delen van zeggenschap, zoals dat ook zo mooi verwoord is in “Mijn Borne 2030”.

Zenderen, 28 december 2016
Henk Semmekrot, secretaris


De Dorpsraad wenst u allen een gezond en gelukkig 2017!!