Dorpsraad

Al 40 jaar dorpsraad in Zenderen

LogoOp 6 april a.s. is het 40 jaar geleden, dat de Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen, in de volksmond de Dorpsraad, werd opgericht. Dat gebeurde bij notaris ter Haar in Almelo in aanwezigheid van de heren Platenkamp, ter Beke en Trooster. Aanleiding was het feit, dat men toen reeds vanuit het dorp onderhandelde met de gemeente om te komen tot een overdekte sportvoorziening met gemeenschapsruimte voor Zenderen. Tot dan toe was er een soort ‘werkgroep Zenderen’, die met de gemeente in overleg ging. Er was ook vanuit de gemeente behoefte aan een groter, meer gestructureerd overlegplatform. Dat werd dus de dorpsraad. Het doel van de stichting was het bevorderen en behartigen van de belangen van de Zenderense gemeenschap op maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied, zulks in de meest ruime zin van het woord.

Tien jaar later, op 13 oktober 1989, was er een statutenwijziging. Er werd toen vastgelegd, dat verenigingen (of clusters daarvan) een vertegenwoordiger in het bestuur van de dorpsraad moesten hebben. Ervan uitgaande dat er zo een goede vertegenwoordiging vanuit het dorp in de dorpsraad zat. Tot de dag van vandaag hebben we als dorpsraad zo gefunctioneerd.

In 2010 was er ook weer een kleine statutenwijziging i.v.m. de steeds actueler wordende ontwikkelingen in de maatschappij t.a.v. milieu, natuur, landschap en duurzaamheid. Zoals misschien bekend zal zijn, zijn we nu, anno 2019, al geruime tijd bezig met een vernieuwing van de dorpsraad. Naast een voorzitter, secretaris, penningmeester en een PR-persoon zal de dorpsraad bestaan uit de voorzitters van de actieve werkgroepen en uit enkele adviseurs. Dus niet meer met vertegenwoordigers van verenigingen (of clusters daarvan). Deze werkgroepen betreffen op dit moment de volgende thema’s: - duurzaamheid – wonen – voorzieningen en zorg – landbouw/ondernemerschap – verkeer en veiligheid – sport en verenigingen – recreatie en cultuur. We hopen zo te voldoen aan de wens vanuit de gemeenschap om in de dorpsraad zo veel mogelijk de totale bevolking van Zenderen te vertegenwoordigen.

Er zijn in deze 40 jaar veel ontwikkelingen in het dorp geweest, waar de dorpsraad een constructieve bijdrage aan leverde wat betreft de leefbaarheid. We denken aan de bouwplannen Patersbos en Albergerweg in de jaren 80, begin jaren 90 en het bouwplan Oosterveld, jaren 90 tot nu toe. Ook noemen we de vuilstort en de mestverwerking op Elhorst/Vloedbelt, de verkeersveiligheid in het dorp (de rotonde in 2006!), de verbindingsweg en de drukke Hoofdstraat, het Sindron, het Dorpsplan (2008), DorpsplanPlus (2010), de uitbreiding van het aantal wandelpaden en thans de ontwikkeling van het Dorps Ambitie Plan.

De viering van het 40-jarig jubileum wordt nog even uitgesteld tot donderdag 20 juni a.s. De dorpsraad organiseert dan een dorpsavond in Sindron, waarbij alle inwoners zijn uitgenodigd. Op die avond zal de nieuwe dorpsraad worden gepresenteerd en zullen de werkgroepen hun programma’s presenteren. U kunt die avond ook over alles uw mening geven. Houd deze avond dus al vast vrij!