Dorpsraad

Verslag themabijeenkomst op 20 juni 2019

Er waren ca. 30 personen aanwezig (9 personen hadden zich afgemeld).
Interim-voorzitter Jan Kruidenier heet iedereen welkom. Hij vertelt, dat hij reeds 4 jaar in Zenderen woont en dat hij sinds september vorig jaar interim-voorzitter van de dorpsraad is. En hij meldt terloops, dat het fijn is om dat te kunnen doen in deze ruimte: het Sindron. Hij laat een goed bericht horen: Aveleijn blijft ook na november 2019 zeker nog een jaar het Sindron runnen. Het gaat dus ietwat beter met de omzet en de bezetting. Hij complimenteert Nikki Westerhof, die altijd vol enthousiasme met de cliënten en gasten omgaat. Eerst staan we stil bij 40 jaar dorpsraad. Op 6 april 1979 werd de Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen (in de volksmond de dorpsraad) opgericht. In een korte presentatie toont Jan een aantal belangrijke successen van de dorpsraad. Voor nadere toelichting liggen er vellen papier met “High-lights” op de tafels.

Het eerste onderwerp, dat vervolgens aan de orde komt, is de vernieuwing van de dorpsraad. Daarbij is het heel belangrijk, dat de dorpsraad contact heeft met de inwoners en opkomt voor de leefbaarheid. Het oude bestuur had een categorale vertegenwoordiging: elke vereniging of cluster van verenigingen had een afgevaardigde in de dorpsraad. Via het Dorps Ambitie Plan hebben we nu actieve werkgroepen. De kartrekkers van deze werkgroepen maken deel uit van de nieuwe dorpsraad en koppelen de resultaten van hun overleg terug in de dorpsraad. Zo hebben we thans de werkgroepen: 1. Wonen in Zenderen, 2. Duurzaamheid, 3. Voorzieningen en Zorg, 4. Landbouw en ondernemerschap, 5. Recreatie en cultuur, 6. Verkeer en veiligheid, 7. Sport en verenigingen. Komt een werkgroep moeilijk van de grond, dan is er “een onderwerp-volger”. Dat betreft in ons geval nu de werkgroep Duurzaamheid. Vakbekwame “oudgedienden” zijn adviseurs: ze kunnen bij de vergaderingen aanwezig zijn als dat nodig is. Het betreft de heren Jan Maathuis en Peter Geerdink. Hoe meer betrokkenheid, hoe beter. Er zijn ook “sub-werkgroepen” onder de ‘paraplu’ van de dorpsraad: het Kloosterpad, de AED-werkgroep, de website en de werkgroep Openbaar Groen. Er zouden nog meer van die “sub-werkgroepen” aan het werk kunnen: bv. onderzoek naar het DNA van het dorp Zenderen, of onderzoek naar mogelijke subsidieaanvragen, m.a.w. hoe maken we handig gebruik van aanwezige subsidies? En het zou mooi zijn, dat we een manier vinden om online snel meningen van inwoners te kunnen peilen (bv. inzake de mestverwerking). Echter: één adagium blijft zeer belangrijk: het moet wel gezellig blijven!! Door middel van thema-avonden proberen we contact te houden met de inwoners. De enquête, die vorig jaar gehouden is, heeft veel reacties opgeleverd: heel veel wat betreft verkeer en veiligheid, maar ook best veel over de inrichting van de openbare ruimte. Vandaar dat deze bijeenkomst vooral over verkeer en veiligheid gaat. In september zal het thema “inrichting openbare ruimte” (inclusief de mestverwerking) aan de orde komen.

Het tweede onderwerp is “Verkeer en Veiligheid”. Henk Hoek, voorzitter van de Werkgroep Verkeer en Veiligheid, laat zien, wat er is gedaan met de suggesties, die ingediend zijn bij de werkgroep. Enkele successen: een inrijverbod vanuit Hertme in de Oude Bornseweg, betere bestrating en een barrière op het wandelpad langs de Azelerbeek om motorcrossers te ontmoedigen. Overleg met gemeente en waterschap heeft al veel opgeleverd. Henk Hoek toonde vervolgens een indrukwekkende film over hoe kinderen het verkeer zien en waar automobilisten rekening mee zouden moeten houden om ongelukken te voorkomen. De bewoners van de Albergerweg, die in groten getale waren opgekomen, reageerden direct met de opmerking, dat in hun straat ook veel te hard gereden wordt en dat er op de kruising Prinsenweg/Albergerweg geen verkeersbrigadiers zijn.

Na de pauze komt het derde onderwerp “Verbindingsweg en Rondweg” aan de orde. Joachim Wissink, ambtenaar van de gemeente Borne, belast met verkeerszaken, legde de huidige stand van zaken uit. “Zenderen”, zo gaf een aanwezige duidelijk aan,” kijkt al meer dan 30 jaar uit naar een rondweg”. Er lijkt nu echt schot in te komen. Joachim gaf aan, dat er thans door Rijk, Provincie en gemeenten een verkort MIRT-onderzoek wordt uitgevoerd naar oplossingen voor de knooppunten Azelo en Buren, waarbij het ‘onderliggende wegennetwerk’ wordt meegenomen om eventuele calamiteiten op de snelwegen te ondervangen. Het besef, dat Zenderen in dit laatste aspect een ‘knelpunt ’is, lijkt doorgedrongen te zijn. Ook de Provincie heeft een rondweg om Zenderen expliciet in het coalitieakkoord opgenomen. Een rondweg om Zenderen lijkt daarmee dichterbij dan eerder gedacht. Op de opmerking van een aanwezige of dan de verbindingsweg nog wel nodig is, antwoordde Joachim, dat daar de politiek (de raad) over moet beslissen.
Bij de rondvraag aan het eind van de bijeenkomst komen er nog een aantal opmerkingen:

  • Jan Kruidenier maakt de aanwezigen erop attent, dat men het actuele nieuws, ook van de actiegroep “Zenderen filevrij” van Fons Lohuis c.s., kan blijven volgen op de site van Zenderen: www.zenderen.nl  of www.zenderen.com.
  • Dhr. Brunink, bewoner van de Albergerweg, verwoordt de klacht van veel bewoners van die weg: Hoe halen we de snelheid uit het verkeer op de Albergerweg? Fons Lohuis adviseert een brief te sturen naar de Provinciale Staten en vervolgens in te spreken bij de verkeers-commissie. Henk Hoek van de werkgroep “Verkeer en Veiligheid” zegt toe om dit in zijn werkgroep aan te kaarten en er werk van te maken.
  • Interim-voorzitter Jan Kruidenier laat de aanwezigen weten, dat eventuele op- en aanmerkingen altijd welkom zijn!

Om 21.37 uur dankt Jan ieder voor zijn of haar aanwezigheid en voor de inbreng.
Hij nodigt iedereen uit voor een borrel en sluit de bijeenkomst. Het was een bijzonder nuttige, zinvolle bijeenkomst!

H.S.