Dorpsraad

Mening Dorpsraad over de Verbindingsweg

Beste inwoners van Zenderen,

Onlangs heeft de gemeente Borne het Voorontwerp Bestemmingsplan Verbindingsweg ter inzage gelegd; zie:
https://www.borne.nl/actueel/news/voorontwerpbestemmingsplan-verbindingsweg-ter-inzage en http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpGVB-vo01/.
Men kon daarop reageren; de reactietermijn is inmiddels verstreken.

Verbindingsweg in kaartDe Dorpsraad stelt het op prijs dat de Gemeente Borne nu eindelijk het al lang lopende voornemen voor het aanleggen van een Verbindingsweg in een concreet plan heeft verwoord, zodat individuele burgers en andere betrokken partijen daarop kunnen reageren.

De Dorpsraad complimenteert de Stichting Zenderen Filevrij met hun reactie (te vinden op deze site) op het Voorontwerp. Aansluitend daarop stelden een aantal inwoners de vraag wat het standpunt van de Dorpsraad ter zake is. Wij stellen deze betrokkenheid zeer op prijs en wij willen daar natuurlijk graag op ingaan.

Voor de goede orde: “Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. Dit concept wordt voorgelegd aan de overlegpartners. Soms wordt het voorontwerp ook ter inspraak aangeboden. Dit is niet voorgeschreven door de Wro en maakt geen deel uit van de "officiële" procedure. Of en via welke procedure er inspraak over een voorontwerp gegeven kan worden, is geregeld in de inspraakverordening van elke gemeente”. Bron: https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-ruimtelijke/bestemmingsplan/uitleg/ onder Status Bestemmingsplan.

Er komt dus nog een vervolgdocument (“Het ontwerpplan is de versie van het plan die de officiële voorbereidingsprocedure ingaat, voorgeschreven in de Wro”; zelfde bron als hiervoor). De Dorpsraad zal hier zeker op reageren met een eigen zienswijze. Tevens zullen wij bezien of het nuttig en mogelijk is de inwoners een voorbewerkt formulier aan te bieden waarmee zij desgewenst een individuele zienswijze kunnen indienen.

De Dorpsraad is tegen de Verbindingsweg, vooral vanwege de daaruit voortvloeiende extra verkeersoverlast in Zenderen en vanwege de forse toename van de Onroerendezaakbelasting OZB ter financiering van het project. Op 20 juni jl. tijdens de Themabijeenkomst Verkeer in het Sindron zijn wij hierop ingegaan. Het standpunt is genoegzaam bekend bij Burgemeester en Wethouders en bij de Gemeenteraad. Met de Burgemeester en met de drie Wethouders hebben wij terzake persoonlijk overlegd.

Voorts verwacht de Dorpsraad dat het plan voor de Verbindingsweg nog aanzienlijk zal wijzigen, afhankelijk van de aanbevelingen van de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) commissie die op dit moment de verbreding van de A1/A35 bij Azelo bestudeert in samenhang met de daaraan gerelateerde regionale wegen. De commissie zal in de komende maanden ook een aanbeveling doen voor het traject voor de rondweg om Zenderen.

Omdat:
a. De afwijzende mening van de Dorpsraad over de Verbindingsweg reeds voldoende bekend is bij B&W en Gemeenteraad,
b. Het voorliggende Voorontwerp Bestemmingsplan geen deel uitmaakt van de officiële procedure,
c. Het voorliggende Bestemmingsplan naar verwachting nog aanzienlijk zal worden beïnvloed door de aanbevelingen van de MIRT-commissie over de rondweg,
heeft de Dorpsraad gemeend vooralsnog geen commentaar in te dienen op het Voorontwerp.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Kruidenier
Voorzitter Dorpsraad
074-8528929
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.