Briefhoofd org

DORPS(P)RAAD

(waarin de Dorpsraad Zenderen periodiek van zich laat horen)
12 juli 2021

Beste Zenderenaren, in deze DORPS(P)RAAD wil de Dorpsraad u bijpraten over wat er speelt. Daarmee bent u weer op de hoogte en kunt meedenken en praten als u wilt.

De VLOEDBELTVERBINDING.
Kort geleden hebben de Provinciale Staten van Overijssel 40 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van de Vloedbeltverbinding. Samen met de 5 miljoen van Borne en nog eens 5 miljoen van de regio, is er nu voldoende geld om de weg aan te leggen. Wij horen daarvoor een termijn van 5 jaar. Kern is het aanleggen van een rondweg om Zenderen, lopend van de Elhorst-Vloedbelt via Het Vlier naar het knooppunt Azelo (met mogelijk in de toekomst een aansluiting op de A1/A35) en dan vervolgens langs de grote weg richting Borne, achter het crematorium langs. Van de Elhorst-Vloedbelt zal er dan ook nog een grote bocht worden aangelegd ruim om de sportvelden heen naar de Albergerweg.

Althans, dit is de optie (genaamd “bundeling A1/A35”) die de voorkeur geniet van Provinciale Staten, van de gemeente Borne en van ons, Dorpsraad Zenderen. Er is nog een tweede optie in het spel, waarin de rondweg pal langs de spoorlijn wordt aangelegd. Deze optie heeft de voorkeur van Dorpsraad Bornerbroek en van gemeente Almelo (zij het dat de laatste nog met nadere beeldvorming bezig is). Hoewel uit de studies blijkt dat deze optie tot een grotere reductie van het verkeer door Zenderen zal leiden, vinden wij dit een onaanvaardbare doorsnijding van de Zenderse Es, die daarmee ook een extra hindernis wordt voor het vele voet- en fietsgangersverkeer aldaar. Ook zal alsnog de verbinding met Azelo moeten worden gemaakt als men in de toekomst besluit een aansluiting op de A1/A35 te maken. Ten slotte is in deze optie opgenomen dat er een verbinding wordt gemaakt naar de N743, ongeveer ter hoogte van de Mariakapel.

De Dorpsraad Zenderen stemt dus in met de optie “bundeling A1/A35”, inclusief de verbinding tussen de N744 en de N743, en ook inbegrepen de verdere afwaardering (lees: aanzienlijke snelheidsbeperkingen) van de N743. Wij zien deze optie als de optimale combinatie van een zeer aanzienlijke verkeersreductie in Zenderen en het behoud van bereikbaarheid van het dorp voor inwoners en ondernemers, tegen een relatief beperkte aantasting van de natuur. Omdat ook de Stichting Zenderen Filevrij (speciaal voor deze problematiek opgericht) de keuze voor de “bundeling A1/A35” onderschrijft, gaan wij ervan uit dat voor deze optie in de Zenderense bevolking voldoende draagvlak bestaat.

Het geld is er dus, maar het exacte tracé van de Vloedbeltverbinding moet tegen het eind van het jaar nog worden vastgesteld. Het betrokken projectbureau en de gemeente Borne zullen voor nader overleg contact opnemen met Zenderenaren die op of aan het traject wonen. Laat ons weten als u het gevoel heeft dat u onvoldoende wordt gehoord. Waarschijnlijk in september/oktober zal door hen ook een voorlichtingsbijeenkomst voor alle geïnteresseerde Zenderenaren worden georganiseerd. Tegen die tijd komt ook een digitale weergave van het tracé ter beschikking, mogelijk ook een drone-opname ervan. Na de besluitvorming over het tracé gaat dan ook nog de bestemmingsplanprocedure lopen, waarin iedere burger zijn/haar zienswijze kan indienen (en uiteindelijk ook nog naar de rechter kan stappen). Het kan dus nog wel even duren, maar de Dorpsraad is blij dat er nu in ieder geval echt wat aan de verkeersoverlast in Zenderen gaat gebeuren. Wij houden u op de hoogte.

DORPSAMBITIE.
De aanleg van de Vloedbeltverbinding en verdere (vooral snelheidsbeperkende) maatregelen zullen de verkeeroverlast in Zenderen zeer aanzienlijk doen afnemen. Goede zaak dat desondanks de Zenderense ondernemers bereikbaar blijven en dat lokaal verkeer ook mogelijk blijft. Met de sterke afname van het verkeer wordt het misschien mogelijk ons dorp een beetje aantrekkelijker in te richten. Ook om andere redenen is het goed om nog eens te kijken naar wat we nu eigenlijk met Zenderen willen. Onze bedoeling is om daarvoor een “Dorpsambitie” (eerder genoemd “dorpsplan”) te ontwikkelen, bij voorkeur samen en met steun van de gemeente Borne. De Dorpsraad heeft hiervoor een eerste informeel overleg met burgemeester Pierik en wethouder Kotteman gehad en later ook met een aantal betrokken experts van de gemeente. De algemene indruk die wij uit dat overleg kregen is dat de gemeente zelf geen of nauwelijks idee heeft over de ontwikkeling op termijn van Zenderen. Men gaat er geheel van uit dat wij zelf en op eigen kracht met een visie komen. De burgemeester gaf nog wel aan dat de gemeente zelf ook start met de ontwikkeling van “MijnBorne 2030”, een actualisatie van het huidige MijnBorne. Hij zei dat het goed zou zijn als onze Zenderense plannen ook passen onder die paraplu. In dat geval kan de gemeente wellicht toch bijspringen.

Dus vooralsnog moeten we het eerst zelf doen !! Enige tijd geleden hebben wij u een enquête gezonden waarin wij u vroegen naar verbeterpunten. Daarop zijn veel reacties ontvangen, die vooral betrekking hadden op verbeteringen van het groenonderhoud en het afvangen van onveilige verkeerssituaties. Allemaal zinvolle suggesties waarvan de meeste inmiddels zijn uitgevoerd. Een echte ambitie over wat-willen-we-met-ons-dorp kwam daarmee echter niet tot stand. Daarom willen wij u nu eerst een mogelijk “totaalplaatje” voorleggen, dat wij dan verder samen met u kunnen vaststellen en daarna uitvoeren. Daarin zullen ten minste aan de orde komen verkeer, wonen, voorzieningen, maatschappelijk vastgoed, recreatie en toerisme. Om dit op te starten willen wij bij voorkeur het advies zoeken van een expert(-bureau) op het gebied van planologie. Die moet dan aangeven wat voor reële ontwikkelingsmogelijken voor Zenderen van toepassing zouden kunnen zijn. Omdat een dergelijk advies doorgaans een hoop geld kost, zoeken wij daarvoor hulp uit de gemeentekas of via een provinciale subsidie. Wij zijn daar nu mee bezig en wij houden u op de hoogte. Natuurlijk juichen wij iedere suggestie van u toe. Zo hebben Martin Tijhuis en Eric Kwint al belangrijke bijdragen geleverd en wij gaan op dit onderwerp graag met hen door.

WOONVISIE
Inmiddels is een begin gemaakt met het actualiseren van de huidige Woonvisie Borne (Woonvisie Borne 2018-2028). Daarin worden de uitgangspunten van het woon- en woningbouwbeleid aan de hand van een aantal thema’s in de gemeente Borne vastgesteld. Dit wordt geleid door de gemeente. Van onze zijde neemt de werkgroep Wonen o.l.v. Martijn Wijnstra daaraan deel.

Natuurlijk is er ook in Zenderen behoefte aan woningbouw. Vooral voor jongeren en voor ouderen zijn geschikte woningen nodig. Het is goed om te zien dat er inmiddels al een aantal appartementen in bestaande, deels leegstaande gebouwen zijn geplaatst of nog worden toegevoegd. Op het plan Oosterveld zijn de laatste kavels inmiddels verkocht of in optie waarbij de mogelijkheid voor de dorpsuitbreiding voor nu is gestopt. De woningmarkt is de afgelopen jaren sterkt veranderd, daarbij lijkt het erop dat het tot nu toe geldende beleid wordt losgelaten en dat er meer ruimte voor woningbouw mogelijk zal worden met als doel te komen tot een toekomstbestendige woningvoorraad voor het dorp.

Om de woonbehoefte in te schatten maakt de gemeente gebruik van informatie van een extern onderzoeksbureau en hecht daarnaast veel waarde aan de input vanuit het dorp. Deze informatie zal door de werkgroep Wonen worden verzameld en besproken met de gemeente. Er wordt bewust gekozen om het beleid niet tot achter de komma te formuleren om per situatie ruimte te bieden aan de creativiteit van de inwoners en ruimte te maken voor maatwerkoplossingen.

Tegen het eind van dit jaar moet de nieuwe woonvisie gereed zijn waarna dit verder zou moeten wordt uitgewerkt in een “structuurvisie” waarin staat aangegeven wat, waar en wanneer zal (kunnen) worden gebouwd. Wij proberen het vernieuwde beleid te laten passen in de eerder genoemde en nog te ontwikkelen Dorpsambitie. De werkgroep Wonen houdt u op de hoogte. Mocht u op dit punt al ideeën hebben, dan horen wij die graag van u.

DUURZAAMHEID en ENERGIETRANSITIE.
Hoofdpunt is dat we in 2050 van fossiele brandstoffen af moeten en dat we in 2030 al een eind daarheen op weg zijn. U zult ongetwijfeld in de landelijke en de regionale pers hebben gezien dat er veel discussie is over zin en onzin van de Regionale Energie Strategieën (RES) en de daaraan gekoppelde maatregelen. Toch blijft er (van bovenaf) druk staan op de snelle uitvoering van internationale en nationale milieuafspraken. Het lijkt alsof alles in een stoomketel ontwikkeld moet worden, waardoor velen het overzicht kwijt zijn, waarschijnlijk de besturen inbegrepen. Wij hebben er als dorpsraad enkele malen op aangedrongen om een betere voorlichting te bieden aan de inwoners. Wij vinden dat dit niet aan de dorpsraad moet worden overgelaten. Dat is overigens niet echt het plan, maar af en toe zou je dat wel gaan denken. Op dit moment is Huub Welberg ons gezicht naar buiten, maar hij staat er alleen voor. Dus als u zich het onderwerp aantrekt en u heeft een klein beetje tijd ter beschikking, meld u dan aan (zie onderaan) om Huub en daarmee Zenderen verder te helpen. Wij zoeken vooral jongeren om ons te helpen met dit tot ver in de toekomst rijkende onderwerp. Overigens zijn wij Ed Mossel zeer erkentelijk voor zijn niet-aflatende inzet voor het goede behoud van Elhorst-Vloedbelt. Wij bevelen zijn artikelen over de mestverwaarder en over het komende zonnepark van harte aan.

In de RES-Twente wordt iedere gemeente geacht een bepaalde inspanning te leveren op het gebied van zonnepanelen, windmolens en warmtevoorziening (bijvoorbeeld stadsverwarming). Dat laatste zal voor Zenderen niet of nauwelijks van toepassing zijn.

V.w.b. windmolens (NB: molens van 250 meter hoogte !!) lijkt men het er over eens te zijn dat we niet overal verspreid losse windmolens moeten willen, maar dat zij meer worden “geclusterd” (in groepen) omdat dat ook technisch efficiënter te besturen valt. Daarvoor zullen gemeenten dus met elkaar moeten overleggen waar zij gezamenlijke windmolenparken willen plaatsen. Bovendien wil men de molens liever langs auto- en vaarwegen plaatsen. Ten slotte is er een discussie gaande over de normen van plaatsing. Moet men bijvoorbeeld de duitse norm “afstand tot woning is minimaal 10 keer de molenhoogte” toepassen, of blijft men vasthouden aan de huidige norm.

De toepassing van zonnepanelen op het dak en in zonnevelden lijkt het grootste draagvlak te hebben. Op veel huizen in Zenderen worden zonnepanelen geplaatst. De vraag is nu of en waar er nog zonnevelden nodig zijn. Het vermogen van het Twence-zonnepark dat op de Elhorst-Vloedbelt komt, telt voor de verplichting van Twente als geheel. Omdat Borne daarvan slechts een klein deel is, moet zij toch nog vrijwel haar hele inspanningsverplichting bijplaatsen. En laat nou net de geschikte gebieden vooral rondom Zenderen liggen…..

Wilt u eens dieper op de zaak ingaan, kijk dan op (als u dit artikel leest in de VOX, ga dan even op het internet naar www.zenderen.nl, daar kunt u de links aanklikken)

Let op: het plaatsen van zonneparken en windmolens is voor een belangrijk deel gebaseerd op individueel initiatief. Wethouder Kotteman liet ons weten dat er al verscheidene initiatieven zijn, zonder te noemen welke dat specifiek zijn.

Daarnaast gaat men ervan uit dat zo veel mogelijk participatie moet worden toegepast. Dit betreft het “gezamenlijk ontwikkelen”, maar vooral ook het “gezamenlijk eigendom”. Hoe dat in de praktijk zal uitwerken moet van geval tot geval worden bekeken. Met Twence is een eerste informeel gesprek geweest over participatie in het zonnepark op de Elhorst-Vloedbelt. Nog geen concrete resultaten. Ook wordt met Twence overlegd over de aanwending van het door hen ter beschikking te stellen omgevingsfonds. De betrokken contactgroep o.l.v. Gerrit Demmer zal u op een geschikt moment daarover nader informeren.

HET VLIER
Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat de spoorwegovergang bij het Vlier nu geheel is afgesloten. De gemeente had de dorpsraad daarover vooraf geraadpleegd. Natuurlijk hebben wij onmiddellijk met dat plan ingestemd. Voor het geval u daar anders over denkt of een andere oplossing ziet: u kunt op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een exemplaar opvragen van het document “Ontwerpbesluit om de spoorwegovergang Het Vlier in Zenderen te onttrekken aan het openbaar verkeer”. U heeft dan t/m 18 augustus gelegenheid om daarop bij de gemeente te reageren. N.B: Ter info, op Het Vlier zal zeer waarschijnlijk een tunnel in de nieuwe rondweg onder de spoorbaan worden aangebracht.

4-MEI VIERING
Gerrit ter Brugge voert al vele jaren de regie over de 4mei/dodenherdenking bij het monument op de Elhorst/Vloedbelt. Wij willen hem en de mensen die hem daarbij helpen daarvoor heel hartelijk danken. Zij hebben gezorgd voor een waardige herinnering aan hen die in Zenderen zijn gevallen. Wij zullen er alles aan doen om deze herdenking te laten voortduren. Gerrit is echter al op gevorderde leeftijd en hij vroeg ons daarom onlangs of wij, de dorpsraad, dit van hem wilden overnemen op het moment dat hij daartoe niet meer in staat zal zijn. Natuurlijk willen wij graag die continuïteit bieden, maar het zou mooi zijn wanneer iemand uit de Zenderense bevolking zich daartoe aanmeldt. Het is niet zoveel werk, maar toch erg belangrijk.

Tot zo ver deze tweede Dorps(p)raad.
Met vriendelijke groet.
Jan Kruidenier (voorzitter Dorpsraad Zenderen)

Voor al uw aanmerkingen en aanmeldingen:
J.C. Kruidenier
Erve Escher 9
7625NG Zenderen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
074-8528929

 Briefvoetorg2