Skip to main content

Elhorst Vloedbelt

Willen wij een chemische fabriek in onze achtertuin

Zenderen en omgeving wordt opnieuw geconfronteerd met de plannen van Twence om een aanvullende bestemming te geven aan de afvalverwerkinglocatie Elhorst/Vloedbelt.
Naast de destijds verleende afvalstoffenvergunning voor onbepaalde tijd wil Twence nu een vergunning aanvragen voor een mestverwerking-en vergistinginstallatie met een capaciteit van 250.000 ton mest per jaar. Een van de grootste in Nederland.

Werden wij in het verleden geconfronteerd met de overlast van een vuilstortlocatie, nu wordt Zenderen opgezadeld met de overlast van mestverwerking alleen in een veel gevaarlijker vorm.
Naast de overlast van stank, geluid, stof, verkeer e.a. baart ons In het bijzonder zorgen de giftige stoffen die tijdens dit verwerkingsproces ontstaan en die in de hand moeten worden gehouden.

Recentelijk hebben zich een aantal ernstige ongevallen met dodelijke afloop voorgedaan terwijl in een ander geval (Coevorden) een 40-tal omwonenden hun huizen moesten verlaten vanwege ontsnapte gifgassen. In Gemert-Bakel hebben huisartsen een dringende waarschuwing afgegeven omdat zij een groot aantal risico’s zeer reëel vinden. Ook hier betrof het een grote vergistinginstallatie. In Duitsland hebben zich explosies voorgedaan.

Hoogleraar milieukunde Prof. Lucas Reynders spreekt zelf over de vergelijking met een chemische fabriek.
De vraag is moeten wij deze mestplannen zonder meer accepteren? Willen wij een dergelijke vergistingfabriek in onze achtertuin?

Omwonenden binnen en buiten de bebouwde kom hebben reeds hun protesten kenbaar gemaakt doch hier wordt door Twence weinig of niets mee gedaan.
De enige manier om hier iets aan te doen is gebruik maken van ons recht om officieel bezwaren in te dienen tot in hoogste instantie.
In het verleden heeft heel Zenderen zich met hand en tand verzet tegen de vuilstortlocatie E/V. Wie herinnert zich niet de blokkade van de Boeldershoek, de diverse wegomleggingen, niet stemmen, het inpakken van het gemeentehuis met plastic enz. enz. en de vele tientallen procedures.

Even een korte terugblik:

Vanaf 1981 zijn door het voormalige Gewest Twente plannen voor een vuilstort in Zenderen ingediend gevolgd door acties en protesten vanuit de gemeenschap Zenderen. Door de destijds opgerichte Stichting behoud E/V zijn vanaf 1981 tot nu ca 30 tot 40 officiële bezwaren en beroepen ingediend bij gemeente, provincie en de Raad van State. Mede door de vele ingediende beroepen tot bij de Raad van State werd uiteindelijk de locatie E/V pas geopend in 1994. Echter al weer gesloten in 2000 vanwege gebrek aan te storten afval hetgeen wij voorzien hadden. Bij de opening in 1994 werd al geconstateerd dat de locatie E/V in feite overbodig was. Nu 15 jaren later na de sluiting dreigt Zenderen en omgeving opnieuw de afvalput c.q. beerput te worden van Oost Nederland. Althans Twence beschouwt mest als afval.

Uiteraard spelen er verschillende belangen onder de bevolking, er zijn voor- en tegenstanders. Vanuit de kant van de agrariërs kan dit voordelen opleveren. Transportkosten spelen hier een belangrijke rol. Dit zijn echter zakelijke belangen. Vele omwonenden zijn uiteraard tegen op basis van persoonlijke belangen. Zij onderkennen de gevaren die aan een mestverwerking- en vergistinglocatie kleven en vrezen voor een aantasting van hun woon- en leefklimaat vanwege de mogelijke negatieve calamiteiten die zich ongetwijfeld zullen voordoen. Ook dient rekening te worden gehouden met mogelijke waardeverminderingen van hun woningen. Indien Twence haar plannen kan uitvoeren worden we geconfronteerd met een exploitatieduur tot in lengte van jaren met alle gevolgen van dien, ook voor het nageslacht terwijl de stort voor 20-25 jaar bedoeld was.

De Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt is dan ook voornemens om bij de te verwachten vergunningaanvragen opnieuw bezwaren en beroepen in te dienen bij het bevoegd gezag tot in hoogste instantie. Zij meent hiervoor over de benodigde onderbouwde argumenten te beschikken.

Echter, na ruim 30 jaren procederen is de bodem van de kas in zicht. De Stichting is afhankelijk van giften en donaties. De benodigde griffiekosten voor de komende procedures zijn fors gestegen en bedragen thans € 331,-- en in bepaalde gevallen zelfs € 497,--per procedure. De Stichting behoud E/V houdt rekening met een kostenplaatje van ca € 2500,--voor alle komende procedures in de komende jaren, exclusief reis-en verblijfkosten en dergelijke.
De Stichting behoud E/V moet daarom een beroep op U doen om deze kosten gezamenlijk te dragen althans voor degenen die hier direct of indirect bij betrokken zijn of zich betrokken voelen.
Uiteraard zullen de belangen van omwonenden zwaarder wegen. Zij kunnen dit vertalen door een passende financiële bijdrage te geven.
Het geld kan gestort worden op de zakenrekening nr. NL38 SNSB 0902 2571 96 ten name van Stichting behoud Elhorst Vloedbelt te Zenderen.

Te Uwer oriëntatie, G.S. van Overijssel heeft inmiddels een vergunning aan Twence verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Stichting heeft hier al officieel op gereageerd door een bezwaarschrift in te dienen. Op dit moment bereidt Twence de aanvraag voor de allesbepalende omgevingsvergunning (Wabo) voor.
Bij voorbaat dank voor Uw eventuele financiële bijdrage.

Namens de Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt,
E..J.A. Mossel (voorzitter)
Tel. 0546-823844