Briefhoofd org

DORPS(P)RAAD

(Waarin de Dorpsraad Zenderen u laat weten wat er speelt, zodat u kunt meedenken en meepraten.)
22 november 2021

Deze Dorps(p)raad geeft u de laatste stand van zaken van de Vloedbeltverbinding, mede namens de Stichting Zenderen Filevrij. De onderstaande cursieve tekst is een e-mail die wij hebben ontvangen op 18/11 van de “Omgevingsmanager Vloedbeltverbinding” van de Provincie Overijssel. Provinciale Staten zullen op 15 december besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de Vloedbeltverbing aan te leggen met als verloop de “Bundeling A1/A35”: vanaf de Albergerweg om de sportvelden heen, via Elhorst-Vloedbelt en Het Vlier naar Azelo en van daar langs de A1/A35 naar Borne, achter het crematorium langs. Er wordt ook al 4 miljoen uitgetrokken om komend jaar te starten (bijvoorbeeld met de aankoop van grond).

Besluit van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel
In haar vergadering van dinsdag 9 november hebben Gedeputeerde Staten besloten om het Statenvoorstel “Investeringsvoorstel en start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding middels Provinciaal Inpassingsplan (PIP)” vast te stellen. Hierin worden Provinciale Staten voorgesteld om een PIP te starten voor het tracé ‘Bundeling A1/A35’ welke het voorkeursalternatief is uit de PlanMER Vloedbeltverbinding en om voor de voorbereidingskosten van het tracé ‘Bundeling A1/A35’ een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4 miljoen voor het begrotingsjaar 2022.

Waarom een Provinciaal Inpassings Plan?
Nu de PlanMER is afgerond kunnen we verder met de ruimtelijke procedures. Voor projecten die in meerdere gemeenten liggen is een provinciaal inpassingsplan het juiste instrument om de ruimtelijke procedure in te gaan. Zo kan elke gemeente en alle belanghebbenden (dus ook u) terecht bij één loket. Dit zorgt ook voor één integrale afweging van belangen, een eenduidige beantwoording van vragen, een zorgvuldige behandeling van ingediende zienswijzen en een overzichtelijke bezwaar- en beroepsprocedure.

Vervolg, planning en proces
Het voornoemde Statenvoorstel wordt door de Statenleden besproken in de commissievergadering Verkeer en Vervoer van 1 december a.s. Besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 15 december a.s.
Als het Statenvoorstel wordt aangenomen (na stemming in de Staten) starten we in het eerste kwartaal van 2022 met het voorbereiden van een Provinciaal Inpassings Plan. We gaan het tracé ’Bundeling A1/A35’ in detail ontwerpen en zullen met de omgeving in gesprek gaan over de inpassing van de weg in het landschap. Diverse onderzoeken die nodig zijn voor het PIP worden in gang gezet (over geluid, natuur, stikstof etc.)
Parallel daaraan zullen we persoonlijk contact opnemen met de direct betrokkenen in het gebied om te spreken over de individuele situaties.

N.B.: In dit laatste blokje wordt genoemd de vergadering van de verkeerscommissie op 1 december a.s. De Dorpsraad zal daarin nogmaals de voorkeur voor de optie “Bundeling A1/A35” uitspreken, evenals de Stichting Zenderen Filevrij.

De onderbouwing van het besluit van Gedeputeerde Staten (zie hierboven) is voor iedereen in te zien. Als u het hele onderzoeksrapport (132 pagina’s met alle cijfers en komma’s) wilt lezen, ga dan naar deze link: Investeringsvoorstel en start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding middels Provinciaal Inpassingsplan. Als u deze Dorps(p)raad leest in de VOX, dan moet u echt even schakelen naar www.zenderen.nl om deze link te kunnen aanklikken. Het rapport is veel te groot om in de VOX te plaatsen. De samenvatting van het rapport is voor uw gemak hieronder in cursief weergegeven.

Inleiding
Op 1 juli 2021 heeft u de Perspectiefnota 2022 vastgesteld en besloten (2021/1103361) om 40 miljoen bij te dragen aan de Vloedbeltverbinding door vanaf 2023 jaarlijks € 1,5 miljoen structureel te reserveren.
In de P-nota is opgenomen dat we dit jaar nog bij u terugkomen met een investeringsvoorstel. Tijdens de behandeling van de P nota is ook de toezegging gedaan om bij u terug te komen met informatie of het mogelijk is om een gedeelte van het tracé bundeling A1/A35, de korte boog tussen de N743 (Almelosestraat) en de N744 (Albergerweg), al eerder te realiseren en dit in het investeringsvoorstel mee te nemen.
Dit voorstel bevat een reactie op de toezegging tav de korte boog, een investeringsvoorstel en de vervolgstap, het starten van de ruimtelijke procedure middels een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Gevolgd proces en vervolgstappen

Waar zijn we begonnen?
De hoge verkeersintensiteiten zorgen regelmatig voor ongevallen en verkeersinfarcten rondom de samenloop van de A1/A35 en omgeving. Om die reden is met het Rijk een MIRT onderzoek uitgevoerd dat heeft geleid tot een adaptief programma met verbetermaatregelen. Belangrijk onderdeel daarin is het verbeteren van de regionale infrastructuur in het gebied tussen Almelo en Hengelo en het verminderen van de verkeershinder op de N743 door de bebouwde kom van Zenderen en op de rondweg in Borne.

Waar staan we nu?
Op initiatief van de provincie, gemeente Borne en gemeente Almelo is na de MIRT afspraken van 2019 een gezamenlijke PlanMER procedure doorlopen om te komen tot een tracé voor de Vloedbeltverbinding. In februari 2021 was de PlanMER gereed en het afgelopen halfjaar heeft besluitvorming plaatsgevonden door de verschillende partners. GS en de Raad van Borne hebben gekozen voor het voorkeursalternatief uit de PlanMER, het tracé 'Bundeling A1/A35'. Dit tracé iigt over een lengte van ca. 600 m in de gemeente Almelo. Het overige deel van het tracé, ca.6 km ligt in de gemeente Borne. De Raad van Almelo steunt dorpsbelangen Bornerbroek in het bezwaar van doorsnijding van het landschep en is van mening dat alleen de aanleg van de korte boog (N743-N744) om Zenderen voldoende oplossing biedt voor de verkeershinder in de bebouwde kom van Zenderen. Aangezien er een totaal afweging moet plaatsvinden en andere alternatieven een grotere negatieve milieueffecten kennen zijn de gemeente Borne en wij van mening dat met een zorgvuldige landschappelijke inpassing het tracé bundeling A1/A35 de meest optimale keuze is.

Korte boog N743-N744
Sweco heeft in opdracht van Almelo de verkeerseffecten inzichtelijk gemaakt van alleen de aanleg van de korte boog. Sweco heeft daarna op verzoek van de provincie deze effecten getoetst aan de doelstellingen en randvoorwaarden van de PlanMER (zie bijlagen).
Uit de toetsing blijkt dat enkel de korte boog aan geen van de drie doelstellingen bijdraagt.
- Noch minder verkeer op A1/A35 (ambitie 5%)
- Noch een robuuster wegennet
- Noch minder verkeer op N743 door Zenderen (ten minste 30%) en evenredige afname op N743 door Borne.
Uit de toetsing biijkt verder dat de verkeersdruk in Zenderen zelfs deels verslechtert en dat er verdringing optreedt van verkeer van de provinciale weg naar de minder geschikte wegen van lagere orde door het buitengebied (tussen Tubbergen en Borne en door Tusveld). Dit effect vinden wij zeer onwenselijk en is in strijd met het Duurzaam Veilig beleid. Daarnaast is het ook strijdig met de randvoorwaarden uit de PlanMER. Op basis van deze inzichten is aanleg van enkel de korte boog geen optie.
De korte boog maakt wel onderdeel uit van het gehele tracé 'Bundeling A1/A35' als oplossing voor het onderliggende wegennet die in procedure zal worden gebracht. Bij daadwerkelijke realisatie van de nieuwe weg kan wel in een eerste fase als onderdeel de korte boog om Zenderen worden aangelegd, mits de grondverwerving daar voorspoedig verloopt.

Financiën
De kosten van de realisatie van de Vloedbeltverbinding worden geraamd op € 50 miljoen (prijspeil 2021 exclusief indexering). Voor de opgesteide raming geldt dat er een mate van onzekerheid is, mede gezien de huidige ontwikkelingen van grondstofprijzen. Daarvan wordt € 40 miljoen gedekt door een provinciale investering en € 10 miljoen wordt bijgedragen door de regionale partners (Borne en Regio Twente).
Voor de provinciale investering heeft u bij de perspectiefnota 2022 besloten om vanaf 2023 structureel € 1,5 miljoen te reserveren voor de investering in de Vloedbeltverbinding, waarvan € 1,33 miljoen voor de structurele afschrijvingslast op de investering en het overige voor beheer en onderhoud. Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet behoeft een PS besluit waarvoor wij u vanwege de planningshorizon van het project nu vragen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 4 miljoen voor de voorbereidingskosten (incl. grondaankoop). Voor realisatie van de Vloedbeltverbinding vragen wij u in een later stadium een investeringskrediet beschikbaar te stellen bij de perspectiefnota.

Regionaal belang
De Regio Twente heeft het 'Verkorte MIRT onderzoek Azelo Buren' (2019) vastgesteld. Daarin is de variant waarbij aangesloten kan worden op Azelo opgenomen. Dat pleit voor'Bundeling A1/A35', waarbij het onderliggend wegennet wordt versterkt en in de toekomst aangesloten kan worden op knooppunt Azelo en ontvlechting van A1/A35 mogelijk wordt. Deze variant wordt ook al genoemd in de Wegenvisie uit 2010. In het Bestedingsplan 2023 worden met de Regio afspraken gemaakt over de bijdrage van 5 miljoen uit de Twentse Regionale mobiliteitsgelden voor dit tracé.

Ruimtelijke procedure
Nu de PlanMER is afgerond kunnen we verder met de ruimtelijke procedures. Voor projecten die in meerdere gemeenten liggen is een provinciaal inpassingsplan het juiste instrument om de ruimtelijke procedure in te gaan. Zo kan elke gemeente en kunnen de burgers terecht bij één loket en is er een integrale afweging van belangen, beantwoording vragen, behandeling ingediende zienswijzen en de eventuele bezwaar en beroepsprocedure.
De gemeenten Borne en Almelo wordt gevraagd ambtelijk deel te nemen in het projectteam dat deze PIP verder begeleidt.

Participatie samenleving
Er is een gedegen PlanMER proces doorlopen samen met gemeente Borne en Almelo. Belanghebbenden zijn meegenomen in het proces en hebben hun zienswijzen kunnen indienen in de MERprocedure (op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau). De zienswijzen zijn verwerkt in de PlanMER en van reactie voorzien in de Nota van Antwoord. Er is regelmatig overleg gevoerd met de plaatselijke belangen en individuele belanghebbenden die daar prijs op stelden. In eerste instantie digitaal, geleidelijk dit jaar ook fysiek. Op 29 september 2021 hebben we een inloop avond georganiseerd met meer dan 160 belangstellenden. In het algemeen was men positief over de wijze van betrekken, de uitgebreide informatie en de transparantie van het proces. Er is begrip voor de noodzaak van een nieuwe weg, maar natuurlijk zijn er zorgen over aantasting van het landschep en mensen die de weg liever op een andere plek hebben liggen. Er werd beroep op ons gedaan om snel tot besluitvorming over te gaan omdat mensen die nabij de voorkeursvariant wonen al lange tijd in onzekerheid zitten en nu 'geen kant op kunnen' vanwege de onzekerheid.

Overwegingen

Coalitieakkoord "Samen bouwen aan Overijssel"
De "Randweg Zenderen" is als ambitie opgenomen in het coalitieakkoord.

PlanMER
We hebben een zorgvuldig proces doorlopen dat leidt tot een voorkeursalternatief'Bundeling A1/A35'.
Een nieuwe weg heeft altijd negatieve milieueffecten. Het alternatief'Bundeling A1/A35' heeft de minst negatieve effecten. Uiteraard zullen we bij de verdere uitwerking van het tracé veel aandacht besteden aan een goede landschappelijke inpassing, behoud/compensatie van alle natuur en recreatieve waarden. Daarin wordt de omgeving nauw betrokken.

Afspraken met het Riik
Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de verkeersproblematiek rond de A1/A35 het hoofd te bieden door een nieuw tracé aan te leggen als onderdeel van een adaptief programma, dat voortvloeit uit het verkorte MIRT onderzoek A1/A35 uit 2019. Onze investering telt mee als cofinanciering voor toekomstige aanpassingen op het Rijkswegennet. Dit is afgesproken in het BO MIRT.
De Vloedbeltverbinding 'Bundeling A1/A35' is voorbereid om in de toekomst op Azelo aan te kunnen sluiten als verdergaande investeringen in infrastructuur noodzakelijk blijken te zijn voor een veilige- en goede doorstroming .

Draagvlak
Er is draagvlak in de omgeving, vooral in Zenderen en Borne. In Bornerbroek is dat uiteraard minder, maar men heeft aangegeven graag mee te denken met een zo goed mogelijke inpassing in het landschap.

Conclusie
Vanuit onze rol om het regionale belang van een robuuste regionale infrastructuur te behartigen pleiten wij voor een voortvarende aanpak om de Vloedbeltverbinding te realiseren. Daarom heeft u bij de P nota al 40 miljoen gereserveerd. Omdat het voorkeursalternatief'Bundeling A1/A35' in twee gemeenten ligt zullen wij voor de ruimtelijke procedure een provinciaal inpassingsplan opstellen.
Verder stellen we voor alvast een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereiding van de aanleg (PIP en eerste grondverwerving).
Op deze wijze geven wij een adequate en voortvarende invulling aan deze opgave uit het coalitieakkoord.

Ter afsluiting: een heleboel informatie! Toch vinden wij het noodzakelijk om u daarmee van de belangrijkste aspecten van de Vloetbeltverbinding op de hoogte te houden. Het gaat ons immers alle aan en er komt nu vaart in. Zoals altijd, heeft u vragen/opmerkingen/suggesties, laat het ons weten.

Namens de Dorpsraad (en deze keer ook namens de Stichting Zenderen Filevrij),
Met vriendelijke groet
Jan Kruidenier
074-8528929
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Briefvoetorg2