Briefhoofd org

DORPS(P)RAAD

Waarin de Dorpsraad Zenderen u laat weten wat er speelt, zodat u kunt meedenken en meepraten.
08 april 2022

In deze dorps(p)raad vindt u een aantal links. Als u dit leest in de VOX, is het handig om die links aan te klikken in hetzelfde artikel op de homepage van www.zenderen.nl.

DODENHERDENKING
Het 4 mei Comité Zenderen organiseert wederom de dodenherdenking op 4 mei om 20.00 uur bij het monument op de Vloedbelt. De plechtigheid is deze keer gelukkig weer zonder corona-beperkingen, dus wij hopen dat u weer in groten getale zal deelnemen, want WIJ MOGEN NIET VERGETEN.

N.B.: De organisatie is al sinds het begin in handen van Gerrit ter Brugge. Hij is echter inmiddels al op hoge leeftijd en hij wil nu een opvolger inwerken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij hem of bij ondergetekende.

POLITIEKE PARTIJEN
Vrijwel alle politieke partijen in de gemeente hebben positief gereageerd op de brief met aandachtspunten die wij hen in de aanloop naar de verkiezingen namens u hebben gestuurd (kunt u nog vinden op www.zenderen.nl). Een aantal partijen heeft zelfs nog een aantal van die punten in hun verkiezingsprogramma verwerkt. Goede zaak! Nu is het aan ons (en aan u) om te volgen of er ook inderdaad iets mee wordt gedaan, o.m. in het nog te formuleren coalitie- en/of raadsprogramma.

MESTVERWERKER ELHORST-VLOEDBELT

  • Twence is begonnen met het opstarten van de mestverwerker. Er zouden al zo’n 300 vrachtwagens met startmateriaal zijn gebracht. Voor wat betreft de verwerkingscapaciteit zijn er al contracten gesloten voor 85%. De mestverwerker moet tegen de zomer volledig operationeel zijn.
  • Twence heeft recentelijk enkele bomen en struiken gesnoeid bij de ingang van het terrein vanwege de veiligheid bij in- en uitrijden, voornamelijk vanwege de soms zeer snelle fietsers op het fietspad.
  • Voor de besteding van het Omgevingsfonds zal vóór deze zomer een stichting worden opgericht onder leiding van Twence en met vertegenwoordigers van Zenderen. De exacte samenstelling moet nog worden vastgesteld. Ook wordt er nog gesproken over het bedrag dat voor het omgevingsfonds ter beschikking zal komen.

ZONNEPARK ELHORST-VLOEDBELT

  • Met het zonnepark zal pas worden begonnen als de subsidie is toegekend en de juridische procedures zijn afgerond. De subsidie-aanvraag van Twence is vooralsnog afgewezen, omdat de vergunning van de Gemeente nog niet onherroepelijk is. In de zomer doet men een nieuwe subsidie-aanvraag. Het kan dus nog wel enige tijd duren voordat het zonnepark wordt aangelegd.
  • Inmiddels (het is immers een nieuw aandachtsgebied) ontwikkelt men normen voor omgevingsfondsen voor Wind en Zon. De Gemeente heeft al een bepaling opgenomen in het concept Toetsingskader Energie-initiatieven van € 0,50 per MW, maar dat zal nog verder worden bediscussieerd.

N.B: Op dit moment zijn er twee groepen die met Twence overleggen. Er is de “Omgevingsfondsgroep” o.l.v. John Mentink, die praat over de vorming en de besteding van de omgevingsfondsen en er is de “Klankbordgroep Elhorst-Vloedbelt” (ten dienste van Twence) waarvan Gerrit Demmer het aanspreekpunt is.  

SUBSIDIE
De dorpsraad heeft onlangs een subsidie van de Provincie Overijssel gekregen voor planologisch expert-advies voor de ontwikkeling van de Dorpsambitie. Wij zijn daar blij mee, want we kunnen nu eindelijk onze voornemens (we hebben u daar al vaker over geïnformeerd) in concrete acties omzetten. Wij willen daarbij onze toekomstvisie en onze concrete plannen betreffende wonen, verkeer, groen, duurzaamheid, voorzieningen, ondernemersklimaat, maatschappelijk vastgoed en recreatie en toerisme vastleggen. Op dit moment nodigen wij planologische adviesbureaus uit om te zien wat zij voor ons kunnen betekenen. Wij hopen voor de zomerperiode een basisadvies te hebben, dat we u daarna zullen voorleggen voor commentaar en aanvullingen. Dit laatste zal plaatsvinden in een aantal sessies in het Sindron. Een van de subsidievoorwaarden is dat de activiteit op 1 december 2022 moet zijn afgerond, dus dat is voor ons allen de stip op de horizon.

WONEN
Onze werkgroep Wonen heeft – onder leiding van Martijn Wijnstra – een bijdrage geleverd aan de nieuwe Woonvisie van de gemeente. Zij hebben daartoe al veel werk gedaan (o.m. een enquête), waarvoor onze dank. Deze actie past ook binnen de ontwikkeling van de Dorpsambitie zoals hiervoor bij “subsidie” is beschreven. Zenderen heeft haar eigen karakter en zal dus een eigen visie op dit punt moeten hebben, ook al moet dat natuurlijk in overeenstemming met dat van de gemeente zijn. Het “eigene” van Zenderen betreft o.m. de volgende punten.

  • Uit de enquête naar de woonbehoefte in het dorp blijkt dat de woonvraag (vooral jongeren en ouderen) groot is en het aanbod laag.
  • Het uitbreidingsplan van 25 (!!) jaar geleden is vorig jaar opgevuld en er zijn geen nieuwe kavels meer beschikbaar om te bouwen.
  • Er zijn enkele leegstaande voormalige bedrijfspanden waarin de laatste 2 jaar een woonappartementen worden gevestigd.
  • Er is een nieuwe rondweg (Vloedbeltverbinding) om Zenderen gepland. Dit heeft grote invloed op de toekomst van Zenderen, veelal positief, maar er zijn zeker aandachtspunten. De Hoofdstraat zal een andere betekenis krijgen en hier zullen ook kansen ontstaan. Hoe gaan wij om met de rand van het dorp richting het mooie essen-landschap en wat doen we met de zone die tussen de dorpsrand en de nieuwe rondweg ontstaat?
  • Het dorp heeft een aantal religieuze gebouwen waarbij er ook deels leegstand is. Dit is niet een hoofdpunt voor de visie (hier gaat de parochie en het bisdom over), maar dit mag wel worden benoemd en meegewogen.

Met hulp van een adviesbureau willen wij samen met de dorpsbewoners van Zenderen een toekomstvisie voor het dorp gaan opstellen waarbij dit zo veel mogelijk visueel gepresenteerd gaat worden, bij voorkeur op de kaart. Vervolgens zult u in enkele sessies in het Sindron mee kunnen praten over de verdere vaststelling van onze toekomstvisie.  Vervolgens zult u in enkele sessies in het Sindron mee kunnen praten over de verdere vaststelling van onze toekomstvisie. Dat zal gebeuren waarschijnlijk na de zomer. Informatie volgt spoedig. Wij hopen op uw aller medewerking.

GROPENBELEID
De gemeente Borne heeft Green Engineers uit Hengelo gevraagd het nieuwe Groenbeleidsplan van de gemeente op te stellen. Het gaat hierbij om de groenstructuur in de kernen van Borne, Hertme en Zenderen. Het buitengebied valt niet onder het nieuw op te stellen Groenbeleidsplan. Ook dit past in onze aanpak voor de Dorpsambitie, zij het dan wel met inbegrip van het buitengebied. Green Engineers wil een aantal informatiebijeenkomsten voor de inwoners organiseren. Op ons verzoek starten wij op 18 mei a.s. eerst met een beperkt gezelschap om ook hier weer eerst een planologisch expert-advies te maken dat we dan vervolgens weer aan u ter commentaar kunnen voorleggen.

N.B: Onze Zenderense vertegenwoordigers in het groen-overleg met gemeente en provincie stoppen met hun bijdragen, ook als uw aanspreekpunt voor vragen en suggesties betreffende o.m. het groen-onderhoud. Lies Maathuis en Jos Wolbers hebben deze taak gedurende ca 20 jaren met verve vervuld, doch zij zijn beide op een zodanige leeftijd dat zij e.e.a. nu aan anderen willen overlaten. Wij zoeken dus nu dringend en op zeer korte termijn naar mensen met een groen hart voor Zenderen en een klein beetje tijd. Het onderwerp is belangrijk genoeg; het zou jammer zijn als Zenderen op dit punt geen stem meer kan laten horen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Lies en Jos of bij ondergetekende.

VLOEDBELTVERBINDING.
Het projectbureau berichtte ons ca 2 maanden geleden dat zij waren gestart met gesprekken met eigenaren, direct aanwonenden en betrokkenen. Behoort u tot deze groepen en heeft u nog geen contact gehad, bel dan even zelf met het projectbureau, tel 038-4998257, of laat het ons even weten. Voorts wil het projectbureau alle vertegenwoordigende organisaties zoals de dorpsraden 1 x per 6 weken bijpraten over de voortgang van het project. De eerste vergadering moet nog plaatsvinden, maar wij zijn blij met dit voornemen, zodat wij u beter op de hoogte kunnen houden.

VERDELING €1000.
Onlangs hebben wij van Delta Fiber €1000 ontvangen als waardering voor het grote aantal Zenderenaren dat een aansluiting op de glasvezelkabel had besteld. In een vorige Dorps(p)raad vroegen wij om kandidaten. Wij hebben besloten €500 te geven aan de Stichting Huiskamer Zenderen (Sindron) en €500 aan de Tis Ma Waj Went Band.

In dit kader kwam ook nog de organisatie van de Goede Doelen Week Zenderen onder leiding van Riky Steenhagen ter sprake. De dorpsraad gaf hier de voorkeur aan het toewijzen van een renteloze lening voor de aanloopkosten van dit initiatief; het exacte bedrag en de leningsvoorwaarden moet nog worden vastgesteld.

EXTENSIEF MAAIEN. Ter informatie: de gemeente Borne gaat grotere grasvelden slechts 2 keer per jaar maaien. Het is al bekend welke velden dat zijn, maar voor Zenderen blijft voor alle grasvelden het huidige maai-ritme gelden.

Zoals altijd, graag al uw vragen, opmerkingen, aanmeldingen, aanmoedigingen en kritiek op onderstaand contactadres. Wij zouden graag meer respons van u zien om er zeker van te zijn dat we inderdaad UW belang behartigen. Niet te lang wachten; geen lange verhalen gaan schrijven. Een telefoontje of een e-mailtje met “laten we eens praten” volstaat al.

Namens de Dorpsraad
Met vriendelijke groet
Jan Kruidenier
074-8528929
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Briefvoetorg2