Briefhoofd org

DORPS(P)RAAD

08 januari2023

Waarin de Dorpsraad u bijpraat over alles wat speelt.

De Dorpsraad wenst u allen een gezond en gelukkig nieuwjaar. Het zal in ieder geval geen saai jaar worden! Vele zaken in de wereld waarvan de “ver van mijn bed show” steeds minder “ver” wordt en waarvoor we eigenlijk alleen maar kunnen hopen dat onze regeerders het hoofd koel houden en zorg zullen dragen voor een goede afloop. Er zullen echter ook vele onderwerpen zijn die ons direct raken (eigenlijk de “in mijn bed show”), maar waarover we ook echt kunnen meedenken en -praten, misschien zelfs meebeslissen! De dorpsraad wil in ieder geval er op toezien dat u over deze zaken tijdig wordt geïnformeerd. Hieronder een eerste overzicht:

DORPSAMBITIE

Na de goedbezochte eerste informatieavond op 2 november ontvingen wij veel enthousiaste en opbouwende voorstellen. Op 18 januari kunt u tijdens de tweede informatieavond zien hoe al die commentaren zijn verwerkt. De dorpsraad is blij dat er zo’n breed draagvlak is. Let wel: de dorpsambitie is eigenlijk alleen nog maar een “visie”. Toch lijken zich al kansen voor te doen om op enkele locaties binnen afzienbare termijn tot realisatie over te gaan, o.m. op het gebied van woningbouw, verkeersregulatie en bedrijfsvestigingen. Betrokken partijen lijken mee te willen bewegen.

Het gemeentebestuur is nauw betrokken bij de ontwikkeling en de realisatie van de dorpsambitie. B&W zijn volledig op de hoogte en zij onderschrijven onze aanpak. Uiteindelijk zal de dorpsambitie deel gaan uitmaken van de nieuwe Omgevingsvisie Borne. De gemeente laat inmiddels een aantal externe bureaus onderzoek doen naar nieuw beleid, o.m. op het gebied van groen- en waterbeheer, vrijetijdseconomie, kerkenvisie. Op al deze gebieden (en meer) zullen wij als Zenderen ons standpunt nog moeten bepalen. Ook is de gemeente al bezig geweest met de actualisatie van de gemeentelijk Woonvisie; onze werkgroep Wonen heeft daarin onze Zenderense woonbehoefte ingebracht, o.m. op basis van een onder u gehouden enquête.

Wij verwachten dat de dorpsambitie leidt tot veel vervolgactiviteiten. U zal daarbij intensief worden betrokken, vooral ook via de sociale media. Wij zoeken daarom met grote spoed iemand die bereid is om dat te doen namens - of desgewenst als lid van - de dorpsraad. Wij hebben in de dorpsraad te weinig kennis hiervan, dus we zoeken iemand die hierop echt “los” is. Contactmogelijkheden in de kop van deze dorps(p)raad.

VLOEDBELTVERBINDING

Voor de dorpsambitie is de daadwerkelijke aanleg van de Vloedbeltverbinding van essentieel belang. Het verkeer over de Hoofdstraat moet immers zeer aanzienlijk afnemen en dat zal inderdaad het geval zijn, zelfs veel meer dan in eerdere prognoses was berekend. De Dorpsraad steunt de voorgenomen aanleg en de gekozen variant. De strijd is echter nog niet gestreden want Almelo en Bornerbroek zijn nog steeds tegen. Bovendien moeten de Provinciale Staten nog het uiteindelijke definitieve besluit nemen. De dorpsraad en de gemeente Borne zullen dus waarschijnlijk in februari nog eens in de Provinciale Staten inspreken waarom wij de aanleg van de Vloedbeltverbinding zo essentieel vinden.

Inmiddels zijn de plannen voor de Vloedbeltverbinding vastgesteld. De Provincie biedt die plannen nu aan voor uw commentaar (“zienswijze”). Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-8.pdf. Daarin ook twee door-links naar de complete plannen. U kunt die (ook digitaal) inzien van 11 januari tot 22 februari.
Bovendien organiseert het projectbureau van de provincie een informatiebijeenkomst op 25 januari in de Erve Hondeborg. U kunt daar een nadere toelichting krijgen op het PIP, inhoudelijke vragen stellen en de stukken inzien zoals die ter inzage liggen. Tevens kunt u meer informatie krijgen over het proces en de juridische procedure. Om iedereen zo goed mogelijk te woord te kunnen staan verzoekt het projectbureau u zich vooraf aan te melden. Dan wordt een moment op de middag (13.30-16.30) of avond (18.30-21.30) voor u ingepland. U kunt zich hiervoor tot en met 19 januari aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het projectteam is daarnaast ook periodiek aanwezig in Erve Hondeborg. U kunt daar zonder afspraak ‘inlopen’ voor het stellen van vragen.
Dit kan vanaf 14.00 uur op: 08-02-2023, 22-02-2023, 08-03-2023 en 22-03-2023.

VISIE VRIJETIJDSECONOMIE BORNE

Uit een ontvangen bericht van de gemeente:
De nieuwe Visie Vrijetijdseconomie (voorheen toerisme en recreatie) zal richting geven aan de ontwikkelingen en kansen voor Borne, Hertme en Zenderen in de komende 10 jaar. Het huidige beleid is verouderd en de wereld van de vrijetijdseconomie staat niet stil. Om de visie op te stellen, heeft de gemeente Borne adviesbureau ‘Bureau BUITEN’ ingeschakeld. Dit bureau heeft de visie inmiddels nagenoeg afgerond en gaat nu dus aan de slag met het uitvoeringsprogramma.

Op 23 januari zal van 19.30 – 21.30 in het Gemeentehuis Borne een eerste bespreking worden gehouden. Ook Zenderen is daarbij uitgenodigd, maar de dorpsraad heeft niemand beschikbaar. Het zou mooi zijn wanneer iemand bereid is ons dorp te vertegenwoordigen op dit belangrijke onderwerp -desgewenst als lid van de dorpsraad. Voor deze eerste vergadering zijn geen voorbereidingen nodig. Vervolgactiviteiten zijn waarschijnlijk. Contactmogelijkheden in de kop van deze dorps(p)raad.

SCHOLTENHOF/ACTOLEI

De heer Wullink (manager Actolei) heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om drie woningen te bouwen om 10 extra cliënten te kunnen huisvesten. U heeft dit in een aantal artikelen kunnen lezen. De gemeente moet daarover nog een besluit nemen, maar het onderwerp blijkt gevoelig te liggen bij inwoners van Zenderen. De dorpsraad heeft hierin geen formele positie (het gaat immers tussen de gemeente en Actolei), maar wij blijven natuurlijk de zaak monitoren zodat u tijdig de juiste informatie krijgt. De dorpsraad zal in voorkomend geval kunnen optreden als uw aller spreekbuis. De heer Wullink heeft ons toegezegd dat hij een informatiebijeenkomst voor de Zenderenaren zal organiseren. De datum en de locatie moet nog worden vastgesteld. Wij houden u op de hoogte.

OMGEVINGSFONDS TWENCE

Sinds kort is de Stichting Omgevingsfonds TWENCE opgericht. Goede zaak!! Burgers en dorpsraad zijn daarin vertegenwoordigd. Zie https://www.borneboeit.nl/135294/nieuws/stichting-omgevingsfonds-elhorstvloedbelt-opgericht.

 PARKVIJVER

Tot slot van deze Dorps(p)raad een korte melding over het project rond de vijver aan de Erve Oosterveld, nu genoemd de Parkvijver. Het is de omwonenden gelukt in samenspraak met dorpsraad en gemeente binnen korte tijd een prachtig plan op te stellen voor de herinrichting en het periodiek onderhoud van de vijver. Naar verwachting zal op korte termijn al een aanvang worden gemaakt met de aanleg. Het aanzicht van de vijver past precies in de landschappelijke visie van de Dorpsambitie; de samenwerking met de gemeente is precies die interactie met de autoriteiten die we ook bij de verdere uitwerking van de dorpsambitie willen zien. Onze complimenten aan alle betrokkenen en dank aan de “kartrekkers”.

Tot de volgende dorps(p)raad


 

Briefvoetorg2