Elhorst / VloedbeltVox 20 aug 2015

De ontwikkelingen van de Mestverwerking Elhorst/Vloedbelt

Nu de vakantieperiode voorbij is kunnen wij U even bijpraten over de verdere ontwikkelingen op dit gebied.
Allereerst willen wij degenen die, tot nu toe, een donatie hebben gedaan voor de Stichting behoud E/V hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Het streefbedrag is tot iets meer dan de helft gehaald. De kwantiteit was laag, namelijk ongeveer 7% van het aantal gezinnen in Zenderen en omgeving doch de kwaliteit was verrassend hoog. Wij houden er echter rekening mee dat nog niet alle potentiële gevers hun bijdrage daadwerkelijk hebben omgezet in een overboeking. Daarom alsnog hierbij het bankrekeningnummer NL38 SNSB 0902 2571 96 ten name van Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt te Zenderen.

Dan nog de volgende ontwikkelingen voor wat betreft de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet. Op 29 Juni 2015 was de hoorzitting in Zwolle gepland. De door ons aangevoerde argumenten waren van dien aard dat G.S. van Overijssel haar beslissing moest heroverwegen. G.S. heeft namelijk voor 29 Juni contact opgenomen met Twence om hun mede te delen dat zij op grond van de door ons aangevoerde bezwaren hun beslissing voor het verlenen van een vergunning moesten heroverwegen .Dat wil zeggen dat Twence haar huiswerk opnieuw moest maken door een aanvullend rapport op te laten stellen waarin al onze gegronde bezwaren moesten worden verwerkt. Dit hield o.a. in dat er sprake was van extra ammoniakuitstoten die gecompenseerd konden worden door een derde veehouder in te schakelen om een deel van diens ammoniakrechten op te kopen ter compensering van de extra ammoniakuitstoten. Op deze manier bleek het mogelijk te zijn dat Twence toch nog een definitieve vergunning kon krijgen.

Dit werd ons pas medegedeeld op de hoorzitting zelf, waardoor wij niet in de gelegenheid werden gesteld om voor de hoorzitting de nieuwe stukken in te zien en te bestuderen. Wij hebben daarom om een nieuwe hoorzitting gevraagd die op 22 Juli plaats vond waarin de wijzigingen en aanvullingen besproken werden. Daarnaast moesten wij aantonen welk belang wij hadden bij de bescherming van de Natura 2000-gebieden welke tot op een afstand van ca 25 km golden. Vanuit onze statuten en de activiteiten die wij op dit gebied uitvoeren heeft G.S. van Overijssel ons hiervoor ontvankelijk verklaard en als belanghebbende aangemerkt. Dit geldt ook voor de Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen. Door deze belanghebbendheid worden wij tevens in staat gesteld om verder te procederen bij een hogere instantie.

Op 14 Augustus jl. heeft G.S. van Overijssel ons haar beslissing schriftelijk medegedeeld. In haar beslissing heeft zij de aanvullingen en correcties verwerkt waardoor, in eerste instantie, de vergunning alsnog verleend werd.
Als wij het niet eens zijn met dit besluit kunnen wij beroep instellen bij de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 weken. Wij gaan er vanuit dat deze stap genomen moet worden met argumenten die ons verder nog ter beschikking staan.
De aanvraag voor de belangrijke omgevingsvergunning heeft nog steeds niet plaats gevonden. Bij deze vergunning kan elke burger wiens belangen geschaad worden door de mestverwerking bezwaren indienen. Dit in tegenstelling tot de Natuurbeschermingswet.
Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen op de voet volgen.

Namens de Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt,
E.J.A. Mossel (voorzitter)