Elhorst / VloedbeltVox 19 jun 2015

Mestverwerking op Elhorst/Vloedbelt:  Herinnering financiële bijdrage

2 weken geleden hebben wij U via Vox op de hoogte gebracht van de plannen van de Stichting behoud E/V om bezwaren en beroepen in te brengen tegen de komst van de geplande mestverwerking- en vergistinginstallatie op de E/V.
Daaraan gekoppeld het verzoek aan degenen die zich hierin kunnen vinden om een financiële bijdrage voor de Stichting behoud E/V teneinde de griffiekosten voor de te verwachten procedures voor de komende jaren te kunnen betalen. De Stichting heeft geen leden en moet het hebben van donaties.
De basis hiervoor was de enorme betrokkenheid van de Zenderense bevolking in het verleden.
Een begin is gemaakt doch wij begrijpen dat een overboeking enige tijd nodig heeft om gerealiseerd te worden.
Daarom nog even de vermelding van het bankrekeningnr NL38 SNSB 0902 2571 96 t.n.v. de Stichting behoud E/V te Zenderen.

De hoorzitting heeft inmiddels plaats gevonden op 29 Juni in het provinciehuis te Zwolle. Het betrof hier de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet. Het wachten is nu op de uitspraak. De beslistermijn is nu al met 6 weken verlengd en wel tot en met 20-8-2015.
Daarna is de verwachting dat er beroep door de Stichting zal worden aangetekend bij de Raad van State te Den Haag.

De volgende stap zal de allesbepalende omgevingsvergunning betreffen. Tot nu toe is deze aanvraag nog niet door Twence ingediend.

Alle werkzaamheden worden belangeloos door de Stichting verricht zoals o.a. het verzamelen van informatie en documentatie; het bestuderen hiervan; contacten met derden, bevoegd gezag, ambtenaren, politiek; opstellen bezwaarschriften en beroepen bij de daarvoor in aanmerking komende instanties; gebruik maken van hoorzittingen; spreekrecht in commissies etc. etc.

Recentelijk zijn nog door de politiek in de 2e Kamer schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Mansveld over de leefomgeving bij deze installaties met het doel een landelijke bouwstop te bepleiten voor mestvergisters en mestverwerkers met als reden dat industriële installaties voor de vergisting of verwerking van mest een groot gevaar opleveren voor de volksgezondheid, de veiligheid en de leefbaarheid op het platteland. De komst van deze mestfabrieken zorgt op steeds meer plekken voor grote onrust onder de bevolking. Omwonenden van bestaande installaties kampen nu al met gezondheidsklachten, stankoverlast en de vrees voor ontploffingen en giftige gassen.

Het zou mooi zijn als U Uw eventuele bijdrage nog voor de vakantieperiode zou kunnen afwikkelen.
Mogen wij alsnog op Uw financiële steun rekenen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Namens de Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt
E.J.A. Mossel (voorzitter)