Elhorst / VloedbeltVox 1 sep 2014

Algemene brief inzake mestverwerking- en vergistingsinstallatie

Op 7 Juli 2014 tijdens een informatiebijeenkomst van Twence werden wij verrast door de mededeling van Twence dat zij hadden besloten om de Elhorst/Vloedbelt aan te wijzen als de locatie voor o.a. de bouw van een mestverwerkinginstallatie met daaraan gekoppeld een installatie voor de winning van biogas, een vergistingsinstallatie. Wij werden voor een voldongen feit gesteld.

Om maar direct met de deur in huis te vallen, wij zijn het volkomen oneens met de keuze van Twence om de E/V uit te kiezen voor o.a. een mestverwerkings- en vergistingsinstallatie.

Vooral voor de direct omwonenden is een mestverwerkinginstallaties en een vergistingsinstallatie in hun achtertuin volstrekt onacceptabel. Reden voor omwonenden om een handtekeningenactie te starten tegen de plannen van Twence waarbij in eerste instantie alleen de omwonenden in het buitengebied benaderd werden. Een 40-tal handtekeningen was het gevolg.

Na jarenlang strijd (vanaf 1981) heeft de Zenderense gemeenschap moeten leven met het feit dat er uiteindelijk een vuilstortlocatie in hun directe omgeving werd aangelegd waarbij iedereen (vriend en vijand) wist dat deze stortlocatie in feite overbodig was. Deze stortlocatie is dan ook maar ca 6 jaren onafgebroken in bedrijf geweest. De opening vond plaats in 1994 tot 2000.
Door nieuwe en lopende procedures werd in de loop der jaren de continuïteit van storten telkenmale onderbroken en werd er steeds minder gestort.
Op de E/V is dan ook de laatste jaren weinig of niets meer gestort, simpelweg omdat er geen te storten afval meer voorhanden was.

Zenderen verheugde zich op deze ontwikkeling en hoopte dat de locatie gesloten zou worden. Nu wordt Zenderen opnieuw geconfronteerd met de plannen van Twence om op deze locatie o.a. een mestverwerkinginstallatie, voor in eerste instantie 250.000 ton, te realiseren met in een latere fase een daarbij behorende vergistingsinstallatie om biogas te produceren en daarmede energie op te wekken. Deze installaties zullen dan tot de grootste van Nederland behoren. En dan te bedenken dat deze installaties slechts op ca 600 meter afstand van de bebouwde kom liggen. Een aantal woningen in het buitengebied liggen veel dichterbij.

In geheel Oost Nederland is Borne de gemeente met de minste mestproductie namelijk slechts 2.000 ton per jaar. De Hof van Twente daarentegen is de grootste mestproducent. Zij produceert 240.000 ton per jaar. Bovendien ligt de Hof van Twente veel meer centraal in Oost Nederland. Het ligt dan ook veel meer voor de hand om in dit gebied een dergelijke installatie te plannen. Het voordeel hiervan is o.a. dat er sprake is van aanzienlijk minder vrachtwagenbewegingen.
De Hof van Twente is volgens onderzoek het grootste probleemgebied voor wat betreft de leegstand van de vele agrarische bedrijfsgebouwen. Tot 2030 geschat op ca 300.000 m2. Waarom hier niet gebruik van maken.?

Was voorheen Zenderen al de “afvalput” van Twente, bij realisering van de plannen van Twence wordt Zenderen nu de “beerput” voor Oost Nederland en moet Zenderen opnieuw het mestafval uit alle gemeenten van
Oost Nederland verwerken zoals ook in het verleden met de vuilstortlocatie gebeurde.

Ondanks de verzekering van Twence dat er zo goed als geen stank- en geuroverlast zal zijn wordt de stankoverlast door Twence wel vergeleken
met het af en toe uitrijden van mest op boerderijen. Dit laatste gebeurt alleen in bepaalde perioden. Een mestverwerkinginstallaties produceert dagelijks.

Daarnaast moet gevreesd worden dat na een aantal jaren sprake zal zijn van uitbreiding gezien het steeds oplopende mestoverschot.

In de toekomst zullen dergelijke installaties waarschijnlijk onvermijdelijk zijn maar voor Zenderen geldt in dit specifieke geval de Nimby-stelling namelijk “not in our backyard” oftewel niet in onze achtertuin.
Waren het niet de Twentse gemeenten die in het verleden ook deze stelling aanhielden. Borne moest opboksen tegen alle andere gemeenten die maar al te blij waren dat hen deze problemen bespaard bleven.
Nogmaals, Zenderen is niet tegen mestverwerking maar wel tegen de keuze Elhorst/Vloedbelt.

De onderbouwing voor de keuze voor Zenderen behoeft niet maatgevend te zijn. Twence is wel erg gemakkelijk afgestapt van haar oorspronkelijke plan om bij boerderij De Zaandboer bij Twekkelo West een dergelijke installatie te situeren omdat men daar ook tegenstand ondervond. Bewoners en bedrijven waren bang voor o.a. stank- en verkeersoverlast. Ook de gemeente Hengelo wilde niet meewerken.
Wat te denken van o.a. de oude stortlocatie Het Rikkerink in de Hof van Twente. Deze locatie was ook in de picture bij Twence voor de aanleg van zonneparken en ook hier wordt stortgas geproduceerd.
Waarom niet de bestaande vergistingsinstallatie op de Boeldershoek uitbreiden c.q. aanpassen?

Het is uiterst verleidelijk om te kiezen voor de reeds bestaande stortlocatie E/V waar al infrastructuur aanwezig is.
In dit specifieke geval zeggen wij als Zendernaren nee tegen deze plannen en adviseren wij Twence dringend om toch maar naar een andere locatie te zoeken. Zenderen heeft voldoende ervaring om recht van spreken te hebben. Wij vrezen dat anders aan juridische procedures niet te ontkomen valt.

Namens de Dorpsraad en de Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt
E.J.A. Mossel
Zenderen