Elhorst / Vloedbelt

Mestverwerking: wel of niet in Zenderen???
Kom op 15 februari a.s. naar ’t Sindron!

Aanvang: 19.30 uur
Op donderdag 15 februari a.s. is er in ’t Sindron te Zenderen een dorps- en informatieavond voor de inwoners van Zenderen. Centraal staat de zich al jaren voortslepende vraag: ”Moet er wel of niet een mestverwerkingsfabriek komen in Zenderen op Elhorst/Vloedbelt? We weten hoe het gegaan is: Twence presenteerde de plannen, wij (Dorpsraad, Stichting Elhorst/Vloedbelt en Gemeente) gingen in beroep, de Rechtbank Zwolle verklaarde ons beroep ongegrond, in hoger beroep echter verklaarde de Raad van State daarentegen onze beroepsgronden voor gegrond. De reactie van Twence was dat Zenderen voor hen daardoor geen optie meer was. Vlak voor de kerst van afgelopen jaar kwam de provincie echter met het plan om een PIP (Provinciaal Inpassings Plan) toe te passen. Wat behelst dit allemaal en hoe denken de inwoners van Zenderen erover??

Om wat meer duidelijkheid te scheppen voor de inwoners en om te “peilen” hoe de inwoners van Zenderen erover denken, wordt door de dorpsraad deze info-avond georganiseerd. Zoals bekend is de Dorpsraad bezig met het Dorpsplan ++. Het onderwerp mestverwerking hoort in feite thuis in de Werkgroep Duurzaamheid. Doch er is besloten om hier een aparte avond voor te organiseren, nl. 15 februari a.s. Tom Jannink van het Bureau Eeckhof in Bentelo, die ons ook begeleidt in het project Dorpsplan++, bereidt dit verder voor.

In een voorbereidend gesprek met de dorpsraad drong deze laatste er bij ons op aan om de dialoog te zoeken: onder andere met Twence, met de gemeente en met de provincie. Aanleiding is het feit, dat er in ons dorp nog een heel belangrijk probleem meer speelt, het verkeersprobleem. In verband met de plannen Verbindingsweg zal er nog meer verkeer door ons dorp Zenderen komen. Volgens Tom Jannink bestaat er nu een mogelijkheid om voor Zenderen een voordeel uit deze ontwikkelingen te halen. Dat is, zo zei hij, de Dorpsraad aan de inwoners van Zenderen verplicht. Met andere woorden: hier wordt bedoeld het ‘inwisselidee”, m.a.w. akkoord gaan met de mestfabriek en dan mogelijkerwijze eventuele toezeggingen van de provincie op een geheel ander gebied. Wij als dorpsraad vinden dit “koehandel” en zijn niet van plan om van ons standpunt af te wijken. Het is appels met peren vergelijken. Met andere woorden: we zijn en blijven tegen! Niet tegen mestverwerking, maar wel tegen mestverwerking op deze plek! Overigens zijn er slechts 3 partijen die rechtstreekse bemoeiingen hiermede hebben, namelijk: Twence, gem. Borne en de provincie. De dorpsraad staat hier buiten.

We horen als dorpsraad heel graag hoe u als inwoners van Zenderen over deze materie denkt. Daarom willen we op deze avond de belangen van alle betrokken partijen naar voren laten komen: de gemeente - de provincie - de inwoners - de omwonenden – de veehouders en de dorpsraad met de Stichting Behoud E/V. In een discussie zal blijken, wat de mening van de inwoners van Zenderen zal zijn. Let wel, het is een info-avond. We roepen u allen als inwoners van Zenderen op om deze avond vrij te houden. Kom en laat horen hoe u erover denkt. Ook alle aanwonenden zijn van harte uitgenodigd! Als burger kunt U ook bezwaar en beroep aantekenen, U kunt het echter ook aan ons overlaten.


Dus……komt allen en laat u horen…....op 15 februari……kom naar ’t Sindron!!!
Met vriendelijke groet:   D.B. De Dorpsraad Zenderen