Foto aanwezigen met sprekers

Verslag Dorpsavond Informatie over Mestverwerking in Zenderen:

Op initiatief van de Dorpsraad Zenderen was er op 15 februari jl. een dorpsavond in het Sindron. De bijeenkomst had een tweeledig doel: - informatie krijgen van alle betrokken partijen en vragen daaromtrent beantwoorden – en peilen hoe de aanwezigen (de gemeenschap Zenderen) erover denkt. Met uiteindelijk een antwoord op de vraag: “Zit de Dorpsraad goed met haar principiële bezwaren tegen de mestvergister in Zenderen?”
Van de provincie voerde het woord mevr. Esther Eggink, van de gemeente wethouder Herman Mulder en dhr. Marcel Diepenmaat, van de LTO dhr. Arjan Bonthuis, van Twence Andy Roeloffzen en van de Stichting Behoud Elhorst/Vloedbelt en de Dorpsraad: Ed Mossel. Martin Verbeek was gespreksleider en ook was aanwezig mevr. Irene Houthuis van VPRO-radio, die dezer dagen opnames maakt in Zenderen voor haar radioprogramma ARGOS over het leven en de leefbaarheid in kleine kernen op het platteland.
LTO, Twence en de Dorpsraad gaven in een presentatie nog eens weer duidelijk aan, waar ze voor staan en wat hun standpunten zijn. De gemeente en de provincie hebben geen presentatie gegeven, maar waren aanwezig om vragen uit de zaal te beantwoorden.Elke instantie verdedigde haar/zijn standpunt. LTO riep op tot begrip voor de situatie van de Twentse familiebedrijven en vroeg aan Zenderen of ze het de boeren wilden gunnen om ontzorgd te worden bij het helpen oplossen van het mestoverschot. Twence hield hun verhaal van de gedegen aanpak van 100% afval naar 100% grondstoffen en duurzame energie. De provincie beantwoordde vragen omtrent de noodzaak van de vergister voor het belang van de landbouw en de duurzaamheidsdoelstellingen. De Dorpsraad hield een verhaal over mogelijke calamiteiten op een locatie te dicht bij de bevolking van Zenderen.
Wethouder Mulder vertelde, dat hij het zeer betreurt, dat de provincie de gemeenteraad heeft uitgeschakeld middels de PIP. De Provincie heeft uitgelegd waarom ze zijn overgegaan tot het toepassen van een Provinciaal Inpassingsplan. Immers, de provincie wond er geen doekjes om: de mestvergisting moet er komen vanwege twee grote maatschappelijke belangen: het oplossen van het mestoverschot bij de boeren en het kunnen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen!
De Dorpsraad gaf bij monde van Ed Mossel nog eens weer duidelijk aan niet tegen mestverwerking an sich te zijn, maar wel tegen mestverwerking op deze locatie. Mogelijke andere locaties als het XL Business Park Almelo, de Boeldershoek in Hengelo en een plek in de Hof van Twente werden door Twence ongeschikt bevonden.
Als de provincie middels een PIP een bestemmingsplan gaat maken van de Elhorst/Vloedbelt, dan hoort daar ook een onderzoek naar de omgeving bij, men gaat in gesprek met de buren en met de dorpsraad. En ook hoort daar bij een Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving: Als Twence de mestvergister gaat bouwen op Elhorst/Vloedbelt, dan moet er aan de groene omgeving een kwaliteitsimpuls gegeven worden. Dit betekent, dat Twence een financiële bijdrage moet doen aan de ruimtelijke kwaliteit.
Vanuit het publiek werd de vraag gesteld of men ook bereid is dit bedrag te investeren in de doelen die zijn gesteld vanuit het Zenderense Dorpsplan++. De provincie heeft aangegeven bereid te zijn en te kijken hoe dit ten goede kan komen voor zowel de ruimtelijke als sociale kwaliteit van Zenderen.

De sprekers
Enkele belangrijke vragen, die door de aanwezigen werden gesteld:

  • Wat is de reden dat de provincie tegen de uitspraak van de Raad van State in gaat? De Raad van State heeft het afgewezen om procedurele redenen. De Provincie zet nu een PIP in vanwege het grote maatschappelijke belang dat zij erin zien: een gezonde agrarische sector en het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen die van veel waarde zijn voor heel Overijssel. Juridisch is dit mogelijk. Dhr. Diepenmaat gaf tijdens de avond als overweging mee, dat als de provincie de procedure nu goed voert, de vergister er naar alle waarschijnlijkheid komt.
  • Wat, als de mestvergister er gekomen is, en het is niet meer nodig? Trappen we voor de tweede keer in een “valkuil”? Bij de opening van de stortplaats Elhorst/Vloedbelt in het begin van de jaren 90 bleek al, dat deze stortplaats eigenlijk niet nodig was. De verwerker zal worden afgebroken als deze niet meer gebruikt wordt.
  • De tankauto’s moeten via Almelo/de Nijreessingel rijden. Hoe wordt dat gecontroleerd? Men maakt gebruik van een kentekenscanner, zo is ieder gemakkelijk te traceren.
  • Hoe kan het dat de rapporten van de GGD uitwijzen, dat het allemaal veilig en goed is, terwijl Ed Mossel veel calamiteiten opsomt? De GGD gaat uit van de meest extreme situatie.
  • De huizenmarkt. Als Zenderen beroemd of berucht wordt, straks (o.a. op Google) in één adem genoemd wordt met “megamestfabriek” kunnen wij ons niet voorstellen dat dit geen effect heeft op de huizenmarkt in Zenderen. Volgens Twence kun je ook ‘omdenken’: wellicht wordt de fabriek een voortrekker voor duurzaam beleid, waar Zenderen trots op kan zijn.
  • Is het geen goed idee om het rendement naar Zenderen te brengen? Twence geeft aan hierover graag in gesprek te willen.

Tenslotte werd de avond afgesloten met een kleine stemming (enquête) in de zaal. Op de stelling ‘De Dorpsraad moet voet bij stuk houden, geen mestverwerking op
Elhorst/Vloedbelt’ reageerde een duidelijke meerderheid verrassend met ‘oneens’. Een nog grotere meerderheid vond dat ‘de Dorpsraad in gesprek moet gaan met alle partijen om het beste voor Zenderen eruit te halen’. Uiteraard kun je wel vraagtekens zetten bij de representativiteit van dit onderzoek.
Zo’n 50 van de ca. 80 “stemgerechtigden” (Inwoners van Zenderen e.o.) nam deel aan het digitale onderzoek (m.b.v. de smartphone).Stemming Dorpsavond
Aanwezigen konden ook op reactieformulieren hun mening, opmerkingen en vragen kwijt.
Op het eind van de avond reageerde voorzitter Gerard Welberg met de opmerking dat de Dorpsraad zich gaat beraden op wat haar te doen staat.
Hij dankte alle aanwezigen voor hun goede inbreng. Wethouder Mulder raadde de Dorpsraad aan in gesprek te blijven, en daarbij het pas gestarte Dorpsplan++ te gebruiken.
Het was een nuttige avond, waarbij het nou eens niet om de “technische zaken” ging, maar om de menselijke
en sociale aspecten!

H.S./T.J.