Mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt

Op initiatief en onder druk van Twence start G.S. van Overijssel binnenkort de procedure om te komen tot een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Zij hebben daartoe het Marb Consultancy bureau ingeschakeld om in gesprek te gaan met de Zenderense gemeenschap en omwonenden. Een eerste aanzet voor een tafelgesprek is daartoe gegeven op 2.9 Maart in Sindron voor de dorpsraad en een aantal genodigden uit de gemeenschap. Meerdere bijeenkomsten volgen. Zij vinden het belangrijk dat alle belangen, meningen en argumenten goed in beeld worden gebracht.

Echter onmiddellijk rijst de vraag: waarom opnieuw deze pogingen?

Dit is toch een herhaling van zetten. ?

Immers, voor de oorspronkelijke procedure in hoger beroep bij de Raad van State heeft Twence ook al uitgebreid overleg gehad met inwoners en omwonenden d.m.v. o.a. bijeenkomsten, powerpoint- presentaties, vergaderingen, klankbord groepen, keukentafelgesprekken etc. etc. alles met het doel om tot overeenstemming en acceptatie te komen voor wat betreft de mestverwerking op de etv. Alle pogingen hebben niets geholpen. Twence weigert halsstarrig, en nu opnieuw, naar andere en betere Iocattes te zoeken. Deze alternatieven zijn aanwezig.

De originele aanvraag voor de omgevingsvergunning werd door ïwence ingevuld zoals Twence het wilde, op basis van hun wensen.

In plaats van de uitspraak lrî höger beroep bij de R.v.S te ac-cepteren, wat in eerste instantie door Twence werd aanvaard, komen zij hierop terug om met behulp van G.5. van Overijssel een nieuwe poging te wagen via een PIP. Zoals bekend wordt de gemeente Borne hierdoor buitenspel gezet.

Waarom dan opnieuw deze pogingen? De doelstellingen zijn hetzelfde gebleven als in de oorspronkelijke aanvraag. Er is niets veranderd. Eventuele aanpassingen hadden bij de eerste keer meegenomen moeten worden. De mestfabriek zal en moet el" komen. Andere en betere locaties komen niet in beeld omdat Twence financieel voordeel heeft bij inschakeling van de fIv. Deze alternatieve locaties zijn aanwezig.

Kortom, de Stichting ziet het nut van al deze pogingen niet in. Wij volgen een 2-sporen beleid nl. het instellen van een bezwaar-en beroepsprocedure waarbij geoordeeld wordt op basis van argumenten, zowel op het gebied van milieu als ruimtelijke ordening, door een onafhankelijke instantie, er zijn immers voor- en tegenstanders, en daarnaast open staan voor tegemoetkomingen van de kant van Twence voor het dorp Zenderen en omwonenden voor de overlast bij een eventuele realisatie van de mestfabriek. Echter niet op basis van voorwaarden en ook geen andere belangen zoals verbindingswegen en /of rondwegen hierbij betrekken. Elk plan dient op zijn eigen waarden beoordeeld te worden.

Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt,

EJ.A. Mossel

                                                                                                                                                                                             Zenderen, 4 April 2018