Zwolle, 13 juni 2018

Provincie Overijssel start met milieuonderzoek mestverwaardingsinstallatie Zenderen

De provincie Overijssel zet de eerste stap voor een provinciaal inpassingsplan voor de realisatie van een mestverwaardingsinstallatie door Twence in Zenderen. De provincie legt een notitie ter inzage waarin staat hoe het hiervoor benodigde milieuonderzoek wordt uitgevoerd, en welke vragen hierbij moeten worden beantwoord. De inzageperiode start op 14 juni 2018 en duurt tot en met 12 juli. Personen, bedrijven of organisaties die dat willen kunnen in die periode een reactie insturen. Deze wordt meegenomen in het vervolgtraject.

Inpassingsplan
Het milieuonderzoek is nodig om uiteindelijk een zogeheten inpassingsplan te maken. Dit is een bestemmingsplan dat wordt gemaakt door de provincie. In het milieuonderzoek moet in beeld worden gebracht wat de gevolgen zijn voor het milieu als er een mestverwaardingsinstallatie wordt gevestigd op de locatie Elhorst-Vloedbelt. De initiatiefnemer moet ervoor zorgen dat de milieuvoorschriften niet worden overschreden, en eventueel maatregelen nemen om ongewenste milieueffecten te voorkomen of te verminderen.

Mestverwaardingsinstallatie
Afvalverwerkingsbedrijf Twence wil een mestverwaardingsinstallatie bouwen waarin jaarlijks 250.000 ton mest kan worden verwerkt. De installatie levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het mestoverschot van veehouders in Twente. Daarnaast levert hij zo’n 5 miljoen kubieke meter biogas, dat een bijdrage levert aan de ambities voor nieuwe, schone energie. Ook worden andere stoffen gewonnen die kunnen worden gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld de landbouw.

Inzien
Belangstellenden kunnen de notitie reikwijdte en detailniveau mestverwaardingsinstallatie Twence in Zenderen inzien op het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2 (alleen tijdens kantooruren), of via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage/

Informatie: Rob Heetland, team Communicatie, provincie Overijssel, telefoon 038 499 92 73 of bij spoedvragen buiten kantooruren 06 18 30 00 03