Stand van zaken rond mestverwerking op Elhorst/Vloedbelt

De bezwaarschriften ( zienswijzen) zijn ingediend, waaronder die van de Stichting behoud E/V samen met de Dorpsraad, het College en de Gemeenteraad van Borne en nog een aantal particulieren.
De terinzagelegging liep van 9-8-2018 t/m 19-9-2018.
Twence heeft er voor gekozen om een vrijwillige MER (milieueffectrapport) toe te passen en een rapport hierover op te laten stellen. Dit rapport is opgestuurd naar de provincie Overijssel die op haar beurt dit rapport aan de Mer-Commissie te Utrecht heeft gezonden met het verzoek de inhoud Mestverwerkingvan dit rapport te toetsen. Deze Mer-Commissie is een onafhankelijke instantie die een onderzoek doet naar de mogelijke milieugevolgen van een voorgenomen activiteit zoals een mestverwerking waarbij alternatieve locaties een belangrijke rol spelen.

Inmiddels heeft de Mer-Commissie een voorlopig advies uitgebracht omdat niet alle informatie beschikbaar was om het milieubelang voldoende mee te kunnen wegen. Zij heeft daarom om aanvullende informatie gevraagd. Twence al een aanvullend rapport moeten maken. Dit aanvullende rapport wordt dan opnieuw getoetst door de Mer-Commissie.

Deze aanvullende gegevens voor het MER-rapport en vanwege enkele ingediende zienswijzen waren voor de Provincie aanleiding om het ontwerp-inpassingsplan (PIP) en de ontwerp-omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken, met aangebrachte wijzigingen, opnieuw ter inzage te leggen vanaf 9-11-2018 t/m 20-12-2018. Een ieder kan dus opnieuw een zienswijze indienen. De stukken (ruim 1900 pagina’s) liggen nu ook ter inzage bij de gem. Borne.

In het door de Provincie uitgegeven persbericht van 7-11-2018 wordt aangegeven dat degenen die al een zienswijze hebben ingediend dit niet opnieuw behoeven te doen. Uiteraard blijft wel de mogelijkheid om tijdens de nieuwe inspraaktermijn hun oorspronkelijke zienswijze aan te vullen vanwege de aangebrachte wijzigingen. De Provincie zou alle indieners hierover een brief sturen.

Het was de bedoeling dat op 12 December 2018 Provinciale Staten als bevoegd gezag een beslissing zouden nemen over de mestverwerking op de E/V. Dit zal nu naar alle waarschijnlijkheid verplaatst worden naar 27 Februari 2019. In het geval dat Provinciale Staten dan akkoord gaan met mestverwerking op de E/V bestaat daarna de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Wij zullen hier ongetwijfeld gebruik van maken.

Stichting behoud E/V E.J.A. Mossel