Mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt.

Stand van zaken januari 2019

Het laatste halfjaar van 2018 stond, voor wat betreft de mestverwerking, in het teken van het PIP oftewel het Provinciaal inpassingsplan. Dit is in feite een provinciaal bestemmingsplan omdat de gemeente Borne het niet eens was met de plannen van Twence. De provincie maakte gebruik van haar machtsmiddel, het PIP , waardoor de gemeente Borne voor de duur van 10 jaar buitenspel wordt gezet. Het PIP en de Omgevingsvergunning werden ter inzage gelegd met een Coördinatiebesluit waardoor beide procedures, om tijd te besparen, tegelijkertijd konden worden afgehandeld tezamen met een milieueffectrapportage (MER). Deze MER vertoonde echter gebreken waardoor een aantal malen deze MER moest worden aangevuld. Als gevolg hiervan moest ook de inhoud van de procedures worden aangepast wat weer tot gevolg had dat de kennisgeving opnieuw moest worden gepubliceerd. De ingediende bezwaren konden daardoor aangevuld worden met nieuwe argumenten. Hiervoor werd opnieuw 6 weken de tijd gegeven. Deze termijn liep af op 20 december 2018. We hebben hiervan gebruik gemaakt.

Tijdens de aanvullingen van de MER besloot Twence, om zgn. strategische redenen, geen rundveemest te gaan verwerken in de mestverwerkingsinstallatie doch uitsluitend en alleen varkensmest. Een verklaring hiervoor werd niet gegeven. Deze onbegrijpelijke keuze treft vooral de rundveehouders. Immers voor hen is de locatie E/V tot verboden gebied verklaard. Zij moeten zich op een andere wijze van hun mestproductie ontdoen. De vraag rijst of dit in overleg met de rundveehouders is gedaan b.v. via LTO of dat zij eveneens verrast werden door dit besluit. Dit laatste schijnt het geval te zijn. Opmerkelijk is dat juist LTO een van de initiatiefnemers was om een gemengde mestverwerkingsinstallatie op de E/V te installeren. Zij krijgen nu stank voor dank. Vanaf het begin was er sprake van gemengde drijfmest. Of spelen toekomstige ontwikkelingen in de rundveehouderij een rol.? Opvallend is dat van de zijde van de rundveehouderij c.q. LTO niet of nauwelijks is gereageerd op deze toch wel opmerkelijke beslissing van Twence waarvan de rundveehouders de dupe zijn. 80% van de geproduceerde mest in Oost Nederland is rundveemest. De gevolgen van deze keuze zijn verwerkt in de besluiten van de provincie zodat deze niet zonder meer teruggedraaid kunnen worden.

Kijken we naar de varkensmestproductie in Overijssel dan valt op dat volgens het CBS de gemeente Hof van Twente de nr. 4 is in Nederland en in Overijssel de nr 1. Deze gemeente heeft het grootste aantal varkenshouderijen en ook de hoogste varkensmestproductie in Overijssel.

De provincie zal zich nu buigen over de ingediende bezwaren. Gedeputeerde Staten zal een besluit moeten nemen. Dit besluit moet worden bekrachtigd door Provinciale Staten. Dit kan enkele maanden in beslag nemen. Het zou ons echter niet verbazen als de provincie opnieuw een rectificatie van de kennisgeving zal doorvoeren, dit op grond van ingediende bezwaren.
Bij een negatief besluit van de provincie kan alsnog een beroep bij de Raad van State ingediend worden. Op dit moment rest ons niets anders dan het besluit van de provincie af te wachten.

Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt
E.J.A. Mossel

 

Zenderen, 24 Januari 2019