Verbindingsweg

Suggestie aan coalitie en oppositie inzake infrastructuur Zenderen

  • De coalitie wil werken aan de oplossing van de verkeersproblematiek in Zenderen en lobbyen voor de knip in de Rondweg ( zie coalitieakkoord 2018-2022). Welnu, de knip in de rondweg komt er niet met de gemeentelijke verbindingsweg ( zie brief van college van GS van 17 februari 2015 ). De gemeentelijke verbindingsweg levert geen oplossing voor het verkeersprobleem in Zenderen, integendeel dit versterkt het probleem met zeker 10%.

  • Op 5 september jl. is gebleken dat alle direct betrokkenen ( ook de coalitie) voorstander zijn van de westelijke randweg 5B. Voor deze randweg is in de Perspectiefnota van de provincie van 20 juni 2018 al ruimte gemaakt. Ook in de INO ( integrale netwerkvisie Overijssel ) op pagina 59 is aangegeven, dat “voor de N 743 capaciteitsverruiming nodig is voor een robuust wegennet, en indien nodig moet er een verlegging komen om Zenderen en Borne, zoveel mogelijk gebundeld langs de A1 en A35.”

  • Wil je ooit de knip in de rondweg realiseren dan moet er volgens de provincie een robuust alternatief komen. Dat is de 5B. Deze 5B lost ook het probleem van Zenderen en Borne inzake het regionale verkeer op! Het realiseren van de knip in de rondweg en het weren van het regionale verkeer uit Borne zijn twee belangrijke en dragende argumenten voor het aanleggen van de verbindingsweg. Die twee argumenten vallen weg voor de verbindingsweg, maar gelden wel voor de aanleg van de westelijke randweg 5B.

  • Het is zaak dat de coalitie een lobbyplan maakt c.q. laat maken en dat samen met de oppositiepartijen aanpakt. De coalitie heeft de oppositiepartijen nodig om een succesvolle lobby naar de provincie te organiseren.( VVD, D66, SP, PvdA/Groenlinks zitten immers ook in de Staten van Overijssel en zitten ook in Almelo, Hengelo en Tubbergen) In ruil voor de medewerking van de oppositie besluit het college de verdere voortgang van de verbindingsweg even te parkeren tot volgend voorjaar ( april 2019 )als er een nieuw coalitieakkoord van de provincie ligt.

  • De uitvoering van het lobbyplan begint nu al. Op 26 september a.s. stellen de Staten het INO ( daartoe behoort ook de provinciale wegenvisie) vast. Voor 26 september moet er door alle partijen via hun eigen partijkanalen gelobbyd worden voor opname van de 5B , westelijke randweg om Zenderen en Borne ter ontlasting van de N743 en voor de ontsluiting van NO Twente.

Zenderen, 12 september 2018
Namens de actiegroep Zenderen,
Fons Lohuis