Verbindingsweg

Presentatie actiegroep Zenderen bij Statencommissie verkeer & vervoer Overijssel op 12 september

Beste inwoners van Zenderen,
Graag houden we jullie op de hoogte van de activiteiten van de actiegroep Zenderen tegen de verbindingsweg.

Afgelopen woensdag 12 september hebben we als actiegroep Zenderen nogmaals ingesproken bij de Statencommissie verkeer & vervoer Overijssel.
De Statencommissie sprak toen o.a. over het provinciaal wegenverkeersplan 2019-2030.
In dat overleg kwam ook Zenderen ter sprake.
Het CDA, de VVD, CU, SP spraken zich allemaal concreet uit over Zenderen. De urgentie en noodzaak, dat daar wat moet gebeuren, wordt erkend.
De gedeputeerde Boerman ( CU) erkende ook de noodzaak van het nemen van maatregelen om de verkeersoverlast in Zenderen op te lossen.
Hij gaf aan dat er zelfs op korte termijn een begin moet worden gemaakt.
Samen met het rijk, dat aan de lat staat voor het oplossen van het knelpunt Azelo-Buren , zal er meteen ook gekeken worden naar het onderliggende wegennet.
Bedoeld wordt hoe het regionale verkeer uit NO Twente ( Tubbergen en omgeving ) en het woon-werkverkeer Almelo-Hengelo v.v. beter gefaciliteerd kan worden dan nu via de N 743 ( Almelo-Hengelo) en de N 744 (Tubbergen-Zenderen).
Uitdrukkelijk is aangegeven dat ook gemeenten een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van het knelpunt Zenderen. Gedoeld wordt op Almelo-Hengelo-Tubbergen en Borne.
Provincie streeft naar gefaseerde aanpak, zodat men niet teveel op elkaar zit te wachten.

Presentatie Actiegroep Zenderen voor oplossing dagelijkse verkeersoverlast Zenderen

Statencommissie Verkeer & Vervoer d.d. 12 september 2018
Voor de uitzending van de vergadering van 12 september zie bijgaande link: https://overijssel.notubiz.nl/vergadering/547624/Verkeer%20en%20vervoer%2012-09-2018

Mevrouw de voorzitter, geachte leden van uw commissie,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik nog even kort bij uw commissie in te spreken. Ik was niet van plan hier uw maandelijkse gast te zijn. Wees gerust!

Allereerst wil ik uw commissie nog dank zeggen voor uw werkbezoek aan Zenderen afgelopen woensdag 5 september. Fijn dat u de moeite hebt genomen u op de hoogte te stellen van wat er in Zenderen dagelijks leeft. Dit is door de inwoners zeer gewaardeerd, zo heb ik van verschillende kanten vernomen. De hoop van de inwoners van Zenderen is voor dit thema op uw provincie gericht. Niet onbelangrijk met het oog op de komende verkiezingen in het voorjaar.

De actiegroep hoopt dat u inmiddels een goed beeld hebt gekregen van de dagelijkse verkeersoverlast en de neveneffecten op de gezondheid. Uiteraard is dat voor de inwoners het meest pregnant, maar wees er van overtuigd dat al die autobestuurders die dagelijks in Zenderen vaststaan of bijna stil staan en geen eigen stem hebben, zich hier graag bij aansluiten! Het gaat per slot om 30.000 voertuigbewegingen per etmaal!, zo hoorde ik de wethouder van Borne zeggen.

Wij hebben met onze briefkaartenactie met als titel “zo kan het niet langer” al die autobestuurders een stem willen geven en daarmee de direct omliggende gemeenten Almelo, Hengelo, Tubbergen en Borne met ruim 200.000 inwoners opgeroepen om samen met uw provincie deze verkeersoverlast eindelijk op te lossen. Een van de vrijwilligers op 4 september vertrouwde mij toe dat ze vanaf haar komst in Zenderen - 23 jaar geleden – zich al sterk maakt voor het oplossen van de verkeersoverlast. Ze zei “Ik heb inmiddels alles al zien langs komen van knipperlichten tot 1e en 2e verkeerslichten, chicanes, rotondes, zacht asfalt etc, maar ik heb het alleen maar erger zien worden.”

Ik doe bij deze namens alle inwoners van Zenderen en alle automobilisten die daar voor hun werk doorheen moeten een hartstochtelijke oproep het vertrouwen in de provincie om dit probleem adequaat op te lossen niet te beschamen.

Ik dank u wel en wens u een goede bespreking van het concept INO dat vandaag voorligt.

Fons Lohuis, namens de actiegroep Zenderen.

UIT C O N C E P T Integrale netwerkvisie Overijssel (het provinciaal wegenverkeersplan is hier een onderdeel van) :
Mogelijke extra maatregelen
Nader gebiedsgewijs onderzoek naar samenhangende problemen en mogelijke oplossingen moet uitwijzen welke maatregelen het meeste opleveren.

A1/A35 Twente:
 capaciteitsverruiming op A1 (Buren-Hengelo Noord) en A35 (Almelo Zuid-Hengelo Zuid);
 A1/A35 (Buren-Azelo): doorgaande route A1 zonder weefbewegingen (midden-ligging doorgaande route);
 N36 (Almelo Noord-A35): capaciteitsverruiming en autoweg 2x2;
 N743 (Almelo-Hengelo): capaciteitsverruiming voor robuust wegennet, indien nodig verlegging om Zenderen en Borne, zo veel mogelijk gebundeld langs A35;
 Almelo, kruispunt H.R. Holstlaan - Kleine Bunder: vormgeving en verruimen capaciteit kruispunten door realisatie fietstunnels en extra linksaf stroken;
 Enschede, aanleg Noordelijke ontsluiting Kennispark ter ontlasting van overbelaste routes aan de zuidzijde van Enschede en leefbaarheid in noord Enschede en verbeterde doorstroming N737. “

Met vriendelijke groet,

Namens de actiegroep,
Fons Lohuis