Terug

Persberichtprovincie overijssel logo 2

 Zwolle, 27 februari 2019

 

Provincie Overijssel geeft groen licht voor bouw mestverwaardingsinstallatie Zenderen

De provincie Overijssel geeft groen licht voor de bouw van een mestverwaardingsinstallatie door Twence op de locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Na Gedeputeerde Staten stemden gisteren ook Provinciale Staten in meerderheid in met het provinciaal inpassingsplan, dat de bouw van de installatie mogelijk maakt.

Gedeputeerden Annemieke Traag en Hester Maij: “Wij zijn blij dat Provinciale Staten hebben ingestemd met de bouw van de mestverwaardingsinstallatie. Het is een belangrijk besluit, dat twee provinciale doelen dient. Allereerst is het een oplossing voor het mestoverschot waar agrariërs in Twente mee kampen. Daarnaast levert de installatie een bijdrage levert aan de energietransitie in Overijssel. Bovendien levert de installatie nieuwe grondstoffen op voor de land- en tuinbouw en zijn er geen schadelijke restproducten. Daarmee is het een volledig circulair initiatief.”

Veehouders zijn bij wet verplicht om een deel van de mest die op hun bedrijven wordt geproduceerd aan te bieden voor verwerking. De capaciteit voor verwerking schiet in Twente tot nu toe te kort. De installatie van Twence gaat nu voor een belangrijk deel voorzien in deze behoefte.
Daarnaast produceert de installatie per jaar 5 miljoen kubieke meter biogas, dat rechtstreeks wordt geleverd aan het net. Dit is een energieopbrengst die vergelijkbaar is met 84.000 zonnepanelen of drie windmolens.

Impact beperkt
Door de ontwikkeling van de mestverwaardingsinstallatie krijgt de vuilstortlocatie een extra functie. De installatie wordt gebouwd in de bestaande afvalverwerkingshal, waardoor de ruimtelijke- en milieu-impact relatief beperkt zijn. In het inpassingsplan zijn verder verschillende maatregelen opgenomen die in samenspraak met de omgeving tot stand zijn gekomen, zoals extra groenvoorziening rond het terrein, waardoor de installatie nog meer uit het zicht wordt onttrokken, vernieuwing van het hekwerk en maatregelen om de biodiversiteit op het terrein te vergroten.

Het besluit van Provinciale Staten betekent dat Twence nu voorbereidingen kan gaan treffen voor de bouw van de installatie.

Vanaf 6 maart ligt het provinciaal inpassingsplan met bijbehorende stukken 6 weken ter inzage voor bezwaar en beroep.

 

Met vriendelijke groet,

Rob Heetland
Senior communicatieadviseur
Woordvoerder gedeputeerde Annemieke Traag

DELEN