Stand van zaken mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt


Op 27-2-2019 hebben de provinciale statenleden gestemd of zij voor of tegen mestverwerking op de E/V waren. Zoals te verwachten behoefde Zenderen niet op steun te rekenen van de Provincie. De kaarten waren al geschud, de uitslag stond al vast, Gedeputeerde Staten hadden hun besluit al genomen. Van de aanwezige 45 statenleden, samen 11 partijen vertegenwoordigend waren slechts 5 partijen tegen mestverwerking op de E/V, te weten PvdA, SP, GroenLinks, 50plus en Partij voor de Dieren, samen goed voor 13 stemmen.
CDA, VVD, PVV, D66, ChristenUnie, SGP waren voor mestverwerking op de E/V. In totaal 32 stemmen. Zie onderstaand overzicht:

Hieronder ziet u de uitslag van de stemming door de provincie over de PIP in Zenderen.

Uitslag stemming PIP 1

 

Naar de uitslag te oordelen is men blijkbaar overeengekomen om niet op persoonlijke titel te gaan stemmen. Men hecht blijkbaar veel waarde aan partijdiscipline. Uiteraard staat het een ieder vrij om deze uitslag mee te nemen in zijn of haar stemgedrag voor de komende provinciale statenverkiezing op 20 Maart 2019.
Wat opviel was dat er weinig dossierkennis bij de statenleden aanwezig was ondanks het feit dat wij hen van te voren ruimschoots hadden voorzien van informatie, vooral op het gebied van alternatieve locaties.

Dit P.S.-besluit was de laatste fase bij de Provincie. Nu is het opnieuw aan de Raad van State om te oordelen. De periode waarbinnen wij beroep kunnen aantekenen bij de Raad van State loopt vanaf 14-3-2019 t/m 24-4-2019. Het totale dossier beslaat thans bijna 2500 pagina’s.
Het is niet uitgesloten dat ook de gemeente Borne consequent blijft en ook nu weer beroep gaat aantekenen bij de Raad van State. Niet geschoten is altijd mis. De vorige keer is het ook gelukt.

Namens de Stichting behoud E/V,
E.J.A. Mossel

Zenderen, 12-3-2019