Elhorst / Vloedbelt

Stand van zaken december 2019


Het is op dit moment rustig rond de procedures van de mestverwerking
op de E/V.
Door de op deze procedure van toepassing zijnde Crisis- en Herstelwet moest binnen 6 maanden een Besluit door de Raad van State genomen worden.
Deze uitspraak had dan ook omstreeks Oktober 2019 plaats moeten vinden.
Dit is niet gelukt.
Oorzaak is de uitspraak van de Raad van State van 29 Mei 2019 inzake de stikstofregeling (PAS). Deze uitspraak had o.a. grote gevolgen voor de mestverwerking. Allerlei maatregelen werden onderzocht en getracht deze op tijd door te voeren doch men is nog niet tot een definitief besluit gekomen.
Naar verwachting zal een hoorzitting in den Haag pas over een aantal maanden plaats vinden.

Een ander probleem vormt het feit dat de voor financiering aangetrokken banken het liefst uitgaan van langjarige mestcontracten van wel 10 jaar. Daarnaast heeft Twence als harde eis gesteld dat zij 80% van de beschikbare
verwerkingscapaciteit van 250.000 ton moet hebben gecontracteerd alvorens
zij de eerste paal in de grond zetten.
Dit alles om verzekerd te zijn van continue aanvoer van varkensmest. Het is begrijpelijk dat varkenshouders hiertegen aan hikken omdat zij zich hierdoor verplichten om in hun contractjaren de afgesproken hoeveelheid varkensmest te leveren met alle risico’s van dien. Deze 80% is bij lange na nog niet gehaald. O.a. de zgn. warme sanering zal hierin een belangrijke rol kunnen spelen.
Bij het niet afsluiten of niet nakomen van deze mestcontracten kan ook de economische haalbaarheid van de mestverwerkingsinstallatie in gevaar komen. Er wordt dan een onzekere wissel op de toekomst getrokken welke niet of onvoldoende gedekt is.
Al deze perikelen kunnen tevens een probleem vormen voor de reeds verkregen toezegging van de SDE-plus subsidie die echter onder voorwaarden is verleend en waarbij men aan een bepaalde datum gebonden is. Zonder deze subsidie is het niet mogelijk om deze installatie rendabel te houden.

Uiteraard spelen ook de door ons aangevoerde beroepsgronden een belangrijke rol. O.a. de gegevens die wij hebben ontvangen via de WOB-procedure bieden ook perspectieven terwijl ook hogere stikstofuitstoten vanwege de varkensmest op de Natura-2000 gebieden niet zijn onderzocht en meegenomen door de Provincie.

Dit alles en nog veel meer zal aan de orde moeten komen in de nog te verwachten hoorzitting volgend jaar waarna de Raad van State haar uitspraak zal doen.
Men kan dus nog steeds vraagtekens zetten over het al dan niet doorgaan van een mestverwerkinginstallatie op de locatie Elhorst/Vloedbelt in Zenderen.

E.J.A. Mossel