Elhorst / Vloedbelt

Stand van zaken maart 2020

Zoals eerder vermeld in de Vox had er in October 2019 al een uitspraak van de Raad van State moeten liggen over het al dan niet doorgaan van de plannen van Twence voor een mestverwerkingsinstallatie. Deze vertraging is te wijten aan een uitspraak van de Raad van State op 29 Mei 2019 over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) dat leidde tot de huidige stikstofcrisis.
Recentelijk heeft de Raad van State een datum opgegeven voor de hoorzitting in den Haag namelijk 16 April 2020 om 10.00 uur. Twence had een aantal maanden daarvoor al diverse keren via haar advocaten de Raad van State dringend verzocht om zo spoedig mogelijk een datum voor de hoorzitting vast te stellen.

Er heeft zich echter nog een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. Twence heeft namelijk op 1 Juli 2019 nog een aanvullende aanvraag ingediend inzake het milieuneutraal veranderen van de mestverwaardingsinstallatie op basis van voortschrijdend inzicht. De verandering betreft een groot aantal wijzigingen in de lay-out van de mestverwerkingsinstallatie waarbij Twence aangeeft dat deze veranderingen geen milieugevolgen hebben. Op 19 November 2019 heeft G.S. van Overijssel deze wijzigingsvergunning verleend.
Wij hebben uiteraard hiertegen bezwaren ingediend bij G.S. van Overijssel in de verwachting dat ons bezwaarschrift zoals gebruikelijk via een hoorzitting in Zwolle verder behandeld zou worden.
Begin Januari 2020 ontvingen wij echter bericht van de Provincie dat zij dit bezwaarschrift niet verder zouden behandelen doch dit door zouden sturen aan de Raad van State als zijnde behorende bij de hoofdprocedure.
Met andere woorden, deze wijzigingsvergunning wordt thans eveneens behandeld op de hoorzitting van 16-4-2020 in den Haag. Een interessante ontwikkeling.

Ook heeft Twence begin Februari 2020 een aanvraag ingediend voor een verlaging van de vergunde stortcapaciteit groot 600.000 m3 op de E/V vanwege uitruil met een andere stortplaats. Dit heeft verder geen gevolgen voor de lopende procedure.

Het is nog steeds onzeker wat de gevolgen zijn van de stikstofcrisis voor de varkenshouders. Is er in de nabije toekomst nog wel voldoende aanvoer van varkensmest voor de mestverwerkingsinstallatie op de E/V? Er is o.a. een overweldigende belangstelling getoond voor de zgn. warme sanering (Uitkoopregeling) en Wet- en regelgeving worden aangescherpt. Zijn de varkenshouders bij deze onzekerheid nog wel bereid om contracten tekenen voor de lange duur, bij voorkeur 10 lange jaren. Haalt Twence de door haar verlangde 80% van de varkensmestcontracten wel? Kan Twence voldoen aan de voorwaarden van de SDE-plus subsidie van 21 miljoen euro? Zonder deze subsidie is monovergisting van alleen varkensmest niet rendabel te krijgen.
Kortom, zijn de plannen van Twence nog wel reëel. ?

Dit alles, tezamen met onze beroepsgronden op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, zou voor Twence een overweging moeten zijn om terug te komen op haar beslissing om een mestverwerkingsinstallatie op de E/V te realiseren. In het verleden is ook de afvalverwerking op de E/V een miskleun gebleken.

E.J.A. Mossel