Elhorst / Vloedbelt

Stand van zaken mei 2020

Mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt.

Opnieuw heeft Twence met tegenslag te kampen.
De reeds eerder, vanwege de Stikstofcrisis, uitgestelde hoorzitting naar 16 April 2020 is opnieuw uitgesteld vanwege het Corona-virus. De Raad van State heeft besloten om vanaf 17 Maart 2020 t/m 28 April geen hoorzittingen plaats te laten vinden.

Twence had al een aantal malen via haar advocaten bij de Raad van State gepleit om met spoed zo snel mogelijk een hoorzitting te houden. Voor de hoorzitting van 16 April stelde zij zelfs voor om gebruik te maken van de mogelijkheid om “Telehoren” toe te passen.
Uiteraard waren wij het met dit voorstel niet eens.

De Raad van State reageerde op dit dringende verzoek van Twence met de mededeling dat zij, na gedegen bestudering van het dossier, het nodig vonden dat er een fysieke hoorzitting moest worden gehouden. Rekening diende te worden gehouden met een uitstel van 4 tot 6 maanden omdat alle uitgevallen zaken opnieuw moesten worden ingedeeld.

Twence krijgt nu te maken met o.a. de gevolgen en de consequenties van de Stikstofcrisis; het probleem om 80% aan varkensmestcontracten binnen te halen i.v.m. de financiering van het plan; te voldoen aan de voorwaarden van de SDE-plus subsidie om vóór een bepaalde tijd de installatie in gebruik te hebben en dient daarnaast rekening te houden met de ingediende beroepsgronden zowel op ruimtelijk als op milieugebied waardoor hun plannen ook kunnen mislukken.

Opvallend is dat er zelfs binnen de agrarische sector al wordt geklaagd dat veehouders in de regio moeite hebben om aan mest te komen om hun weiden te bemesten.

Dit alles heeft uiteraard consequenties voor de plannen van Twence om op korte termijn een mestverwerkingsinstallatie op de E/V te realiseren. De eerste aanvraag werd al in September 2015 ingediend. De uitspraak zou eventueel pas begin 2021 gedaan kunnen worden mits er niet opnieuw uitstel wordt gegeven. De uitspraak voor het Provinciaal Inpassingsplan ( PIP ) met de daarbij behorende omgevingsvergunning had in feite al plaats moeten vinden in Oktober 2019 doch is toen vanwege de stikstofcrisis uitgesteld.

Rekening houdende met dit alles zou een heroverweging van Twence voor een mestverwerkingsinstallatie op de E/V op zijn plaats zijn. Een tweede miskleun van Twence zoals de vuilstort op de E/V. zou daarmee voorkomen kunnen worden.

Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt,
E.J.A Mossel

Inmiddels heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 21-4-2020 bekend gemaakt dat één jaar ontheffing verleend zal worden voor de realisatie van (SDE+) - projecten die in 2020 gerealiseerd zouden moeten worden.
Een belangrijke voorwaarde voor deze ontheffing is dat deze projecten wel naar verwachting binnen dat extra jaar kunnen worden gerealiseerd.
Het feit ligt er dat sowieso de realisatie van de mestverwerkinginstallatie op de E/V niet in dit jaar (2020) gerealiseerd kan en zal worden. Ook de realisatie per 1-6-2021 komt op losse schroeven te staan en is niet haalbaar. Twence heeft via haar advocaten zelfs aangegeven dat zelfs realisatie per 1-6-2022 niet haalbaar is wanneer de hoorzitting op 16 April 2020 uitgesteld wordt.
Al met al geen rooskleurige beelden voor Twence.