Realisatie zonnepark op de locatie Elhorst/Vloedbelt.

In de Vox van Januari bent U geïnformeerd over de plannen van Twence om een groot aantal zonnepanelen op de stortlocatie E/V te plaatsen.
Deze panelen worden geplaatst op dat gedeelte van de stortlocatie dat nog niet is voorbereid voor de stortfunctie. Het betreft hier 10,5 ha. Dit is dus nog maagdelijk gebied, met andere woorden op deze percelen zijn nog geen onderafdichtingen aangebracht. Wel ligt er al een 10-tal jaren, grenzend aan deze 10,5 ha, een groot compleet ingericht stortcompartiment van enkele ha groot welke tot op heden nog steeds niet in gebruik is genomen vanwege gebrek aan te storten afval.

In de praktijk worden zonneparken vaker aangelegd op stortplaatsen maar dan zijn deze echter wel officieel gesloten waarbij dan o.a. de eindafdichting en het beplantingsplan is geregeld en er sprake is van een eeuwigdurende nazorg. Dit alles is niet het geval bij de E/V. Twence wil de zonnepanelen tijdelijk exploiteren voor de duur van 25 jaren met daarbij de bedoeling dat na die 25 jaren de bestemming “afvalstort” op die 10,5 ha gehandhaafd blijft. Welke logica hangt hier aan ten grondslag als men onderstaande feiten in ogenschouw neemt:

Vanaf 2000 is de E/V qua stort niet meer in exploitatie. Vanaf 2021 wil Twence voor de duur van 25 jaren tijdelijk zonnepanelen plaatsen op de originele bestemming “afvalstort” met als gevolg dat er in een periode van ca 45 jaren niet meer gestort wordt, voeg daarbij nog de aanwezigheid van een compleet ingericht stortcompartiment van enkele ha groot die na ca 10 jaren nog steeds niet in gebruik is genomen en het feit dat recentelijk door Twence nog 600.000 m3 stortcapaciteit van de E/V is afgestaan voor uitruil met de stortlocatie Mineralz Maasvlakte dan vinden wij het zeer ongeloofwaardig om toch na die 45 jaren de mogelijkheid te willen blijven houden om te blijven storten. Wij pleiten er daarom voor om voor die 10,5 ha de bestemming zodanig te wijzigen dat na die 25 jaren er niet meer gestort kan worden op het voormalige zonneparkperceel.

We hebben daarom op 9 Maart jl. gebruik gemaakt van het spreekrecht in het Politiek Beraad, zij het digitaal, en daarnaast op 23 Maart alle raadsleden schriftelijk benaderd met het verzoek om hiertegen actie te ondernemen om te voorkomen dat dit schrikbeeld als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de inwoners van Zenderen en andere omwonenden in de omgeving blijft hangen. De noodzaak om de bestemming “afvalstort” na die 25 jaren te willen blijven handhaven ontbreekt ten enenmale.
Tijdens de raadsvergadering op 23-3-2021 bleek, mede op basis van de door ons verstrekte informatie, dat de gemeenteraad dezelfde mening was toegedaan en heeft zij dit via een motie, welke door de gehele raad werd ondersteund, bekrachtigd.

G.S. van Overijssel heeft in dit specifieke geval een “Verklaring van geen bedenkingen” (VVGB) van de gemeenteraad nodig omdat het zonnepark in strijd is met het Provinciaal Inpassingsplan ( PIP) en met het desbetreffende Bestemmingsplan Buitengebied van de gem. Borne . Wij hebben daarom de gemeenteraad dringend verzocht alleen een VVGB af te geven indien de huidige bestemming wordt aangepast zoals hierboven besproken.

Zonder een VVGB welke nodig is voor de omgevingsvergunning is het voor G.S. van Overijssel niet mogelijk de desbetreffende omgevingsvergunning af te geven. De gemeenteraad van Borne heeft hier dus een sterke troef in handen.

Een VVGB kent haar eigen procedures. Tegen het ontwerp-besluit-VVGB kan zo nodig bezwaar en beroep worden ingediend zo ook tegen het definitieve besluit van de VVGB. Ook tegen de omgevingsvergunning is bezwaar en beroep mogelijk.

Deze motie zal nu door de gemeente Borne besproken worden met Twence en G.S. van Overijssel. Het wachten is nu op het resultaat van deze besprekingen waarbij wij goede hoop hebben dat logica en redelijkheid uiteindelijk de doorslag zullen geven.

E.J.A. Mossel, 19 April 2021
Zenderen