Realisatie zonnepark op Elhorst/Vloedbelt.

Zonnepark2 E V

De kogel is door de kerk maar vraag niet hoe.
Twence mag het beoogde zonnepark op de locatie Elhorst/Vloedbelt realiseren. De gemeenteraad heeft uiteindelijk op 17 November haar toestemming gegeven, zij het met bedenkingen.

Eerst even wat achtergrondgegevens. Op 21-12-2020 heeft Twence een aanvraag ingediend voor de realisatie van een zonnepark op de stortlocatie E/V, groot 10,5 ha en wel voor de duur van 25 jaar. Het bijzondere hiervan is dat Twence, om welke reden dan ook, in haar aanvraag de bestemming vuilstort op die 10,5 ha blijft handhaven wat tot gevolg heeft dat ook na die 25 jaar de bestemming vuilstort blijft bestaan. M.a.w. na die 25 jaar mag Twence nog steeds afval blijven storten b.v. asbest.
De 10,5 ha voor het zonnepark maakt namelijk deel uit van het totale 40 ha grote stortgebied op de E/V waarop in zijn geheel de bestemming “vuilstort” rust. De nieuwe bestemming “zonnepark” is dus strijdig met de bestemming “vuilstort”. In zo’n geval geeft de wet de mogelijkheid om hiervan af te wijken via een zgn. “Verklaring van geen bedenkingen” (VVGB), af te geven door de gemeenteraad van Borne.
Op 23 Maart heeft de gemeenteraad een ontwerpbesluit van de VVGB afgegeven met daaraan gekoppeld een motie om de bestemming op alleen de 10,5 ha te wijzigen in een passende bestemming waardoor op dit perceel geen vuilstort meer mogelijk is. Deze motie werd unaniem ondersteund door de gehele raad.

In de daaropvolgende besprekingen heeft Twence deze motie op de lange baan geschoven nl tot in het najaar. De VVGB is echter wel door het College van B. en W. verzonden. De eerste buit was binnen. De provincie heeft daarop het ontwerpbesluit voor de Omgevingsvergunning vastgesteld t.b.v. de realisatie van het zonnepark waarop de Stichting behoud E/V heeft gereageerd met een zienswijze. Deze zienswijze was niet gericht tegen het zonnepark zelf maar uitsluitend tegen het feit dat Twence, zonder enige motivering, de bestemming vuilstort voor het zonnepark voor onbepaalde tijd wilde handhaven zodat er na beëindiging van het zonnepark (25 jaar) nog steeds gestort mag en kan worden. Volkomen ongeloofwaardig.

Er moest echter nog een definitieve VVGB door de gemeenteraad worden afgegeven waarover op 17 November de raad een beslissing heeft genomen.
Na het nodige lobbywerk werden er enkele veelbelovende amendementen ingediend met het doel om toch de intentie van de oorspronkelijke motie aan te houden. Deze amendementen werden door de diverse partijen om onduidelijke redenen weer ingetrokken omdat er door een van de fracties een nieuw amendement werd ingediend, waarin slechts een
“Inspanningsverplichting” werd gevraagd om toch nog de bestemming “vuilstort” aan te passen voor de 10,5 ha maar tegelijkertijd ook voor de resterende ca 30 ha stortterrein. Dit laatste was in strijd met de oorspronkelijke motie. Deze move had ten doel om de andere partijen over de streep te trekken om in dit stadium toch een VVGB af te geven zodat het zonnepark op korte termijn kon worden gerealiseerd.

In feite is dit amendement een wassen neus, een inspanningsverplichting is slechts een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren om het bedongen resultaat te bereiken. Het is zo goed als onmogelijk om bewijs aan te leveren dat iemand zich onvoldoende heeft ingespannen. Het merendeel van de raad kon zich blijkbaar hierin toch vinden en heeft de ingediende amendementen teruggetrokken wat wij zeer betreuren. Wij zijn nu geheel afhankelijk van de willekeur van Twence.

Dit laatste aangepaste amendement (met de inspanningsverplichting) is bij voorbaat al gedoemd te mislukken omdat het resultaat niet zal voldoen aan de intentie van de oorspronkelijke motie om alleen de bestemming voor de 10,5 ha aanpassen om het zonnepark op korte termijn te kunnen realiseren. De besluitvorming hierover zal nu op de lange baan worden geschoven. Sluiting van de gehele locatie E/V kan nu pas na 25 jaar plaats vinden omdat het zonnepark voor de duur van 25 jaar wordt aangelegd en de bestemming vuilstort blijft behouden.
De praktijk zal zijn dat, als gevolg van de zgn. inspanningsverplichting, een aanpassing van de bestemming voor de 10,5 ha zonnepark pas over enkele 10-tallen jaren zal plaatsvinden. Een tussentijdse aanpassing is naar alle waarschijnlijkheid niet te verwachten, wij hebben daar geen vertrouwen in.

Het ware doeltreffender geweest om het aangepaste amendement zodanig op te stellen dat er voor de realisatie van het zonnepark van 10,5 ha een “Resultaatsverplichting” voor de korte termijn was opgenomen en voor de resterende ca 30 ha een “Inspanningsverplichting” op de langere termijn, dan had de zaak er heel anders uitgezien.
De resultaatsverplichting is nl. een verplichting die veel verder gaat dan de inspanningsverplichting. De partij (provincie) op wie deze verplichting rust, verplicht zich om een bepaald resultaat te behalen. De verplichting om een bepaald resultaat te bereiken, wil ook zeggen dat alleen inspanning daartoe niet voldoende is. Wanprestatie is bij de resultaatsverplichting dus reeds aanwezig zodra het resultaat niet is zoals is overeengekomen.

De conclusie die uit dit alles kan worden getrokken is dat de gemeenteraad blijkbaar meer belang hecht aan het tot stand komen van het zonnepark dan aan de belangen van de Zenderense gemeenschap .
Een mogelijk gevolg kan nog zijn dat de provincie het ingediende amendement in deze vorm niet accepteert en dus ook geen omgevingsvergunning kan verlenen. Gezien het belang dat Twence en de provincie aan de realisatie van het zonnepark hechten zal er in zo’n geval ongetwijfeld, in goed overleg met de gemeente Borne, een oplossing voor gevonden worden.

Het is nu aan de provincie om een definitief besluit t.b.v. de omgevingsvergunning te nemen waarna deze procedure opnieuw ter visie moet worden gelegd met de mogelijkheid om bij de Rechtbank Zwolle beroep aan te tekenen. Dit laatste wordt door de Stichting in overweging genomen.

Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt,
E.J.A. Mossel