Briefhoofd org

DORPS(P)RAAD

26 maart 2023

Waarin de Dorpsraad u bijpraat over alles wat speelt.

DORPSAMBITIE.

De Dorpsambitie Zenderen is gereed. Het is een rapport van ODIN Landschapsontwerpers, mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie en tot stand gekomen in nauw overleg met de Dorpsraad (opdrachtgever) en na brede inspraak door u. Nogmaals hartelijk dank voor uw grote opkomst en voor uw enthousiaste bijdragen. U kunt het hele document (tekst en proatplaten) vinden op www.zenderen.com. Veel van wat er in deze nieuwe Dorpsambitie staat speelde natuurlijk al langer, maar met de aanleg van de Vloedbeltverbinding en de daarmee verbonden - naar verwachting - zeer sterke afname van het verkeer door Zenderen, ontstaat nu de kans om dat alles daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

De Dorpsambitie is een visie. Het beschrijft het door ons gewenste karakter van het dorp en hoe wij het dorp zien ontwikkelen. Wij noemen daarbij geen einddatum/-jaar. Het ene is sneller haalbaar dan het andere; een regelmatige evaluatie zal daarom nodig zijn. Daarmee, en omdat wij tijdens de uitvoering steeds weer nieuwe lessen zullen leren, zal de Dorpsambitie een dynamisch, zich steeds ontwikkelend geheel blijven.

De Dorpsambitie is geen plan, geen overzicht van projecten. Echter, door de visuele presentatie in “proatplaten” wordt al snel duidelijk waar de aandacht naar uitgaat. De Dorpsambitie is wel het ijkpunt voor alles wat nu in de praktijk moet worden gebracht; het mag immers niet alleen bij een idee blijven. Wij verwachten en hopen dat nu allerhande projecten en activiteiten zullen worden ontwikkeld door diegenen die daar “brood” in zien. Dat kunnen commerciële bedrijven zijn, maar ook de gemeente en individuele burgers kunnen dit soort initiatieven nemen. Het is goed te mogen beluisteren dat er al een aantal initiatieven is gestart. Bij elk daarvan zullen wij als Zenderenaren kunnen meepraten. De dorpsraad zal er op letten dat dat ook inderdaad en tijdig gebeurt.

Is het ODIN rapport voor dat bureau een eindpunt van de aan hen verstrekte opdracht, voor ons (de Dorpsraad en voor u) is het veeleer een startpunt. Deze nieuwe Dorpsambitie moet worden verbreed en verdiept, en we moeten de visie actueel houden.

Verbreden omdat ODIN zich - in opdracht van ons - heeft geconcentreerd op landschappelijke inpassing, bouwen en wonen, het versterken van de centrumfunctie en het herinrichten van de Hoofdstraat. Er zijn echter nog tal van beleidsvelden die niet zijn beschouwd. De Gemeente Borne heeft gelukkig zelf ook reeds een aantal externe adviesbureaus of eigen ambtenaren ingeschakeld die juist op die terreinen werkzaam zijn. Hierbij te noemen mobiliteitsvisie, woonvisie, vrijetijdseconomie (toerisme), kerkenvisie, speelbeleid, energie en duurzaamheid, groenambitie. De Dorpsraad Zenderen wil hierin steeds het Zenderense geluid laten horen en ook bezien of daardoor onze nieuwe Dorpsambitie moet worden aangevuld. Goede zaak dat de gemeente al een “tijdlijn gemeentelijke visies en uitvraag dorps- en wijkraden” heeft vastgesteld om dat overleg af te stemmen.

Verdiepen omdat vele onderwerpen (zoals duurzaamheid en energie) ingewikkeld zijn en deskundige inbreng verlangen. Dit kan leiden tot een beter inzicht, waardoor de Dorpsambitie weer kan worden aangescherpt. Die deskundigheid is echter niet altijd onder de Zenderenaren aanwezig of beschikbaar. Wij staan dus voor de keuze of we voor dit soort onderwerpen ons eigen Zenderense standpunt willen bepalen, of dat we dat geheel aan de gemeente overlaten. Die keuze moeten we nog samen maken.

Hoewel wij met onze Dorpsambitie de visie van ons dorp duidelijk en geheel zelfstandig hebben opgesteld, beseffen wij dat de verdere ontwikkeling en uitvoering in nauw overleg met de gemeente zal moeten plaatsvinden. Wij hebben kunnen constateren dat de gemeente daartoe bereid is; er is regelmatig goed contact. In eerder overleg met B&W is door hen toegezegd dat de nieuwe Dorpsambitie Zenderen onderdeel zou gaan uitmaken van de nog op te stellen nieuwe Omgevingsvisie Borne, of ten minste daarvoor een input zou zijn. De Dorpsambitie is daarom dan ook aangeboden aan het College van B&W en aan de Gemeenteraad.

Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere voortgang en wij hopen weer een beroep op u te mogen doen. Uw commentaar en suggesties kunt u altijd melden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

N.B: Ik heb als voorzitter van de dorpsraad onlangs over dit onderwerp een interview gegeven aan RTV Borne. Deze lange opname (ca 25 minuten) is te vinden op www.RTVBorne.nl

VLOEDBELTVERBINDING

Op 17 februari heeft de dorpsraad n.a.v. het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Vloedbeltverbinding een zienswijze gezonden aan Provinciale Staten van Overijssel, i.a.a. College B&W en Gemeenteraad Borne , allen per email, met de volgende tekst:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZIENSWIJZE DORPSRAAD ZENDEREN (mede namens Stichting Zenderen Filevrij)

De aanleg van de Vloedbeltverbinding en de daaruit voortvloeiende sterke afname van het verkeer door het dorp, is essentieel voor een goede toekomst van Zenderen. De dorpsraad ondersteunt derhalve het nu voorliggende PIP.

Het huidige Zenderen ziet een uittocht van jongeren omdat voor hen geen huizen beschikbaar zijn. Voor ouderen zijn evenmin geschikte (levensloopbestendige) woningen voorhanden. Ook bedrijven vertrekken naar elders. Er zijn nauwelijks of geen voorzieningen in het dorp. Ook en vooral wordt het dorp nog steeds doorsneden door een drukke provinciale weg. Dit alles is van zeer nadelige invloed op de leefbaarheid alhier. Indien geen maatregelen worden genomen dreigt die leefbaarheid in een neerwaartse spiraal te geraken en wellicht zelfs tot een sterfhuisconstructie te leiden. Het dorp (dat al in de tiende eeuw wordt genoemd) van 1400 actieve en betrokken inwoners, verdient beter.

De aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor zowel (kleinschalige) bedrijven als woningzoekenden dient te worden verhoogd. Ons is gebleken dat die behoefte er inderdaad is.

Met behulp van een provinciale subsidie heeft de dorpsraad een landschapsadviesbureau gevraagd om een expertvisie te geven op hoe Zenderen zich zou kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt ook al rekening gehouden met duurzaamheidseisen, groenvoorziening, waterbeheer etc. Op 2 november (2022) en op 18 januari (2023) is deze zogenoemde Dorpsambitie voorgelegd aan de inwoners van Zenderen. Tijdens de beide drukbezochte avonden bleken zij zeer enthousiast: er is een breed draagvlak voor de Dorpsambitie. De vele constructieve commentaren zijn nu in de Dorpsambitie verwerkt. Inmiddels is  ook het Bornse College van B&W geïnformeerd. De dorpsraad zal de verdere uitwerking en implementatie van de Dorpsambitie in nauw overleg met hen ter hand nemen. De Dorpsambitie van Zenderen zal te gelegener tijd worden opgenomen in de nieuwe Omgevingsvisie van Borne.
De initiële kernpunten in de Dorpsambitie zijn het bouwen van woningen voor starters en voor ouderen, het versterken van de centrumfunctie en het herinrichten van de huidige provinciale weg door Zenderen. De laatste willen wij inrichten als dorpsstraat, met veel minder autoverkeer en veel meer groen, zodanig dat daarmee ook de centrumfunctie wordt versterkt.

De dorpsraad Zenderen onderschreef eerder al het besluit van de provincie om de Vloedbeltverbinding aan te leggen. Wij zijn zeer verheugd dat in het nu voorliggende PIP de verwachte hoeveelheid restverkeer door Zenderen (o.m. door aanleg tweede rotonde en door toepassing van het nieuwe provinciale verkeersmodel met actuele landelijke prognoses) nog veel meer afneemt dan eerder in het MER was berekend. Het in de PIP genoemde reductiedoel van ten minste 30 % wordt daarmee inderdaad behaald. De nu verwachte reductie is zelfs ruim 60 %. Overigens is die doelstelling van 30 % nooit door ons voorgesteld of geaccordeerd: de dorpsraad streeft naar een wezenlijke reductie van het verkeer, juist voldoende voor eigen inwoners en voor vindbaarheid en bereikbaarheid van huidige en toekomstige lokale bedrijven. De gemeente Borne wordt na aanleg van de Vloedbeltverbinding beheerder van de nu nog provinciale weg door Zenderen. Wij zijn blij dat zij bereid is eventueel aanvullende maatregelen te treffen - afhankelijk van de daadwerkelijke reststromen. Goede zaak dat de gemeente zich al op korte termijn zal buigen over die verkeersstromen en -maatregelen, zodat tijdig een goede afstemming van provinciale en gemeentelijke plannen kan plaatsvinden, ook om te voorkomen dat het verkeer alsnog zijn weg weet te vinden door Zenderen.

Dit alles faciliteert de voornemens uit de Dorpsambitie in hoge mate. De Dorpsraad Zenderen en de Stichting Zenderen Filevrij ondersteunen derhalve het besluit om de Vloedbeltverbinding aan te leggen op basis van het nu voorliggende PIP. Het niet of veel later aanleggen van de Vloedbeltverbinding zou onze voorgenomen Dorpsambitie volledig tenietdoen. Zenderen wordt daarmee dan veroordeeld tot de huidige situatie, met alle nadelige gevolgen voor de (over-) leefbaarheid van dien.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het kort: wij stemmen in met het PIP, omdat de nieuwe Vloedbeltverbinding het verkeer door Zenderen aanzienlijk zal reduceren, een essentiële voorwaarde voor de Dorpsambitie Zenderen. Desondanks is er ook een aantal Zenderenaren dat door de aanleg van de weg ernstig zal worden benadeeld. Wij gaan er van uit dat zij door de provincie met een warm oor en een dikke portemonnee worden gecompenseerd. Laat ons weten wanneer dat onvoldoende zo is. Goed ook dat zij aandacht kregen in een serie van 7 artikelen in de Tubantia. Bovendien werd in vrijwel al die artikelen gewezen op de karige plannen voor natuurcompensatie. De dorpsraad is het daarmee eens. Ook wij constateren dat het herstel van natuur vrijwel uitsluitend in de bermen van de weg staat gepland. Wij zien liever een “overcompensatie” in een breder gebied.

Alle commentaren op de PIP moeten door het projectbureau worden verwerkt in een definitieve versie. Dat zal dit waarschijnlijk dit najaar gebeuren. Vervolgens zal dan de Provinciale Staten een definitief besluit over de aanleg nemen. Hoewel het principebesluit al is genomen en daarom ook fondsen ervoor zijn gereserveerd, zijn er toch nog wat beren op de weg. Het besluit van de minister om voorlopig geen nieuwe (rijks?) wegen aan te leggen kan hierin doorspetteren en de stikstofdiscussie kan ook nog voor verrassingen zorgen. Bovendien is het de vraag hoe de nieuwe provinciale-staten-coalitie eruit zal zien en hoe zij zich zal opstellen. In het verkiezingsprogramma van BBB Overijssel staat alleen in algemene zin dat zij wil dat dorpjes als het onze bereikbaar moeten blijven maar niet doorsneden moeten worden met doorgaande routes. Dat voelt als steun voor een rondweg, maar de Vloedbeltverbinding wordt niet specifiek genoemd, dus we moeten maar zien wat dat in de praktijk betekent. Ten slotte is er ook nog het doorgaand verzet van Almelo/Bornerbroek, vermoedelijk tot en met de Raad van State. Genoeg dus om de komende periode “interessant” te houden. De dorpsraad zal het standpunt zoals we dat hierboven hebben verwoord blijven uitdragen naar de provincie, naar de gemeente en naar de pers.

Uw commentaar en suggesties graag naar het in de kop van deze dorps(p)raad genoemde contact of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

SCHOLTENHOF/ACTOLEI

De heer Henri Wullink (manager Actolei) heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om drie woningen te bouwen om 10 extra cliënten te kunnen huisvesten. U heeft dit in een aantal artikelen kunnen lezen. De gemeente moet daarover nog een besluit nemen, maar het onderwerp blijkt gevoelig te liggen bij inwoners van Zenderen. Op 9 maart jl. organiseerde Actolei een redelijk bezochte informatie-avond in het Sindron. De belangrijkste elementen daaruit:

 1. Actolei biedt een beschermde woonomgeving voor mensen met een complex gedrag en/of een verstandelijke beperking. Beschermd wonen met intensieve zorg. Er is dagbesteding op het terrein. Bewoners mogen er levenslang wonen, hoeven pas weg wanneer zij zelf willen of de situatie zodanig verandert dat zij niet meer binnen de opvang passen. Actolei was tot 2016 een BV; vanaf toen een stichting, dus zonder winstoogmerk.
 2. Van de nu 38 bewoners valt 75% onder ‘vrijwillig beschermd wonen’, gefinancierd vanuit een zorgkantoor of vanuit een PGB. De overige 25% heeft een “justitiële titel” (TBS); hun verblijf wordt vergoed door Justitie o.b.v. een mantelovereenkomst. Let wel, de vergoeding voor de TBS bewoners is echter dusdanig hoger dan die voor de overige 75% bewoners dat Actolei niet zonder deze bijdrage kan bestaan op de locatie Zenderen. Actolei wil nu uitbreiden van 38 bewoners naar 48 vanwege de financiële noodzaak, maar ook i.v.m. de gewenste evenwichtige leeftijdsopbouw van de cliëntengroep. Wullink geeft aan dat wat hem betreft er met de gemeente kan worden vastgelegd dat er niet meer bewoners komen dan 48, waarvan maximaal 10 TBS. Het is nog onduidelijk wat daarvan de juridische hardheid is.
 3. Er werken nu 10/11 begeleiders in de dagdienst, 2 in de nachtdienst en er is achterwacht (standby functionarissen). Er is cameratoezicht op het terrein. Camera’s worden niet fulltime uitgekeken, alleen wanneer daar noodzaak toe is. Niet iedereen mag vrij het terrein af. Mensen met een maatregel (doorgaans de TBS bewoners, maar ook bewoners met een dusdanige beperking dat ze begeleid moeten worden) mogen alleen onder begeleiding het terrein af. Praktijk leert dat, doordat het terrein niet afsloten is en mensen niet opgesloten zitten, een bewoner het terrein af kan zonder dat dit direct gezien/opgemerkt wordt (is in de praktijk ook al gebleken). De TBS-ers die er zitten, bevinden zich in de eindfase van hun behandeling en mogen naar ‘buiten’.

Al met al een informatieve bijeenkomst; de zorgen van de bezoekers daarvan blijken echter niet geheel te zijn weggenomen. Enerzijds omdat op dit moment al meer cliënten worden gehuisvest dan waarvoor vergunning was verleend; blijkbaar is dat gedoogd of oogluikend toegestaan. Anderzijds omdat er ongerustheid bleef over aantallen en aandoeningen en het risico daarvan voor omwonenden.

De dorpsraad is erkentelijk dat Actolei haar uitbreidingsverzoek op deze wijze heeft toegelicht, maar onderschrijft de zorg van waarschijnlijk vele Zenderenaren. De dorpsraad heeft hierin nog geen standpunt ingenomen. Wanneer de gemeente voornemens is de uitbreiding toe te staan, zal zij dat besluit ter inzage moeten leggen; u allen en ook de dorpsraad kunnen daarop reageren met een zienswijze. Wij blijven natuurlijk de zaak monitoren zodat u tijdig de juiste informatie krijgt. De dorpsraad zal in voorkomend geval kunnen optreden als uw aller spreekbuis.

DE DORPSRAAD

Het is ons tijdens de gesprekken met velen van u gebleken dat niet iedereen duidelijk was wat en wie de dorpsraad inhoud. De dorpsraad is eigenlijk de “Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen”, met notarieel vastgelegde statuten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De taak van deze stichting is de belangen van Zenderenaren op het gebied van leefbaarheid te behartigen. Het stukje over de Dorpsambitie geeft al behoorlijk goed aan welke onderwerpen dat betreft. Met de gemeente bestaat een convenant over de wijze waarop de (hierin zo genoemde) “dorpsraad” en de gemeente samenwerken. De leden van de dorpsraad vormen tevens het bestuur van de stichting. De dorpsraad ontvangt jaarlijks van de gemeente een budget van €850. Wij gebruiken dat bijvoorbeeld voor bijenkomsten zoals de infoavonden voor de Dorpsambitie. Ook bij voorbeeld, hebben wij het gespaarde deel gebruikt om het rapport van adviesbureau ODIN (deels) te financieren.

De dorpsraad heeft geen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, anders dan die genoemd in de statuten en in het convenant met de gemeente. Het is dus geen permanente bestuurslaag tussen het gemeentebestuur en de Zenderenaren. Zenderenaren zijn mondig genoeg om hun eigen mening aan de gemeente duidelijk te maken, maar in een aantal gevallen is het “handig” om de meningen te bundelen en een blok te vormen. In dat soort gevallen (dorpsambitie, Vloedbeltverbinding, mestverwaarder etc.) kan/zal de dorpsraad het dorpsstandpunt verwoorden naar de gemeente en soms ook naar de provincie en naar de media. Daarnaast houdt de dorpsraad ontwikkelingen in de gemeente, in de regio en in de provincie in de gaten die van invloed kunnen zijn op ons allen hier in Zenderen, bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen en alternatieve energie. Wij proberen u tijdig op die ontwikkelingen te attenderen.

Het werk van de dorpsraad neemt toe. In de nieuwe omgevingswet wordt van de inwoners verwacht dat zij komen met initiatieven om hun leefomgeving mee te helpen vormen. Niet gevraagd is niet gekregen!! Bovendien zijn er tal van ontwikkelingen die onze aandacht vragen. Wij zoeken dus versterking!! U hoeft niet noodzakelijk lid te worden van de dorpsraad en u voor langere termijn te binden. Wij zoeken ook mensen die een “korte klus” willen doen, bijvoorbeeld een bepaald onderwerp nader willen uitzoeken of die een bepaald project willen (bege-)leiden etc. Dus mocht u al die tijd al op de drempel hebben gestaan, dan is het nu tijd om u aan te melden.

We Need You

De huidige dorpsraad bestaat uit:

 • Jan Kruidenier (voorzitter)
 • Leon van Dienst (secretaris)
 • Maarten Kemna (penningmeester)
 • Jeanine Mulder (hoofdaandacht voorzieningen) (voorzitter Stichting Huiskamer Zenderen (Sindron)
 • Henk Hoek (hoofdaandacht verkeer en veiligheid)
 • Huub Welberg (hoofdaandacht duurzaamheid)
 • Kristian Lammertink (hoofdaandacht groenvoorziening en openbare ruimte)
 • Martijn Wijnstra (hoofdaandacht wonen)

Enkele van hen geven leiding aan uit meerdere personen bestaande werkgroepen.

U kunt zich bij elk van hen aanmelden of hen om nadere informatie vragen.

Tot de volgende dorps(p)raad

Jan Kruidenier, Voorzitter
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./074-8528929

 

Briefvoetorg2