Nieuwsbrief Vloedbeltverbinding april 2023

In de onderstaande nieuwsbrief praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen rond de Vloedbeltverbinding. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de binnengekomen zienswijzen op het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan, de planning voor de komende tijd en grondaankopen.

Binnengekomen zienswijzen
Na het ter visie leggen van het ontwerp Provinciaal inpassingsplan Vloedbeltverbinding heeft de provincie ruim 50 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen kennen over het algemeen een grote variatie aan adviezen, opmerkingen en bezwaren. Een aantal zienswijzen hebben nagenoeg dezelfde strekking en/of verwijzen naar het artikel in Tubantia over de doorsnijding van een nieuwe weg door het landschap. Per saldo kan geconcludeerd worden dat er rond de 40 verschillende zienswijzen zijn ingediend die gezamenlijk een 100 tal te beantwoorden vragen hebben opgeleverd.

Wie hebben een zienswijze ingediend
Het merendeel van de zienswijzen is ingediend door de eigenaren van gronden en direct aanwonenden langs de geplande nieuwe weg of aansluitende wegdelen waar het verkeer toe- of afneemt (36). Een aantal van deze aanwonenden hebben zich verenigd in een bewonersgroep en hebben gezamenlijk een zienswijze (2) ingediend. Daarnaast hebben betrokken burgers uit Almelo (6), Borne (1) en Fleringen (1) hun visie gegeven op de plannen en hebben de volgende organisaties
gereageerd:

  • de verenigingen plaatselijk belang uit Bornerbroek, Groot Azelo en Zenderen en de bewonersvereniging De Hofkamp uit Almelo
  • de gemeenten Almelo, Borne en Tubbergen
  • belangenvertegenwoordigingen zoals de Fietsersbond, Landschap Overijssel, Natuur en Milieuraad Hengelo en Ruiterroutewerkgroep Zenderen-Bornerbroek-Hertme
  • Brandweer Twente
  • Gasunie en Tennet
  • politieke partijen

De provincie is zich er terdege van bewust dat naast het algemeen belang van een veilige en vlotte verbinding tussen Almelo en Hengelo/Enschede en het oplossen van de file knelpunten in Zenderen en Borne de aanleg van de weg veel impact heeft op de inwoners in de directe omgeving van de nieuwe weg en op het te doorsnijden landschap.

Waar gaan de zienswijzen over
Er zijn zienswijzen ingediend ter ondersteuning van het plan of met verzoek tot kleine ontwerpaanpassingen (19). Veel zienswijzen hebben betrekking op de vraag naar nut en noodzaak van de aanleg van een nieuwe weg of pleiten voor een andere oplossing (30).

Een aantal van deze indieners

  •  is voor het verbeteren van de bestaande route van de N743
  • bepleit het aanleggen van alleen de korte boog in de N744 om Zenderen
  • is voor het aanleggen van de variant bundeling spoor uit de PlanMer
  • is voor het direct aansluiten van de Vloedbeltverbinding op het knooppunt Azelo en stelt voor de verbinding naar Borne-West achterwege te laten.

In de zienswijzen wordt veelal uitvoerig beargumenteerd waarom men een bepaald standpunt inneemt. De provincie waardeert het zeer dat er zo’n grote betrokkenheid is voor de gevolgen van de aanleg van een nieuwe weg. Ook worden er adviezen gegeven om het plan te verbeteren of in detail te wijzigen of worden opmerkingen en bezwaren gemaakt over berekening voor geluid, stikstof en het meten van fijnstof.

Wat kunt u van ons verwachten
Waar nodig worden de komende tijd de nodige berekeningen en onderzoeken uitgevoerd. Wij zijn samen met het bureau Antea bezig om alle reacties van een antwoord te voorzien in een zogenoemde reactienota. Daar waar nodig wordt het Provinciaal Inpassingsplan aangepast. Tevens wordt een nieuwe raming gemaakt van het totale project. Het aangepaste Provinciaal Inpassingsplan, de raming en de reactienota worden ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten vragen daarna Provinciale Staten het definitieve Provinciaal Inpassingsplan vast te stellen.
Wij verwachten dit voorstel eind derde kwartaal van 2023 aan Provinciale Staten te sturen. Naast dat wij op dit moment ambtelijk bezig zijn met de beantwoording van de zienswijzen zijn wij voor de besluitvorming afhankelijk van de installatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

Maatwerk voor grondeigenaren
In overleg met de grondeigenaren wordt gekeken, hoe als gevolg van de aanleg van de weg, het verlies kan worden vergoed en/of anderszins gecompenseerd. Samen zoeken we naar een passende oplossing. De rentmeesters van de provincie gaan daarover in gesprek met de betreffende grondeigenaren. Grondeigenaren kunnen zelf ook contact opnemen als zij gronden willen verkopen of ruilen. Ruilen kan uiteraard alleen indien er vervangende grond beschikbaar is.

Contact grondregisseur
Heeft u als grondeigenaar plannen in het projectgebied of ideeën met betrekking tot uw grond?
Neem contact op met de projectregisseur Grondzaken Reinoud Haaijer, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Website
Op de website N743 - Vloedbeltverbinding - Provincie Overijssel vindt u de meest actuele stand van zaken met betrekking tot het proces van het project. Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,

Gerlize Verhoek

Secretaris portefeuilleoverleg Mobiliteit, Water en Klimaatadaptatie
Ondersteuner omgevingsmanagement Vloedbeltverbinding

Team RB Mobiliteit | maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle