Skip to main content

Elhorst Vloedbelt

Realisatie zonnepark op Elhorst/Vloedbelt

Zonnepark2 E V

Huidige stand van zaken:
Zoals bekend wil Twence een zonnepark realiseren op een deel van de 40 ha grote stortlocatie E/V. Dit zonnepark beslaat ca 10,5 ha.
Op dit perceel zijn nog geen maatregelen getroffen waardoor er gestort kan worden, met andere woorden er is nog geen onderafdichting aangebracht.
Het is nog maagdelijk gebied.
Het resterende gedeelte van de stortplaats, ca 30 ha, heeft al wel een onderafdichting maar is bij lange na nog steeds niet volgestort waardoor er nog een grote reservecapaciteit aanwezig is met nog voor 10-tallen jaren stortcapaciteit.

Zo is er ca 10 jaar geleden nog een plm. 4 ha groot stortcompartimentaangelegd waarvan tot op heden nog geen gebruik is gemaakt.

T.b.v. de mestverwerkingsinstallatie is door de Provincie specifiek een
PIP (Provinciaal inpassingsplan) opgesteld waarin tevens is opgenomen dat de jaarlijkse stortcapaciteit verlaagd is van 190.000 ton/j naar 95.000 ton/j.
Ook is er, door gebrek aan te storten afval, de stortlocatie E/V vanaf het jaar 2000 niet meer in exploitatie.

Het is de bedoeling van Twence om voor de duur van 25 jaar op dit gedeelte van de stortlocatie (10,5 ha) een zonnepark te realiseren. In feite maken zij een oneigenlijk gebruik van de bestemming “afvalstort". Het voordeel hiervan is dat voor de duur van 25 jaren op die 10,5 ha niet gestort kan worden.

Echter het bekende gezegde “ieder voordeel heeft zijn nadeel" is ook hier van toepassing. Er ligt een addertje onder het gras.

De stortlocatie E/V is in 1994 geopend, in 2000 is zij al weer buiten werking gesteld omdat simpelweg geen te storten afval meer aanwezig was. O.a. preventie, hergebruik, compostering en verbranding hebben hier voorgezorgd.
Dit betekent dat er al ca 20 jaren niet meer gestort is en dit zal waarschijnlijk ook zo blijven. Tel daarbij de 25 jaren voor de 10 ,5 ha en men komt dan op ca. 45 jaren.
Desondanks wil Twence na afloop van die 45 jaren, tegen alle logica en redelijkheid in, de oorspronkelijke bestemming “stort" op die 10,5 ha blijven handhaven. Dit is volkomen ongeloofwaardig, elke motivering en onderbouwing ontbreekt hiervoor.
De praktijk bewijst dat storten niet meer van toepassing is. Alleen bij calamiteiten zou dit het geval kunnen zijn doch er is ruim voldoende reserve stortcapaciteit aanwezig.

Zonnepanelen op een stortlocatie zijn verre te verkiezen boven plaatsing van zonnepanelen op nog aanwezige weilanden met als voordeel dat de zonnepanelen zo goed als aan het oog onttrokken kunnen worden mits hier de nodige aandacht aan wordt besteed.

De Stichting Behoud Elhorst/Vloedbelt is dan ook voornemens om te trachten de bestemming “afvalstort” voor de 10,5 ha te laten vervallen en hiervoor een andere passende bestemming aan te laten geven met als doel dat na die 45 jaren niet meer gestort kan worden op die 10,5 ha.
Uiteraard stuit dit op tegenstand van Twence doch daar zijn procedures voor.

De provincie heeft inmiddels op 5 Juli 2021 een ontwerp-besluit omgevingsvergunning genomen t.b.v. het zonnepark. Vanaf 9 Juli heeft men 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen.
Ook de gemeenteraad van Borne is hierbij betrokken omdat deze een zgn. ontwerp-besluit “verklaring van geen bedenkingen” (VVGB) moet afgeven. Via een unaniem ondersteunde motie heeft de gemeenteraad aangegeven dat ook zij een passende nieuwe bestemming wil voor die 10,5 ha waardoor er na afloop van die 25 jaren niet meer gestort kan worden op dit gebied. Deze motie is tegelijkertijd met het ontwerpbesluit VVGB in de gemeenteraad van 23-3-2021 aangenomen.

Twence heeft over deze motie nog geen besluit genomen, dit zal pas in het najaar plaats vinden. Voor de provincie was dit geen beletsel om toch alvast een ontwerp-besluit Omgevingsvergunning te verlenen. Feitelijk had dit niet kunnen gebeuren zonder dat er een besluit was genomen over de motie. Ook hier besteden wij aandacht aan.
Na deze voorlopige procedure volgt er, als de provincie blijft volharden, nog een definitieve procedure waarbij een definitieve VVGB moet worden afgegeven door de gemeenteraad van Borne.
De gemeenteraad heeft dan opnieuw de mogelijkheid om de bestemming voor het zonnepark aan te passen maar dan nu via een amendement dat een dwingend karakter heeft. De motie was een verzoek.
De gemeenteraad kan in dit geval het heft in handen nemen. Deze definitieve VVGB is bepalend, geen VVGB dan ook geen Omgevingsvergunning.
In deze fase kan beroep worden aangetekend.
Het is dus nog geen gelopen race.
Wij houden U op de hoogte.

Stichting behoud E/V
E.J.A. Mossel