Skip to main content

Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 22

Berichtgeving uit onze vergadering van 7 juni 2021

1.  Plannen kerkhof
Op dinsdag 8 september 2021 wordt er voor de parochianen een inloop/parochieavond georganiseerd i.v.m. een presentatie van de globale schetsen van de vernieuwing van het kerkhof. De presentatie wordt gehouden in de kerk of in de kantine van de IJsbaan. Berichtgeving hieromtrent volgt nog.

2.  Restauratiewerkzaamheden
De restauratie werkzaamheden aan de kerk, de toren van de kerk en de vloer van de sacristie, zijn naar tevredenheid van ons bestuur afgerond. Alle kosten, die deze werkzaamheden met zich mee hebben gebracht, zijn voor rekening van de Stichting Behoud Kerkgebouw Zenderen. Wij zijn de stichting hier erg dankbaar voor. Op dit moment worden nog werkzaamheden verricht i.v.m. het schilderwerk en inrichting van de sacristie. Hiertoe is opdracht verleend.

3.  Coronabeleid.
De bisschoppen hebben toestemming gegeven om het aantal personen dat kan worden toegelaten in de kerkvieringen te verhogen van 30 naar 50. Alle overige maatregelen blijven van kracht.

4.  Aktie Kerkbalans
Onze penningmeester gaf een tussenstand in de opbrengst van de Actie Kerkbalans. Wij zijn hier erg van geschrokken. Er is een mindere opbrengst van € 7.000,- ten opzichte van het vorige jaar geconstateerd. Wij schrijven dit toe aan de maatregelen die moesten worden genomen i.v.m. de coronapandemie. Veel parochianen hebben de brief van de Actie kerkbalans (nog) niet beantwoord. Daarom hebben wij besloten in september 2021 een actie: “ Financieel tekort parochie Zenderen” op te starten. Wij zullen dan wederom een beroep op u doen om het financieel tekort weg te werken. Deze actie is beslist nodig, omdat bij het doorzetten van deze trend onze parochie over 5 tot 8 jaar niet meer kan blijven bestaan.

5.  Bezuiniging: opzeggen huur Parochiehuis
Ons parochiehuis wordt momenteel erg weinig gebruikt, terwijl de huurkosten op de begroting van de parochie blijven drukken. Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag betaald van € 6.500,-. Wij hebben besloten de werkzaamheden die normaliter plaatsvinden in het parochiehuis te verplaatsen naar de Sacristie van de kerk, die wordt opgeknapt en heringericht en het zaaltje van het klooster. Het huurcontract van het parochiehuis wordt per 1 januari 2022 opgezegd.

6.  Buren
In het verleden is de afspraak gemaakt dat bezoekers van een viering in onze kerk mogen parkeren bij onze buren, restaurant Smikkel. Omgekeerd is ook het geval. Onze buren hebben in gesprek met ons aangegeven dat er bij hen de mogelijkheid is om, indien gewenst, na een uitvaart bij hen een koffietafel te houden. Het bleek dat niet iedereen hiervan op de hoogte is.

7.  Privacydocument
Wij hebben een privacydocument vastgesteld. Dit document geeft inzicht in de wijze waarop wij als Parochie Zenderen en de handelingen van onze parochie, om willen gaan met de privacy – wetgeving. Wij hebben het privacydocument op de site van de Parochie Zenderen gezet. Dit document is op voordracht van het Aartsbisdom Utrecht voorgeschreven.

8.  Vrijwilligersbeleid
We zijn erg dankbaar voor al het werk dat in onze parochie door zovele vrijwilligers wordt uitgevoerd. Het gebeurt ook dat vrijwilligers, om wat voor reden dan ook, stoppen met hun werkzaamheden. Tot nu toe was erg onduidelijk op welke manier deze vrijwilliger “een dank-je-wel” kregen van de werkgroep of van het bestuur. Binnenkort gaan we hier beleid van maken.

Het parochiebestuur