Skip to main content

Dorsraad Zenderen

Zenderen tegen uitbreiding Scholtenhof

Zenderen, 9 september 2023

Per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan Politiek Beraad dd. 12 september  

 Inspraaknotitie bij agendapunt 3 betreffende Verklaring van geen bezwaar (Vvgb) Actolei

 
Geachte leden van het Politiek Beraad,

In de aanloop naar de plaatsing van de mestverwerker in Zenderen werd een aantal keukentafelbesprekingen gehouden. De coördinator daarvan schreef in zijn eindrapport aan de Provinciale Staten dat er weliswaar geen formeel draagvlakonderzoek was geweest, maar dat hij aannam dat 1/3 van de inwoners tegen, 1/3 voor en 1/3 neutraal was. DUS 2/3 is niet tegen en dat is dus toch een goed draagvlak, nietwaar?! Compleet gefingeerd dus, maar de betrokken gedeputeerde heeft dat idee toch geadopteerd en zij heeft dat mee laten wegen tot zelfs in de uiteindelijke besluitvorming. Dat alles ondanks onze protesten.

Een dergelijke “wetenschappelijke” aanpak lijkt nu ook gekozen door ons College, getuige twee recente artikelen in de Tubantia en in Borne Boeit (overigens: voor geen van beide artikelen heeft tevoren wederhoor met ons plaatsgevonden !!), artikelen waarin het College aangeeft dat zij de plannen voor de Scholtenhof alsnog wil honoreren, vooral omdat vanuit Zenderen geen tegengeluid zou zijn geweest. Als belangrijkste argument!! Nog afgezien van de pertinente onjuistheid ervan, hoe kom je erop als je weet dat in het voorliggende raadsvoorstel voor 26 september staat dat het afgeven van de vergunning alleen kan worden afgewezen op gronden van ruimtelijke ordening. Het draagvlak in Zenderen is dus eigenlijk irrelevant, maar blijkbaar toch de voornaamste reden om in te stemmen ???........ De Dorpsraad voelt zich ernstig geschoffeerd en wij laten dit dus niet zomaar aan ons voorbijgaan !  Overigens zijn na de publicatie veel buurtapps ontploft, heb ik verschillende telefoontjes over het onderwerp ontvangen en zelfs de Karmel kwam op het net om hier iets aan te doen. Als het dus de bedoeling was om Zenderen wakker te maken, dan bent u daar zeker in geslaagd !

 Ter correctie van de recente onjuiste beeldvorming, nog maar eens de gang van zaken vanuit ons oogpunt.

Eerder dit jaar heeft Actolei/ Scholtenhof een voorlichtingsavond gehouden voor Zenderense inwoners en voor Bornse bestuurderen. Die avond werd georganiseerd op advies van de Dorpsraad, die door de manager van de Scholtenhof gevraagd was hoe zijn plannen aan de dorpelingen voor te leggen. De aankondiging van die avond (ook op advies van de Dorpsraad) is wijd verspreid met de VOX. Toch waren er helaas maar weinig Zenderenaren aanwezig, die overigens wel zeer kritische vragen stelden.

 Wij als dorpsraad vonden de uitkomst van die voorlichtingsbijeenkomst geen recht doen aan de onderstroom van zorgen die wij op dit onderwerp voelen in het dorp. De Scholtenhof zit er immers al een tijd en veel burgers hebben daar behoorlijk wat misnoegen over. Vandaar dat de Dorpsraad toch een inspraaknotitie heeft ingeleverd voor behandeling van het onderwerp op 27 juni in het Politiek Beraad. Die notitie is keurig in het dossier opgenomen en voor iedereen zelfs nu nog online toegankelijk. Ik kom daar zo op terug. Overigens heeft rond die tijd ook een groep Zenderense jongeren een brief aan u gestuurd waarin ook zij hun zorgen over de uitbreiding uiten. En vergeet ook niet de paar indringende individuele inspraken van burgers.

Vervolgens wordt in het Raadsbesluit van 11 juli het verlenen van een Verklaring van geen Bedenkingen afgewezen, onder meer vanwege gebrek aan draagvlak binnen de samenleving van Zenderen! Een erkenning dus van onze zorgen. Daarmee zou de vergunning niet verleend kunnen worden. Zelfs de betrokken wethouder was een tegenstander van de uitbreiding.

Dan is het niet zo gek dat de dorpsraad daarna even achterover gaat hangen…..

Bevreemdend is dus dat juist in de achterliggende vakantieperiode de betrokken wethouder overstag gaat met een wel zeer arbitraire verwijzing naar het draagvlak in Zenderen EN dat de conceptvergunning ter inzage wordt aangeboden (…belangrijke kabinetsstukken worden ook wel eens eind vrijdag of bij aanvang van het reces verspreid…), met opvallenderwijs slechts 1 ingediende zienswijze, nota bene ingediend op verzoek van Actolei, de vergunningaanvrager. Deze zienswijze heeft geen boodschap aan de mening van de Zenderense bevolking en het College lijkt nu deze benadering te volgen. Procedureel ongetwijfeld allemaal correct, maar we worden er niet blij van!!

Terugkomend op onze inspraaknotitie van juni: wij benoemen daarin een aantal van onze zorgen over incidenten en veiligheidsgaranties en wij eindigen de notitie met de aanbeveling om het aantal van 38 cliënten niet te verhogen. Daarbij raadden wij aan ten minste eerst te bezien hoe zoiets past in het komende woon-zorgbeleid van de gemeente (volgens ons nog in ontwikkeling) en vooral bepleitten wij maatregelen om het draagvlak te vergroten. Vooral op dat laatste punt hebben wij geen enkele nadere activiteit noch van Actolei, noch van de gemeente gezien. En dat zijn dus wel precies de twee spelers die hierin initiatief hadden moeten nemen, niet de dorpsraad!!!

 ….. Dit is een moeilijk onderwerp voor alle betrokken partijen. Het betreft een groep kwetsbare mensen die speciale zorg behoeft en eigenlijk wil niemand daarin dwars gaan liggen. Maar het moet wel passen in het totaal van de samenleving, inbegrepen de microsamenleving in Zenderen. Men wil iets doen in onze achtertuin en dat is voor ons van groot belang. Het gaat dan niet aan om te ontkennen dat er een tegenstroom is, of dat zelfs - denigrerend - als misplaatst nimby-argument weg te wuiven, zoals in dit soort discussies vaak het geval is. Het zou juist voor de andere partij die iets in die achtertuin wil gaan doen, aanleiding moeten zijn om met het grootst mogelijke respect daarmee om te gaan. Ik merk daar helemaal niets van!!

Het onderwerp moest blijkbaar ook in Zenderen verder uitkristalliseren. Het onderbuikgevoel dat al langere tijd speelde en inderdaad vooral gevoelsmatig was, is zich nu aan het vertalen in concrete aandachtspunten op velerlei gebied. Ik krijg de laatste dagen vele e-mails met dit soort specifieke issues. Het zou te ver gaan om deze nu hier te presenteren, maar ik stel u voor om op korte termijn een extra hoorzitting o.i.d. te organiseren waarin die nieuwe vragen en opmerkingen door de Zenderenaren alsnog kunnen worden gesteld.  De dorpsraad is desgewenst bereid om die op korte termijn in Zenderen te hosten.

Ten slotte: wij begrijpen de wens van de burgemeester om het eerdere, onzorgvuldige toezicht door de gemeente op de handhaving van de huidige vergunningen om te zetten in een schone lei voor de toekomst. Daar zijn meerdere oplossingen voor mogelijk. De eenvoudigste is misschien om dit met arbitraire argumenten over de schutting van Zenderen te kiepen, zoals nu lijkt te gebeuren. Voor andere oplossingen is misschien wat meer lef nodig. Ik verzoek de gemeenteraad, vanavond via dit Politiek Beraad, vast te houden aan hun besluit van 11 juli en geen Verklaring van geen Bedenkingen af te geven.

 Vanzelfsprekend zijn wij graag tot nader overleg bereid.

 Met vriendelijke groet,
J.C. Kruidenier

Voorzitter Dorpsraad Zenderen