Skip to main content

Briefhoofd org

DORPS(P)RAAD

Waarin de Dorpsraad Zenderen u laat weten wat er speelt, zodat u kunt meedenken en meepraten.
21 december 2021

In deze dorps(p)raad vindt u een aantal links. Als u dit leest in de VOX, is het handig om die links aan te klikken in hetzelfde artikel op de homepage van www.zenderen.nl.

VLOEDBELTVERBINDING
Op 15 december heeft Provinciale Staten met grote meerderheid (35 tegen 10) besloten om de Vloedbeltverbinding aan te leggen met als traject de “Bundeling A1/A35”: vanaf de Albergerweg om de sportvelden heen, via Elhorst-Vloedbelt en Het Vlier naar Azelo en van daar langs de A1/A35 naar Borne, achter het crematorium langs. Er wordt ook al 4 miljoen uitgetrokken om komend jaar te starten (bijvoorbeeld met de aankoop van grond). Gelijktijdig met dit besluit werd ook een motie aangenomen - 1 (notubiz.nl) - die voorwaarden stelt aan de uitvoering van het besluit. Men zal vooral proberen de verschillende partijen die bezwaren hebben zoveel mogelijk tegemoet te komen.
Waar normaal dit soort ruimtelijke ordeningsprojecten door de betrokken gemeente wordt uitgewerkt, zal dit in dit geval plaatsvinden via een Provinciaal InpassingsPlan (PIP), zoals dat ook is gebeurd met de komst van de mestverwerker op Elhorst-Vloedbelt. Dat betekent dus dat de provincie zelf de plannen nader uitwerkt, dat zij zelf overleg zal plegen met vooral de benadeelde partijen en dat uiteindelijk een definitief plan zal worden voorgelegd aan iedereen. Men kan dan daartegen een “zienswijze” indienen en uiteindelijk zelfs een juridische procedure aanspannen.

De dorpsraad Zenderen is tevreden met het feit dat er nu eindelijk een besluit is genomen en dat er inderdaad een rondweg zal komen. De enorme verkeersdruk in Zenderen (en Borne) zal daardoor aanzienlijk afnemen (halvering). De betrokken gedeputeerde gaf in de vergadering aan dat hij mogelijkheden zag om het restverkeer nog verder te beperken. U kunt het standpunt van de dorpsraad nog eens terugvinden in onze inbreng in de voorafgaande commissievergadering op 1 december, zie Statencommissiedag (notubiz.nl), daarin blz 239 . Het uiteindelijke besluit is dus geheel in lijn met onze visie. Wij beseffen echter ook dat niet iedere Zenderenaar blij zal zijn met de uitkomst. Het is dus goed dat de provincie nu gaat proberen om aan die bezwaren tegemoet te komen of het geleden nadeel te compenseren. Het initiatief hiertoe ligt bij de provincie. Zij, ofwel het door hen ingestelde projectbureau, nemen met u contact op, rechtstreeks of via openbare aankondigingen. Mocht dit niet gebeuren of vindt u onvoldoende gehoor, laat het ons (de dorpsraad) dan tijdig weten. Samen met de Stichting Zenderen Filevrij hebben we ons op dit onderwerp regelmatig bij de betrokken autoriteiten en in de pers laten horen, en we zullen dat ook blijven doen.

Mocht u het hele onderzoeksrapport nog eens erop willen naslaan, ga dan naar deze link: Investeringsvoorstel en start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding middels Provinciaal Inpassingsplan.


ENERGIETRANSITIE
Energietransitie staat hoog in ons aller vaandel. Op allerlei niveaus en in allerlei sectoren wordt een stroom van ideeën en initiatieven ontplooit. De energietransitie is niet meer tegen te houden, zeker gelet op de ongekende fondsen die de nieuwe regering daarvoor beschikbaar gaat stellen. De dorpsraad zou het mooi hebben gevonden als nu zo langzamerhand duidelijk was geworden wat dit alles concreet betekent voor ons als inwoners van Zenderen. Wij hebben die duidelijkheid niet echt kunnen vinden. Toch spelen er al een aantal zaken met betekenis voor Zenderen. Zo komt er een zonnepark op de Elhorst-Vloedbelt waarin wij kunnen investeren/participeren en wij zien in omliggende gemeenten plannen voor windmolens. De ontwikkelingen bieden zowel kansen als bedreigingen. Wij hebben een werkgroep geformeerd (gemeente Borne, dorpsraad Zenderen, dorpsraad Bornerbroek, ondernemers Zenderen) die die situatie in kaart wil brengen. Wij hadden al een eerste bijeenkomst gepland, maar Corona zat daarbij even dwars. Wij zullen na de jaarwisseling de zaak oppakken en wij zullen u daarover z.s.m. berichten. Tot dan verwijzen wij u naar Voorpagina - Energie van Borne. Borne wil bij de beoordeling van initiatieven het landschap beschermen en zij wil dat de directe omgeving mee de vruchten kan plukken. Daartoe is net uitgebracht het Toetsingskader Energie-Initiatieven (digitaalpubliceren.com) . Tot 19 januari kunt u uw mening daarover geven bij de gemeente.
Tot slot: wij zoeken nog steeds mensen die met ons willen meedenken op dit onderwerp. Wij hebben op dit moment veel te weinig capaciteit om alles te volgen van wat er op dit belangrijke onderwerp gebeurt. Dus meldt u aan of, vooral, vraag het de jongeren in uw omgeving zich hiervoor in te zetten!!

DORPSAMBITIE
De dorpsraad is gestart met het ontwikkelen van de toekomstvisie, nu genoemd de DORPSAMBITIE. Wij willen dat doen op basis van planologisch expert-advies. Dat plaatje leggen we dan voor aan u, waarna we het in gezamenlijk overleg de kant opbuigen die u wilt. En daarna gezamenlijk uitvoeren. Dat expert-advies is niet gratis. Wij hebben daarom subsidie aangevraagd bij de provincie; wij krijgen daarover kort na de jaarwisseling uitsluitsel.
De dorpsambitie is veelomvattend: wonen, verkeer, veiligheid, groenvoorziening, recreatie, toerisme, natuur, voorzieningen etc. Denk daarbij ook aan de mogelijkheden die ons worden geboden door de verminderde verkeersdruk als gevolg van de aanleg van de rondweg. Het is belangrijk dat wij in Zenderen onze eigen visie daarop hebben, immers: wie behartigt onze belangen beter dan wijzelf?! Maar natuurlijk kan dat niet los van de gemeente.
Een eerste raakpunt betreft MijnBorne2030 – zie Toekomstvisie Mijn Borne 2030 by Vanille - Issuu- . Deze toekomstvisie van Borne is al tien jaar oud en men wil dit nu op korte termijn (januari-maart) updaten (dus niet geheel vernieuwen maar aanpassen daar waar nodig). Men zoekt daarvoor mensen die in 1 van de 4 themagroepen hierover willen meedenken en meedoen. Binnenkort zal daarvoor een oproep verschijnen in de media. Houd dat a.u.b. in de gaten en meldt u aan als u kan/wil. Het zou mooi zijn als de stem van Zenderen meeklinkt.
Een tweede raakpunt is de Woonvisie. Deze gemeentelijke visie moet worden geactualiseerd. Zenderen wordt daarbij vertegenwoordigd door de commissie Wonen van de dorpsraad. Zij hebben onlangs over dit onderwerp een huis aan huis enquête gehouden waarop 200 reacties zijn ontvangen. Goede zaak, want wij zoeken – zoals voor ieder onderwerp- een zo breed mogelijk draagvlak. De resultaten van die enquête worden nu ingebracht in een nieuwe ontwerp-woonvisie, die uiteindelijk in maart door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Daarna wordt de visie omgezet in een woonplan: wat, waar, wanneer gebouwd. De commissie Wonen houdt u op de hoogte. Deze exercitie leert ons lessen op het gebied van wonen, die we ook kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van onze Dorpsambitie.

€1000 VAN DELTA-FIBER
Er hebben zich boven verwachting veel mensen ingeschreven voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk van DELTA. DELTA waardeerde dit door het aanbieden van een cheque van €1000 aan de dorpsraad. Huub Welberg (als kartrekker) mocht onlangs dit bedrag in ontvangst nemen. Tot zijn ongetwijfeld grote teleurstelling mag hij dat echter niet zelf houden. De dorpsraad zoekt 1 of meer goede bestedingsmogelijkheden en vraagt u daarom: Laat ons weten als u een zinvolle besteding ziet voor het gehele bedrag of voor een deel daarvan.

TOT SLOT
De dorpsraad dankt iedereen die zich ook dit jaar weer heeft ingezet voor Zenderen. Vrijwilligers, verenigingen en ondernemers houden Zenderen leefbaar en “op de kaart”. Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en vooral Gezond Nieuwjaar.

Zoals altijd, graag al uw vragen, opmerkingen, aanmeldingen, aanmoedigingen en kritiek op onderstaand contactadres. Wij zouden graag meer respons van u zien om er zeker van te zijn dat we inderdaad UW belang behartigen. Niet te lang wachten; geen lange verhalen gaan schrijven. Een telefoontje of een e-mailtje met “laten we eens praten” volstaat al.

Namens de Dorpsraad
Met vriendelijke groet
Jan Kruidenier
074-8528929
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Briefvoetorg2