Skip to main content

Elhorst Vloedbelt

Uitspraak Raad van State inzake mestverwerkingsinstallatie

Helaas, het mocht niet zo zijn.
De Raad van State heeft op 28 oktober via haar website bekend gemaakt dat Twence uiteindelijk toch een mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst/Vloedbelt mag exploiteren.
Op 31 oktober ontvingen wij de 55 pagina’s tellende uitspraak hiervan.
De argumentatie van de uiteindelijke beslissing door de Raad van State is afwijkend van de normale gang van zaken.
Wat is het geval?

De R.v.S. verklaarde in haar Beslissing ons beroep, gericht tegen het Besluit van Provinciale Staten van Overijssel van 27 februari 2019 tot vaststelling van het provinciaal inpassingsplan (PIP) “Locatie Elhorst/Vloedbelt” en ons beroep tegen het Besluit van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 28 februari 2019 tot verlening van een omgevingsvergunning voor de locatie Almelosestraat 3 te Zenderen gegrond.
Zij vernietigde daarbij het Besluit van Provinciale Staten van Overijssel van 27 februari 2019 tot vaststelling van het provinciaal inpassingsplan (PIP) “Locatie Elhorst/Vloedbelt” en vernietigde daarbij het Besluit van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 28 februari 2019 tot verlening van een omgevingsvergunning voor de locatie Almelosestraat 3 te Zenderen.
Ter informatie: Provinciale Staten is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening (PIP) terwijl G.S. van Overijssel verantwoordelijk is voor de omgevingsvergunning (Milieu).

Echter, daaraan gekoppeld heeft de Raad van State bepaald dat de rechtsgevolgen van deze vernietigde Besluiten in stand blijven. Een uitzonderlijke beslissing en uitspraak.

Deze uitspraak gaf in eerste instantie nogal wat verwarring. Hoe kan dit, de vergunningen werden toch vernietigd en normaal gesproken is daarmee de kous af.
In zo’n geval kan de aanvrager, in dit geval Twence, de geconstateerde gebreken herstellen en daarna eventueel opnieuw de verbeterde versie van de aanvraag indienen waarna de gehele procedure weer opnieuw kan beginnen met een tijdsduur van enkele jaren.
Twence heeft er tijdens de procedures diverse malen bij de R.v.S. sterk op aangedrongen om haast te maken met de uitspraak gezien de grote maatschappelijk belangen die er, volgens haar, mee gemoeid waren.
Wellicht is dit toch van invloed geweest.
De Raad van State heeft in dit geval gemeend te moeten afwijken van de normale gang van zaken en heeft zelf in de zaak voorzien door de rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten in stand te laten. Nieuwe aangepaste aanvragen waren dus niet meer mogelijk.
De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) geeft de Raad van State de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De R.v.S. heeft in haar wijsheid hiertoe besloten.

Door dit Besluit te nemen blijft Twence verschoond van een nieuwe tijdrovende procedure terwijl aan de burger de kans wordt ontnomen om opnieuw de verbeterde versie te bestrijden.
Dit had o.a. bepalend kunnen zijn voor het verkrijgen van de SDE-Plus subsidie die Twence nodig heeft om de exploitatie rendabel te maken.
Twence zelf heeft in haar publicaties verklaart dat zij, om de SDE-Plus subsidie te behouden, in Mei 2022 operationeel moeten zijn. Zij gaan er vanuit dat dit zal lukken. Wij zetten hier nog vraagtekens bij.

Er rest ons niets anders dan deze uitspraak te accepteren waarmee een eind is gekomen aan de procedures sinds 2014 rondom de exploitatie van een mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst/Vloedbelt.

Wij sluiten echter niet uit dat de praktijk nog uit moet wijzen of deze beslissing van Twence de juiste is en uitvoerbaar is gezien de ontwikkelingen op mestverwerkingsgebied. Wordt b.v. de 80% aan mestcontracten voor de langere termijn voor het verwerken van alleen varkensmest wel gehaald? Wij vrezen voor een herhaling van de miskleun van Twence zoals bij de stort nl. geopend in 1994 en in feite overbodig en gesloten in 2000.

Het is verder niet uit te sluiten dat Twence zich gaat beraden om eventueel zonnepanelen op de locatie E/V te gaan plaatsen. Daarnaast wordt deze locatie ook genoemd als een eventuele plek om windmolens te plaatsen.
Verder vragen wij ons af hoe gaat Twence om met de eventuele beslissing om een provinciale weg, de zgn. “Vloedbeltverbindingsweg” , dwars door de locatie E/V te laten aanleggen? Het desbetreffende bestemmingsplan met omgevingsvergunning zal dan ook moeten worden aangepast.
Kortom, de locatie Elhorst/Vloedbelt zal in de toekomst nog wel eens in beeld komen.

Stichting behoud Elhorst./Vloedbelt,
E.J.A. Mossel.

Zenderen, 1 november 2020