Skip to main content

Elhorst Vloedbelt

Stand van zaken oktober 2020

Mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt

Zoals eerder aangegeven vond op 21 Juli 2020 de hoorzitting plaats omtrent het door ons aangespannen beroep bij de Raad van State te Den Haag over de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen op de Elhorst/Vloedbelt.
De uitspraak hiervoor moest normaliter binnen 6 weken plaats vinden.

Vóór het einde van deze termijn kregen wij echter bericht dat deze termijn niet gehaald kon worden en met 6 weken verlengd zou worden.
Wij hadden in de Vox van 21 Augustus al aangegeven dat een extra verlenging van 6 weken tot de mogelijkheden behoorde gezien de aandacht die de 3 staatsraden voor onze beroepsgronden hadden in de bijna 5 uur durende hoorzitting.

Op 6 Oktober 2020 kregen wij opnieuw bericht van de Raad van State dat ook binnen deze verlengde termijn geen uitspraak gedaan kon worden en daarom opnieuw verlengd werd met 6 weken.
Deze 2e verlenging werd nodig geacht omdat deze zaak om een nadere studie vraagt aldus de Raad van State. Welke nadere studie dit betreft werd niet aangegeven.
Dit betekent dat de uitspraak plaats zal moeten vinden vóór begin December 2020.

Op zich is dit uitstel hoopgevend voor onze zaak. De door ons aangevoerde beroepsgronden zijn blijkbaar van dien aard dat nader onderzoek nodig blijkt.
Uiteraard is dit niet gunstig voor Twence. Als gevolg van deze extra verlengingen zal Twence o.a. niet kunnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn om de reeds in 2017 toegekende SDE+-subsidie van 21 miljoen euro uitbetaald te krijgen. De uiterste termijn dat de mestinstallatie in 2021 in gebruik moest zijn genomen kan niet gehaald worden, dit geldt ook voor 2022. Zonder deze subsidie is exploitatie van de installatie, zoals Twence zelf aangeeft, niet rendabel vooral daar het hier alleen de verwerking van varkensmest betreft.
Ook rijst de vraag of voldaan kan worden aan de financieringsvoorwaarde die de banken stellen nl. dat de varkenshouders 80% aan mestcontracten voor de lange termijn moeten hebben afgesloten.
Wellicht wordt er door de Raad van State ook aandacht geschonken aan de door ons opgevoerde alternatieve locatie in een gebied waar de hoogste varkensmestproduktie in Overijssel plaats vindt namelijk De Hof van Twente.
Een ander heikel punt is het feit of het mestverkeer dwars door Zenderen geweerd kan worden. De staatsraden hadden hier veel moeite mee.
Ook kan men vraagtekens zetten bij de noodzaak of het door G.S. van Overijssel ingevoerde Provinciaal Inpassingsplan (PIP) met de daarbij behorende omgevingvergunning wel toegepast had mogen worden waarbij de gemeente Borne buitenspel werd gezet. Wij vonden deze toepassing onvoldoende onderbouwd en hebben onze argumenten daarover aangevoerd waarvan ook het WOB-onderzoek deel uitmaakt.
Dit zijn slechts enkele van onze beroepsgronden.

Wij zouden het toejuichen als Twence, rekening houdende met de nieuwe Wet- en Regelgeving op dit gebied en de daarbij behorende ontwikkelingen op mestverwerkingsgebied (Stikstofcrisis) tot de conclusie zou komen dat deze mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst/Vloedbelt niet langer haalbaar is en economisch niet verantwoord is.

Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt,
E.J.A. Mossel

Zenderen, 7 Oktober 2020