Skip to main content

Verbindingsweg

Concept-reactie Dorp Zenderen


op consultatie over PlanMer Vloedbeltverbinding


Geachte heer, mevrouw,

Op uitnodiging van de gemeenten Borne en Almelo en de provincie Overijssel willen wij als dorp Zenderen graag onze opvattingen kenbaar maken over uw aanpak van de PlanMER Vloedbeltverbinding.
Eindelijk gaan de overheden ons grote leefbaarheidsprobleem aanpakken. Ons dorp ervaart al decennia grote overlast van verkeer dat vanuit Noordoost Twente via Zenderen een weg zoekt naar de A1/A35. Dat geldt ook voor het verkeer tussen de Twentse steden dat zich via de N 744 door Zenderen wringt. Beide verkeersstromen met hun drukte, lawaai en uitstoot verpesten al jaren ons leefklimaat. Woonstraten worden als verkeersader gebruikt. De Hoofdstraat, Lidwinaweg, Albergerweg en Hertmerweg zijn ook nog eens onveilig: kinderen kunnen alleen onder begeleiding van hun ouders en verkeersregelaars naar school, ouderen komen moeilijk dit soort straten over. En de Hoofdstraat deelt als regionale hoofdverkeersader het dorp letterlijk in tweeën. Die barrière maakt de ontwikkeling van een dorpscentrum niet mogelijk, zelfs verblijf en ontmoeten is onaantrekkelijk en de leegstand neemt dan ook aanzienlijk toe. Ons dorp moet worden verlost van het doorgaande verkeer.
En dus moet de planMER Vloedbeltverbinding zich ook uitstrekken tot de N744 Albergerweg. Het is voor de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid van Zenderen cruciaal dat ook doorgaand verkeer vanuit NO Twente wordt geweerd uit Zenderen en omgeleid via de nieuwe Vloedbeltverbinding.

Gelijktijdig met de planMer procedure moeten de huidige wegen die fungeren als regionale verkeersaders door Zenderen worden afgewaardeerd door provincie en gemeente(n). Die afwaardering moet afgerond zijn als de nieuwe weg wordt opengesteld.

Daarmee is letterlijk de weg vrij om - met de komende infra-investeringen als aanjager- aan een nieuwe toekomst voor Zenderen te bouwen. Wij willen samen overheden, ondernemers en inwoners werken aan een nieuw hart voor Zenderen. Via een nieuw op te zetten Toekomstvisie willen we de harde scheiding wegwerken tussen Zenderen noord en zuid, het dorp ruimtelijk als een hechtere eenheid herontwerpen en een dorpscentrum toevoegen. Daarmee zal de Hoofdstraat e.o. opbloeien als autoluw centrum en verblijfsgebied waar voorzieningen worden geconcentreerd en kunnen Lidwinaweg en Albergerweg worden heringericht als woonstraten.

Bij de komende aanpassing van de infrastructuur in en om ons dorp vragen wij ook aandacht voor de verkeer aantrekkende werking van enkele bovenlokale of regionale voorzieningen die recentelijk nabij Borne/Zenderen zijn ontwikkeld. Ook daarover hebben wij zorgen. Dat betreft met name de mestvergister, het crematorium, het nog te realiseren zorghotel en de mogelijke nieuwe functies in de voormalige Agnietenhof en AZC. Zelfs is merkbaar dat het ziekenhuis in Almelo een belangrijkere regionale functie heeft gekregen: het aantal ambulanceritten door Zenderen neemt toe. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk te kijken naar het oplossend vermogen van de te kiezen voorkeursoplossing voor deze knelpunten.
Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen in en om Zenderen gelijke belangen heeft bij deze komende infrastructurele werken. Sommigen zullen hun woning of bedrijf moeten verlaten, voor de meesten neemt de overlast fors af, voor anderen neemt deze wellicht toe. Wij willen daarom een zorgvuldig proces van planvorming, inspraak en medezeggenschap juist om ook op te komen voor diegenen die in hun belangen worden geschaad.
Tenslotte willen wij als voltallig dorp intensief en zorgvuldig betrokken worden bij deze voor ons essentiële nieuwe ontwikkelingen. Wij denken graag mee! En we zijn onze eigen overlegstructuur aan het opbouwen zodat we snel en met veel steun en betrokkenheid kunnen reageren.

De Dorpsraad Zenderen
De stichting Zenderen filevrij