Parochie Zenderen

Beleid beheer parochie kerkhof

Aan alle parochianen van de Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Zenderen

Befreft: informatie over nieuw beleid beheer 20190318 164004
van het parochieel kerkhof in Zenderen

 Zenderen, 25 maart 2019

 

Beste Parochianen,

Tijdens de parochieavond in oktober 2018 hebben wij u geinformeerd over het nieuwe beleid, van het parochiebestuur, betreffende het beheer van het parochiekerkhof.

De aanleiding hiertoe ligt in het feit dat Harry Peper al sinds geruime tijd heeft aangegeven dat hij, vanwege zijn leeftijd, zijn werkzaamheden als kerkhofbeheerder in Zenderen, wil stoppen. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor het vele werk van de afgelopen jaren . Het parochiebestuur heeft gezocht naar een vervanger voor hem. Dit is echter niet gelukt.
Op de tweede plaats geeft de ARBO-wetgeving aan dat er maatregelen moeten worden genomen i.v.m. grafrechten, bekisting, graflift, enz. Bij een ongeval is het parochiebestuur hoofdelijk aansprakelijk. Dit is geen goede situatie.
Op de derde plaats worden de laatste tijd nieuwe manieren van begraven en herdenken gehanteerd. Het parochiebestuur wil hierop anticiperen.

Daarom heeft het parochiebestuur in de afgelopen maanden, contact gezocht met de gemeente Borne, om de wettelijke beheerstaken bij de gemeente Borne/Twente Milieu onder te brengen.
Dit met het voorbeeld van de algemene begraafplaats in Borne.
De gemeente Borne is hiertoe bereid, onder bepaalde voorwaarden. Dit wordt later in deze brief uitgelegd.

Door het parochiebestuur zijn allereerst de vrijwilligers van het kerkhof geinformeerd en afgelopen zondag 25 april hebben wij een informatiebijeenkomst gehouden voor de parochianen in het zaaltje van het klooster.
De vrijwilligers en aanwezige parochianen hebben positief gereageerd.

Via de VOX willen wij u nu allemaal op de hoogte brengen van het nieuwe beleid ten aanzien van het beheer van ons kerkhof en de over te dragen wettelijke taken naar de gemeente Borne/Twente Milieu.
Bijgaand treft een een lijst van de wettelijke beheerstaken die de gemeente Borne/Twente Milieu dan gaan overnemen.
Het parochiebestuur neemt contact op met de gemeente Borne om het nieuwe beleid formeel vast te leggen.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Het parochiebestuur van de
Parochie O.L.V. Onbevelkt Ontvangen
Zenderen.

Wettelijke taken voor het beheer van het kerkhof in Zenderen.

Dan gaat het om de volgende taken:

 • Het aannemen en behandelen van een aanvraag tot begraven of een asbestemming. Het zij door een uitvaartondernemer dan wel een nabestaande.
 • Het uitzoeken van een graf of plaats voor asbestemming met de nabestaanden.
 • Het plannen van de voorbereidingen ten aanzien van het afhalen van grafbedekking, het maken van een graf, ed.
 • Het maken van een graf volgens de geldende veiligheidseisen en voorschriften, incl. Het plaatsen van bordessen en begraaftoestel.
 • Het voorbereiden van een asbestemming, denk aan het openen van een keldertje of nis, het klaarzetten tekstplaten en in geval van een verstrooiing het as overdoen in een strooibus of-schaal.
 • Voorbereidingen rondom een uitvaart. ( klaarzetten geluidsinstallatie, baarwagen, evt. rolstoel en indien gewenst wierrook, wijwater en schepje aarde)
 • Het voorlopen tijdens een uitvaart en het begeleiden van een asbestemming.
 • Het ondersteunen van een uitvaartleider tijdens een afscheidsplechtigheid.
 • Het sluiten van een graf incl. De daarbij behorende werkzaamheden.
 • Het voortijdig in ontvangst nemen van een asbus en deze in bewaring nemen indien gewenst.
 • Het ophalen van een asbus bij het crematorium of uitvaartleider, indien gewenst door de familie.
 • Het plannen van het plaatsen van een grafbedekking en controle houden op een correcte uitvoering.
 • Het verwerken van de benodigde documenten en deze voorbereiden voor verwerking door verantwoordelijke instanties.
 • Contacten onderhouden met de gemeente, kerk en uitvaartorganisaties.
 • Aanspraakpunt voor bezoekers.

De parochie Zenderen betaalt aan de gemeente Borne een bedrag van € 511,- voor de bovenstaande diensten, per begrafenis / per keer. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat de inwoners van Borne betalen voor de bovenstaande taken die uitgevoerd worden door Twente Milieu op de begraafplaats in Borne.
Dit bedrag wordt vervolgens in rekening gebracht bij de familie of nabestaanden van de overledene, die begraven wordt op het kerkhof in Zenderen.

Als er in de tussentijd ( tijd tussen nu en het definitief sluiten van de overeenkomst bij de gemeente Borne) een begrafenis wordt gehouden in Zenderen neemt Twente Milieu de bovenstaande wettelijke taken over.