Parochie Zenderen

"Kerkhof-Zaken"

20190318 164004

  1. Reglement: Wij hebben besloten het reglement Kerkhof te wijziging. In het reglement zijn bepalingen opgenomen waarin het mogelijk wordt voor het parochiebestuur om graven, nadat de begraafperiode + evt. verlenging is verstreken ( 20 + 10 jaar), aan te merken als cultuur historisch graf. Uiteraard wordt een en ander besloten in overleg met de rechthebbende c.q. de familie. In overleg met de rechthebbende (n) c.q. de familie wordt het graf dan in stand gehouden. Het parochiebestuur wordt in principe rechthebbende van het graf, maar ook de familie kan de rechthebbende blijven. Dit om te voorkomen dat mooie graven verdwijnen en om een kaalslag te voorkomen.

  2. Criteria: Voor het bepalen c.q. het aanmerken als cultureel historisch graf hebben wij criteria ontwikkeld. Deze worden door het parochiebestuur zorgvuldig gehanteerd en uiteraard in overleg met de rechthebbende van het graf c.q. de familie besproken.

  3. Misverstand: Op het kerkhof zijn bij verschillende graven bordjes geplaatst. Deze bordjes worden geplaatst omdat voor deze graven de huidige begraafperiode gaat verstrijken en omdat de contactpersoon of rechthebbende van een graf niet altijd te bereiken is. De rechthebbende van het graf c.q. de familie wordt er op gewezen dat over een jaar de begraafperiode gaat verstrijken. Een nieuwe periode gaat in. Verlenging kan worden aangevraagd. Ruiming kan ook mogelijk worden. Het graf kan worden aangewezen als cultuurhistorisch graf. Ook wordt er een brief gestuurd naar de rechthebbende c.q. de familie. Het plaatsen van de bordjes betekent dus niet dat alle graven waar een bordje is geplaatst, zullen verdwijnen. Het is slechts een attenderen op een mogelijk nieuwe situatie.

Het parochiebestuur