Parochie Zenderen

Geschiedenis RK Kerk

De kerk behoorde ooit bij het Karmelklooster. Aanvankelijk was er in Zenderen een afzonderlijke parochiekerk: de Stephanuskerk, staande op de plaats van de huidige begraafplaats. Deze kerk werd in 1948 afgebroken. Toen werd de kloosterkerk ook parochiekerk. Al in 1933 immers werd de zielzorg in Zenderen aan de Karmel toevertrouwd. In 1989 hebben de Karmelieten deze kloosterkerk voor een symbolisch bedrag overgedragen aan de parochie.

In 1965 werd een grondige verbouwing doorgevoerd. Dit betekende vooral een grote versobering, die tot doel had de liturgie en het woord centraal te stellen. In de loop der tijd werd toch steeds meer de behoefte gevoeld de gewijde ruimte weer wat te verfraaien. Beelden kwamen weer terug en ook werden er nieuwe kruiswegstaties geplaatst. In 2005 werd door het parochiebestuur besloten het geheel grondig te restaureren en ook het interieur aan te pakken. Voor het verfraaien van het interieur werd Art-Decor aangetrokken.

KerkGeschiedenis

Een stukje geschiedenis van het kerkgebouw in jaartallen:

1855 Aankoop van het landgoed Het Hulscher door de Orde van de
Ned. Karmelieten voor het stichten van een klooster.
1881 Aanbesteding bouw van de kloosterkerk door de paters Karmelieten. Bouw gegund en uitgevoerd door de firma Peters
uit Harlingen voor de aanneemsom van f 33.115,--
1882 Op 29 april inwijding van de nieuwe kerk door prior van het Karmelietenklooster, pater Bonaventura van der Velden.
Op 24 augustus consacratie door Mgr. Kistemaker, met emeritaat en wonende in het Karmelietenklooster.
1928/29   Vergroten van de kerk met de laatste travee, het portaal en de toren door architect Jan Stuyt.
1948 Aanbouw van de doopkapel door architect H.J. van Elsberg Almelo, nu in gebruik als rouwkapel.
1965 Door gewijzigde inzichten omtrent het gebruik van kerken als liturgische ruimte voor priesters en geloofsgemeenschap, in gang gezet door de Tweede Vaticaanse Concilie 1962-1963, besluiten de paters Karmelieten de kerk grondig te verbouwen. Door plaatsing van het altaar meer tussen de gelovigen, wordt beoogd hen actief bij de vieringen te betrekken. Op 2 augustus wordt met de verbouwing gestart. De uitvoering is in handen van aannemersbedrijf Ribberink uit Hengelo onder begeleiding van Architect Sluijmer uit Enschede. De kosten van de restauratie bedragen f 200.000.--
1966 Het nieuwe natuurstenen altaar wordt geconsacreerd door kardinaal Alferink.
1984 Verbouwing van de doopkapel tot rouwkapel en verplaatsing van het doopvont naar het Priesterkoor.
1985 Op verzoek van de parochianen wordt het interieur van de kerk in de maanden januari en februari opgeknapt en verfraaid. Men wil meer warmte in het kerkgebouw terugbrengen. De muren en gewelven worden opnieuw geschilderd,het stenen altaar vervangen door een eiken houten altaartafel met lezenaar en sedilia, de verhoogde ruimte rondom het altaar en de vloer in het priesterkoor van vloerbedekking voorzien en langs de wanden in de ronding van het priesterkoor worden gordijnen opgehangen, De totale kosten bedroegen ongeveer f 95.000.--
1989 Op 20 september wordt bij notariële schenkingsakte de eigendom van het kerkgebouw met inventaris en ondergrond door de Karmelieten overgedragen aan de parochie. De Karmelieten behouden het recht om de kerk voor hun vieringen te gebruiken. Een andere voorwaarde is dat de kerk slechts voor de eredienst gebruikt mag worden.
1990 In de zomermaanden vinden de eerste meest noodzakelijke Restauratiewerkzaamheden plaats aan het kerkgebouw: vernieuwing van de leien van de viering toren en dakgoten kerk, vervanging kapotte delen leidbedekking van zuid dak, opknappen wijzerplaat van de klok, vergulden kruis en torenhaan en plaatsing van een deel van de voorzetramen voor glas in loodramen, Totale kosten ca f 80.000.—
2004 Een zevental beelden van Karmel Heiligen, in depot op de kunstzolder van de paters Karmelieten, worden door enkele parochianen gerestaureerd en in juni teruggeplaatst in de kerk. Daar waren deze beelden opgeslagen na de verbouwing van de kerk in 1965.
2005 Ter verdere verfraaiing van het interieur van de kerk worden in juni nieuwe kruiswegstaties geplaatst. Deze zijn afkomstig uit de kapel van het Elisabeth Gasthuis in Arnhem. De kruiswegstaties zijn in olieverf geschilderd door de beroemde kunstschilder Wijnand Gereardt.
2006 Plannen voor een totale restauratie van de kerk. Sponsor en restauratiecommissie worden opgericht.
2006 De oude oliestook uit de zestiger jaren is dringend aan vervanging toe en wordt vernieuwd door een gasgestookte hetelucht verwarming.
2007 De kap en het dak van de Noordbeuk wordt gerestaureerd en van nieuwe leien voorzien.
2008-
2009
Restauratie van de kap, de gevels en de ramen. Alle leien daken worden van nieuwe leien voorzien behalve van de grote traptoren
2009 In september wordt een interieurcommissie geformeerd om tot een fraaie verantwoorde herinrichting van het interieur te komen met als belangrijk onderdeel de inrichting van een waardige Titus Brandsma Kapel.
2010 In februari wordt begonnen met het schilderwerk door de
fa. Boomkamp schilders uit Borne. Het fraaie schilderwerk wordt bekroond met kunstzinnige muurschilderingen uit het leven van de profeet Elia, de Titus Brandsma kapel en het Karmelwapen door de fa. Art Decor uit Heerenveen.
2010 In juli is het schilderwerk gereed en krijgt de kerk een nieuwe energie zuinige en prachtig stralende verlichting waardoor het schilderwerk goed wordt geaccentueerd.
2010 Op 19 sept wordt de gerestaureerde kerk weer feestelijk in gebruik genomen.
2010 In november wordt de geheel gerestaureerde en verfraaide kerk door de restauratiecommissie en de interieurcommissie aan het bestuur van de parochie overgedragen.